1270/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital och ställande av säkerhet för arbetspensionskassan som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 7 mom. och 11 b § 5 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 7 mom. i lag 482/2002 och 11 b § 5 mom. i lag 1043/1999, som följer:

1 §
Arbetspensionskassans verksamhetskapital

Vid beräkning av arbetspensionskassans verksamhetskapital används såsom i skulderna ingående ansvarsskuld det sammanlagda beloppet av den i de grunder som fastställts i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedda försäkringstekniska ansvarsskulden och den kalkylerade del som reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna. Den kalkylerade del som reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna beräknas utgående från de grunder som fastställts med stöd av 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

Som den ansvarsskuld som avses i 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag (1281/1999) använder arbetspensionskassan det sammanlagda beloppet av den försäkringstekniska ansvarsskulden och den kalkylerade del som reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna.

2 §
Ställande av säkerhet

Arbetspensionskassan får ställa en i 25 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) avsedd säkerhet

1) för egna krediter och i övrigt för förpliktelser som anses ligga inom ramen för ordinär avtalskutym, samt

2) för ett sådant samfunds förpliktelser som hör till samma koncern som arbetspensionskassan, om motsäkerhet för borgen eller annan säkerhet är en förbindelse som en depositionsbank, som fått koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, givit eller någon annan betryggande säkerhet som Försäkringsinspektionen godtagit.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrift av den 31 december 1999 till arbetspensionskassan (Dnr 64/02/1999).

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Päivi Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.