1246/2002

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 1 § 5 mom., 5 § 3 mom., 9 § 3 mom., 10 § 2-5 mom.. 13 och 67 §,

av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 705/1998, samt 9 § 3 mom., 10 § 2-5 mom. och 67 § sådana de lyder i förordning 186/1999, samt

ändras 1 § 1 och 4 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 4 a § 2 mom., 5 § 1 och 2 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 12 §, 18 § 1 mom., 31 §, 36 § 1 mom., 43 §, 48 a § 1 mom., 55 § 1 mom., samt 64 § och 66 §,

av dessa lagrum 2 §, 3 § 1 mom. och 36 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 764/2000, 4 a § 2 mom. och 48 a § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1242/1999, 5 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 705/1998, 7 § sådan den lyder i nämnda förordning 186/1999, 8 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 770/2001, 12 § och 55 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 292/1998 samt 18 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 762/1996, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller registrering av fordon som avses i 2 kap. fordonslagen (1090/2002)


4. Denna förordning tillämpas på militärfordon, om inte något annat bestäms genom förordning av försvarsministeriet med stöd av fordonslagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register register över fordon,

b) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998),

c) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i b-punkten,

d) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

e) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till den som för registret över fordon före den första registreringen,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av den som utför registrering utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registerutdrag ett av den som utför registrering utfärdat intyg över registrering av vars tekniska del framgår tekniska uppgifter om fordonet och vars anmälningsdel är avsedd för lämnande av registeranmälan,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare upprättad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG eller att en traktor motsvarar en fordonstyp godkänt enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 74/150/EEG,

k) förhandsanmälningsintyg en av Fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som skall fästas på fordonet och anger fordonets registreringstecken och som kan ha nationalitetsbeteckning i vänstra kanten,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som utför registrering,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen,

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

q) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som skall fästas på fordonet.

3 §
Basuppgifter

1. Över fordonet skall i registret införas åtminstone följande basuppgifter:

a) ägarens och innehavarens namn, adress och hemkommun, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, det polisdistrikt till vilket bostaden hör samt språk,

b) uppgift om ägaren och innehavaren är en fysisk eller juridisk person samt av vilken art innehavarens besittningsrätt är,

c) märke och modell eller typ,

d) kategori, undergrupp och fordonsmodellens typkod, om fordonet är nationellt typgodkänt eller om det är av en i registret införd EG-typgodkänd modell,

e) datum för ägarbyte,

f) ibruktagningsdagen eller, om den inte är känd, ibruktagningsåret,

g) datum för den första registreringen eller datum för senaste omregistrering,

h) tillverkningsnummer, registreringstecken och uppgifter om huruvida registreringsskylten upptar nationalitetsbeteckning,

i) datum för den registreringsbesiktning eller periodiska besiktning samt ändrings- och kopplingsbesiktning som senast har förrättats,

j) uppgifter om trafikförsäkring, beskattning och bilinteckning,

k) användningsändamål samt begränsningar och villkor angående användning och registrering,

l) avregistreringsdatum samt vid behov uppgift om returnering av registreringsskyltar och returneringsdatum samt orsaken till avregistreringen,

m) eventuellt körförbud.


4 a §
Uppgifter om fordon som används med provnummerskyltar och förflyttningstillstånd

2. När förflyttningstillstånd söks för ett fordon skall i registret införas åtminstone följande uppgifter:

a) sökandens namn och adress samt personbeteckning eller affärs- och samfundssignum,

b) fordonets märke och modell eller typ,

c) fordonets tillverkningsnummer,

d) registreringstecken,

e) uppgifter om trafikförsäkring,

f) datum då tillståndet beviljades och tillståndets giltighetstid,

g) tillståndets användningsändamål och körrutten,

h) avgifter för tillståndet,

i) vem som har beviljat tillståndet.


5 §
Förfarandet vid förhandsanmälan

1. En i 65 § fordonslagen avsedd förhandsanmälare kan till registret göra en förhandsanmälan om ett nytt fordon, som inte skall genomgå registreringsbesiktning, om det är fråga om

a) fordon av kategori M1, L eller T för vilket ett intyg om överensstämmelse har utfärdats,

b) fordon av sådan typ som i Finland genomgått typgodkännande av små serier, eller

c) annat fordon än fordon av kategori M1 som är av i Finland nationellt typgodkänd typ.

2. Innan ett fordon som avses i 1 mom. a-, b- eller c-punkten förhandsanmäls skall över fordonsmodellen eller fordonstypen till Fordonsförvaltningscentralen göras en anmälan som omfattar åtminstone de tekniska data som skall antecknas i registret och andra uppgifter som påverkar bilskatten (anmälan med typuppgifter).


7 §
Registreringsskyldighet

För fullgörande av den registreringsskyldighet som föreskrivs i 8 § fordonslagen skall beträffande ett motordrivet fordon som används i trafik och ett släpfordon som är lämpat att kopplas till ett sådant fordon eller fordonets släpvagn göras en registreringsanmälan så som föreskrivs i denna förordning.

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till fordon i kategori L, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar,

e) slädar.


12 §
Förutsättningar för godkännande av ändringsregistrering

Om förutsättningar för godkännande av ändringsregistrering bestäms i fordonslagen

18 §
Registreringsanmälan

1. En anmälan enligt 4, 5 eller 6 kap. skall göras på den senast givna, gällande

a) anmälningsdelen till förhandsanmälningsintyget, om det är fråga om första registrering av ett förhandsanmält fordon,

b) anmälningsdelen till registerutdraget, om det är fråga om ändringsregistrering eller avregistrering,

c) anmälningsdelen till besiktningsintyget, om det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon,

d) anmälningsdelen till besiktningsintyg eller registerutdrag, om det är fråga om omregistrering av ett fordon, eller

e) typregisterutdraget om det är fråga om första registrering av ett typgodkänt och icke förhandsanmält fordon som inte tidigare har registrerats någon annanstans och registreringen kan ske utan registreringsbesiktning.


36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L och släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e och släpvagnar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

e) registreringsskyltarna för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

f) för ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om ett i Finland registrerat fordon tidigare har haft sådana skyltar eller om ett från utlandet importerat fordon har tagits i bruk före 1972; av Fordonsförvaltningcentralen givna registreringsskyltar som är speciellt avsedda för museifordon ges inte åt andra fordon än fordon som är registrerade som museifordon.


43 §
Bilagor till ansökan

Till en ansökan enligt 42 § som skall tillställas Fordonsförvaltningscentralen skall fogas

a) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare och där fordonets art framgår,

b) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet,

c) en utredning om äganderätten.

48 a §
Förflyttningsmärke

1. Ett förflyttningsmärke upptar ett registreringstecken bestående av en eller två bokstäver och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit botten.


55 §
Oregistrerade fordon i kategori L och motorslädar

1. Ett oregistrerat fordon i kategori L eller en oregistrerad motorsläde, som en utomlands fast bosatt person för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får av sagda person användas här i landet i högst ett års tid eller, om tullmyndigheterna med stöd av de bestämmelser som avses i 51 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.


64 §
Påföljder för förhandsanmälningens bristfällighet

Fordonsförvaltningscentralen kan bestämma att en i 65 § fordonslagen avsedd förhandsanmälares fordon skall genomgå registreringsbesiktning i stället för att förhandsanmälas, ifall bestämmelserna om förhandsanmälan inte har iakttagits.

66 §
Straff för förseelser

För brott mot denna förordning straffas enligt fordonslagen.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Till och med den 30 april 2003 tillämpas 9 § 3 mom., 10 § 5 mom. och 12 § 3 mom. i den lydelse som gäller när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.