1245/2002

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002) och 2 § 4 mom. lagen den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), sådant det lyder i lag 1102/2002:

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller i fordonslagen (1090/2002) avsedda periodiska besiktningar av fordon, kontrollbesiktningar och tekniska vägkontroller.

2. Denna förordning tillämpas på militärfordon, om inte något annat bestäms i en förordning av försvarsministeriet med stöd av fordonslagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) efterkontroll en besiktning som för ett fordon som underkänts i en periodisk besiktning eller kontrollbesiktning skall förrättas inom en månad efter den första besiktningen på samma besiktningsställe som denna,

b) nyttofordon bussar (kategori M2 och M3) och lastbilar (kategori N2 och N3) samt släpvagnar vilkas totalmassa är större än 3,5 ton (kategori O3 och O4),

c) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §
Skyldighet att låta utföra periodisk besiktning

1. Den i 51 § fordonslagen avsedda besiktningsskyldigheten gäller bilar (fordon i kategori M och N), lätta fyrhjulingar (fordon i kategori L6e), fyrhjulingar (fordon i kategori L7e) samt andra bilsläpvagnar än lätta släpvagnar i kategori O2, O3 och O4.

2. Fordon enligt 1 mom. skall föras till periodisk besiktning som följer:

fordonskategori periodisk besiktning skall utföras
a) bussar och lastbilar (kategori M2, M3, N2 och N3), specialbilar vilkas totalmassa är större än 3,5 ton, personbilar som används i tillståndspliktig trafik (kategori M1) samt ambulanser första gången senast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet
b) släpvagnar, vilkas totalmassa är större än 3,5 ton (kategori O3 och O4) första gången senast ett år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar; vid kopplingsbesiktning får dock en släpvagn som är kopplad till en viss dragbil föras till periodisk besiktning samtidigt med dragbilen
c) paketbilar (kategori N1) och ambulanser med undantag av specialbilar vilkas totalmassa är högst 3,5 ton första gången tre år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet
d) personbilar som används i privat trafik och andra fordon i kategori M1 än ambulanser, lätta fyrhjulingar (kategori L6e) samt fyrhjulingar (kategori L7e) första gången tre år efter den dag då fordonet togs i bruk, andra gången fem år efter den dag då fordonet togs i bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet
e) släpvagnar vilkas totalmassa är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton (kategori O2) första gången före utgången av det kalerderår då två år har förflutit sedan den dag då fordonet togs i bruk och därefter med två års mellanrum före utgången av kalenderåret
f) den 1 januari 1960 eller därefter i bruk tagna museifordon som hör till en fordonskategori för vilken gäller skyldighet att besiktiga fordonet med två års mellanrum före utgången av juni
g) före den 1 januari 1960 i bruk tagna museifordon som hör till en fordonskategori för vilken gäller skyldighet att besiktiga fordonet med fyra års mellanrum före utgången av juni

3. En registreringsbesiktning, som har utförts högst sex månader före utgången av den besiktningstid för periodisk besiktning som avses i 4 § 1 mom. eller högst sex månader efter utgången av den besiktningstid för periodisk besiktning som avses i nämnda moment, berättigar till att använda fordonet i trafik till utgången av följande besiktningstid för periodisk besiktning.

4 §
Besiktningstid för periodisk besiktning

1. Ett fordon skall föras till periodisk besiktning under besiktningstiden, som omfattar den sista besiktningsdag som avses i 3 § 2 mom. a-d-punkten och en period på fyra månader före den eller perioden från kalenderårets början fram till den sista besiktningsdag som avses i e-g-punkten i nämnda moment. Besiktningstiden för de bussar och lastbilar samt för sådana specialbilar, vilkas totalmassa är större än 3,5 ton och som avses i den nämnda a-punkten samt för de släpvagnar som avses i b-punkten omfattar dock den sista besiktningsdagen och en period på sex månader före den.

2. Om ett fordon bevisligen har varit tillfälligt taget ur trafik eller utomlands under den besiktningstid som avses i 1 mom., och om ett intyg eller annan tillförlitlig utredning över att fordonet varit taget ur trafik eller utomlands medförs under körning till dess periodisk besiktning har utförts, kan fordonet med avvikelse av vad som bestäms i 1 mom. företes till periodisk besiktning senast inom en månad efter att fordonet tagits i trafik eller införts till Finland.

3. Om den dag fordonet tagits i bruk inte antecknats i registerutdraget, anses vid bestämmandet av tidpunkten för periodisk besiktning att fordonet har tagits i bruk den sista dagen i månaden enligt följande tabell:

registreringstecknets sista siffra månad för ibruktagande
1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 juni
6 augusti
7 september
8 oktober
9 november
0 december

4. Om den periodiska besiktning av en släpvagn som avses i 3 § 2 mom. e-punkten försummas, antecknas att periodisk besiktning som utförs under tiden mellan ingången av januari och utgången av april året efter besiktningsperiodens utgång skall motsvara föregående års periodiska besiktning.

5 §
Rätten att använda obesiktigade fordon

1. Om förbud att använda obesiktigade fordon föreskrivs i 8 och 51 § fordonslagen. Om ett fordon inom den tid som avses i 3 eller 4 § inte har godkänts vid periodisk besiktning , får fordonet inte användas i trafik, utom när fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det, eller om inte annat följer av 14 §.

2. Ett fordon som meddelats användningsförbud i enlighet med 75 eller 85 § fordonslagen får användas i trafik endast när fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det.

6 §
Den periodiska besiktningens innehåll

1. Vid den periodiska besiktningen konstateras för identifiering av fordonet dess registreringstecken och tillverkningsnummer. De tekniska uppgifter som antecknats om fordonet i registerutdraget och andra tillämpliga uppgifter kontrolleras. Den periodiska besiktningen innehåller en teknisk kontroll av fordonet samt en kontroll av avgasutsläpp från bilar, lätta fyrhjulingar och fyrhjulingar.

2. Vid den tekniska kontrollen kontrolleras att

a) fordonet och dess utrustning är i ett sådant skick som anges i de bestämmelser som gäller fordon och utrustning,

b) fordonet är säkert i trafiken, och

c) fordonet inte medför onödig olägenhet för miljön.

3. Vid besiktningen skall i fråga om fordonet kontrolleras åtminstone de komponenter som nämns i bilaga II till rådets direktiv 96/96/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/52/EG, 2001/9/EG och 2001/11/EG.

7 §
Kontroll av bromsar

1. En inledande kontroll av fordonets bromsar skall utföras åtminstone i enlighet med punkt 1 i bilaga II till det direktiv som nämns i 6 § 3 mom. I fråga om ett fordon i kategori N3 med utrustning för att dra en släpvagn i kategori O3 och O4 med låsningsfria bromsar eller bromsventiler som regleras enligt belastning utförs dessutom enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen en omfattande bromskontroll för att samordna kombinationens bromsar och bestämma bromsförhållandet.

2. Besiktningsstället kan kräva att ett fordon skall föras till bromskontroll lastat på det sätt som besiktningsstället bestämmer, om särskilda skäl föreligger.

8 §
Kontroll av avgasutsläpp

1. Avgasutsläppen från ett fordon med ottomotor vilket har tagits i bruk 1978 eller senare och ett fordon med dieselmotor vilket har tagits i bruk 1980 eller senare kontrolleras enligt punkt 8.2 i bilaga II till det direktiv som nämns i 6 § 3 mom., med de undantag som anges i denna paragraf. Avgasutsläppen från ett fordon som har tvåtaktsmotor eller motorpetroleum som drivmedel behöver dock inte kontrolleras.

2. Gränsvärdena för avgasutsläppen från ett fordon med ottomotor är följande:

fordonets motortyp eller ibruktagningsningstid vid tomgång vid ett varvtal på minst 2000 rpm
CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
före 1.10.1986 4,5 1 000 - - -
1.10.1986 eller senare 3,5 600 - - -
utrustad med trevägskatalysator 0,5 100 0,3 100 1±0,03

3. Om tillverkaren av ett fordon med trevägskatalysator, i fråga om kolmonoxid och kolväte vid tomgång eller lambda vid tomgång med förhöjt varvtal har uppgett gränsvärden som avviker från gränsvärdena enligt 2 mom., används som gränsvärden de värden och som mätningssätt det sätt som tillverkaren har uppgett.

4. Om tillverkaren eller importören av ett dieseldrivet fordon vid typgodkännandet inte har uppgett gränsvärdet för rökbildning för den motor som används i fordonet, används som gränsvärde för absorptionskoefficienten för en insugningsdieselmotor värdet 2,5 m-1 och för en motor med kompressor värdet 3,0-1. För ett fordon som tagits i bruk före 1990 och som inte har typgodkänts i enlighet med rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon eller i enlighet med E-reglementet nr 24 är dock gränsvärdet 7,0 Bosch-enheter.

5. I ett fordon i kategori M1 och M2 med ottomotor och ett fordonsburet övervakningssystem enligt rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordons ottomotorer, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/69/EG och 1999/102/EEG, utförs i stället för mätningen av kolmonoxid och kolväte vid tomgångskörning kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet.

6. I stället för den 2 och 3 mom. angivna mätningen vid tomgångskörning som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp i fråga om fordon som är utrustade med fordonsburna övervakningssystem kan en kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet utföras.

9 §
Tillsyn över betalning av fordonsskatter och fordonsavgifter

Angående tillsyn över betalning av fordonsskatter och fordonsavgifter vid periodisk besiktning bestäms särskilt.

10 §
Avbrytande av periodisk besiktning

1. Om avbrytande av periodisk besiktning föreskrivs i 52 och 55 § fordonslagen. En periodisk besiktning skall avbrytas om de tekniska uppgifterna om fordonet i registerutdraget och i registret över fordon inte är korrekta. I detta fall skall det bestämmas att fordonet skall föras till ändringsbesiktning inom en månad. Utan att besiktningen avbryts får dock vid den periodiska besiktningen rättas till ett mindre fel i registeruppgifterna vilket sannolikt har uppstått vid registreringen samt sådana uppgifter i fråga om vilka en ändring inte förutsätter ändringsbesiktning.

2. Den periodiska besiktningen skall också avbrytas om den på grund av att förbindelsen till registret över fordon inte är tillgänglig eller på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra skäl som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller meddela körförbud för fordonet.

3. Om besiktningen av ett fordon avbryts på grund av ett sådant av fordonsinnehavaren oberoende skäl som avses i 2 mom. får fordonet användas i trafik högst två veckor efter utgången av den i 3 och 4 § avsedda besiktningstiden.

11 §
Godkännande och underkännande vid periodisk besiktning

1. Bestämmelser om godkännande och underkännande av fordon vid periodisk besiktning finns i 54 § fordonslagen.

2. Utöver vad som föreskrivs i 54 § fordonslagen skall ett fordon godkännas vid den periodiska besiktningen, om det inte har upptäckts några sådana fel eller brister som nämns i de grunder för underkännande som avses i bilaga II till det i 6 § 3 mom. nämnda direktivet. Ett fordon skall också godkännas, om ett fel eller en brist som konstaterats på det endast medför obetydlig fara eller olägenhet och felet eller bristen kan rättas till genom en enkel justeringsåtgärd eller utbyte av en del. Sådana fel eller brister får dock finnas på högst tre komponenter.

12 §
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning

1. Om meddelande av körförbud föreskrivs i 56 § fordonslagen.

2. Som en sådan betydande olägenhet för miljön som avses i 56 § 1 mom. fordonslagen betraktas CO-utsläpp från fordon på en nivå som överstiger 6,0 % eller en absorptionskoefficient på en nivå som överstiger 4 m-1.

3. Körförbud som meddelats vid periodisk besiktning anges med ett klistermärke som den som besiktigat fordonet fäster på vindrutan eller på något annat synligt ställe på fordonet. Klistermärket får inte tas bort innan fordonet har godkänts vid en periodisk besiktning eller det körförbud som har meddelats på grund av betydande olägenhet för miljön enligt 56 § 2 mom. fordonslagen har upphävts.

13 §
Efterbesiktningens innehåll

1. Vid efterbesiktningen kontrolleras de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den periodiska besiktningen.

2. Om det vid efterkontrollen misstänks sådana fel eller brister på andra än de i 1 mom. avsedda komponenterna i fordonet på grund av vilka för fordonet med stöd av 56 § fordonslagen eller 12 § i denna förordning borde meddelas körförbud, skall även en sådan komponent kontrolleras vid efterbesiktningen.

14 §
Rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning

1. Ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning och för vilket inte meddelats körförbud, får användas i trafik i högst två månader efter underkännandet. Om fordonet inte godkänns vid en efterkontroll eller en periodisk besiktning inom två månader efter utgången av den tid som anges i 3 eller 4 § får fordonet användas i trafik endast när det reparerade fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det.

2. I fråga om ett fordon för vilket vid den periodiska besiktningen meddelats körförbud får besiktningsstället utfärda ett intyg som berättigar att föra fordonet till närmaste ställe där det kan repareras på ett ändamålsenligt sätt och att därefter föra det till ny besiktning. I intyget skall nämnas vart och hur fordonet får föras, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

15 §
Intyg över periodisk besiktning

1. Uppgifter om godkännande av ett fordon vid periodisk besiktning, det besiktningsställe som godkänt besiktningen och datum för godkännande antecknas i registerutdragets tekniska del. I registerutdraget antecknas dessutom sådana i 11 § 2 mom. avsedda smärre fel och brister som inte har orsakat underkännande av fordonet vid periodisk besiktning samt datum för när de senast skall vara avhjälpta. I registerutdraget görs också en anteckning om körförbud och upphävande av det. Den som utför den periodiska besiktningen skall underteckna uppgifterna.

2. Över den periodiska besiktningen av ett fordon skall uppgöras ett kontrollkort, i vilket antecknas åtminstonede komponenter, indelade enligt huvudgrupper, som enligt bilaga II till det i 6 § 3 mom. nämnda direktivet skall kontrolleras samt eventuella fel och brister som upptäckts hos komponenterna. På kontrollkortet antecknas om fordonet har godkänts eller underkänts i besiktningen, om körförbud har meddelats eller om besiktningen har avbrutits. På kortet antecknas dessutom uppgifter enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar. Ett dubblettexemplar av kontrollkortet eller ett kontrollkort som anger besiktningens innehåll ges till den som fört fordonet till besiktning.

3. Ägaren eller innehavaren av en buss eller en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton, eller den som fört ett sådant fordon till besiktning, ges på begäran ett internationellt besiktningsintyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001). Det åligger även Fordonsförvaltningscentralen eller något annat besiktningsställe än det besiktningsställe som utfört besiktningen av fordonet att utfärda ett sådant intyg.

16 §
Registeranteckningar om periodisk besiktning

Vid periodisk besiktning skall besiktningsstället till registret över fordon anmäla uppgifter om

a) godkännande och underkännande vid besiktning samt datum för godkännande och underkännande,

b) meddelande och upphävande av körförbud vid besiktning samt datum för meddelande och upphävande av körförbud,

c) avbrytande av besiktning samt datum för avbrytande,

d) besiktningsställe och den som utfört besiktningen.

17 §
Förrättare av kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar

1. En bilreparationsverkstad eller något annat ställe (kontrollställe) som har tillgång till en tillräcklig kontrollapparatur och kompetent och sakkunnig personal för utförandet av kontrollen, får på villkor enligt 2 mom. utföra

a) kontroll av avgasutsläpp,

b) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers trycklufts- och elbromssystem och därtill hörande kontroll av samordning av bromsar,

c) kontroll av släpvagns dragkoppling,

d) kontroll av hastighetsbegränsande anordningar.

2. Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, släpvagns dragkoppling och hastighetsbegränsande anordningar skall innan verksamheten inleds göra en anmälan till Fordonsförvaltningscentralen som utöver tillsyn över kontrollerna. En kontroll som avses i 1 mom. b-punkten får utföras endast av ett kontrollställe som är en sådan innehavare av A-tillstånd som avses i 3 § statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002).

3. Över kontrollen enligt 1 mom. skall för besiktningen ges ett undertecknat intyg med namnförtydligande som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget skall dessutom innehålla åtminstone fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om kontrollstället samt datering och underskrift av den som utfört kontrollen. I fråga om avgasutsläpp skall även uppges vid vilka varvtal mätningen gjorts. Om det före besiktningen har förflutit en längre tid än tre månader sedan kontrollen av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar eller hastighetsbegränsande anordningar, eller om ingen kontroll alls har utförts, skall kontrollen göras i samband med besiktningen. Om Fordonsförvaltningscentralen med stöd av 2 § 3 mom. lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) bestämt att kontrollställets kontroller inte godkänns kan inte intyg givna av kontrollstället anses godtagbara.

4. Vid besiktningen kan kontroller av avgasutsläppen och trycklufts- och elbromssystemen samt kontroller av hastighetsbegränsande anordningar utföras för konstaterande av riktigheten av kontrollställets mätningar eller av kontrollerna, varvid den kontroll som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också dragkopplingens funktionsduglighet kontrolleras.

18 §
Kontrollbesiktning

1. Utöver vad som bestäms om kontrollbesiktning i 75 och 85 § fordonslagen, tillämpas på kontrollbesiktning vad som bestäms i 6-16 § i denna förordning. På kontrollbesiktning tillämpas dock inte 52 och 55 § fordonslagen, vilka nämns i 10 §, och godkännande av ett fordon vid kontrollbesiktning anmäls inte till registret över fordon i enlighet med 16 § 1 punkten. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman kan bestämma vilka komponenter som skall kontrolleras vid kontrollbesiktningen. En anteckning om föreläggandet om kontrollbesiktning görs i registerutdraget.

2. Fordonet skall underkännas vid kontrollbesiktningen om det inte på ett tillförlitligt sätt kan identifieras.

3. Kontrollbesiktningen ersätter inte den periodiska besiktningen. Om periodisk besiktning av ett fordon som skall kontrollbesiktigas kan utföras enligt 3 eller 4 §, ersätter godkännande av fordonet vid den periodiska besiktningen kontrollbesiktningen.

19 §
Teknisk vägkontroll

1. En teknisk vägkontroll av fordon kan omfatta en eller flera av följaden:

a) en okulärbesiktning av fordonets skick vid stillastående,

b) en kontroll av handlingar som gäller fordonets tekniska skick och utförda besiktningar och som påvisar överensstämmelse med andra bestämmelser,

c) en kontroll av fordonets tekniska skick.

2. På den kontroll som anges i 1 mom. c-punkten tillämpas bestämmelserna i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen. Om föraren lägger fram ett intyg över den senast utförda periodiska besiktningen och en nyligen uppgjord rapport om en teknisk vägkontroll skall fordonskontrollanten beakta dessa. Fordonskontrollanten kan dessutom beakta andra intyg över fordonets skick som föraren lägger fram. Om ett intyg eller en sådan rapport påvisar att någon komponent som skall kontrolleras har kontrollerats under de tre senaste månaderna, kontrolleras inte komponenten i fråga på nytt utan motiverat skäl.

3. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § 1 mom. fordonslagen har förelagt en tid inom vilken en brist som har upptäckts hos fordonet skall vara avhjälpt, skall bristen och tiden inom vilken den skall vara avhjälpt antecknas i registerutdraget.

20 §
Rapport över teknisk vägkontroll

1. I rapporten som ges till föraren av ett nyttofordon skall framgå åtminstone de omständigheter som avses i bilaga I till det direktiv som nämns i 19 § 2 mom.

2. Fordonsförvaltningscentralen bestyrker formen på den rapportblankett som avses i 1 mom. och ansvarar för att fordonskontrollanterna har blanketter till sitt förfogande.

21 §
Förhindrande att använda ett fordon som inte är besiktigat eller som är i oskick

1. Om en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 84 § fordonslagen har förhindrat att ett fordon som är bristfälligt till sin konstruktion, utrustning eller skick eller inte har besiktigats används i trafik och har meddelat fordonet körförbud, skall han eller hon göra en anteckning om körförbudet i registerutdraget. Ett registerutdrag eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet skall tillställas det besiktningsställe som ägaren eller innehavaren har uppgett. Besiktningsstället skall utan dröjsmål anteckna körförbudet i registret över fordon eller anmäla det till Fordonsförvaltningscentralen. Efter godkänd besiktning skall registerutdraget och registreringsskyltarna igen överlåtas till fordonets ägare eller innehavare, om det inte föreligger andra i 84 § fordonslagen avsedda skäl till att registerutdraget och registreringsskyltarna har omhändertagits eller kan omhändertas enligt nämnda 84 §. Besiktningsstället skall anteckna upphävandet av körförbudet i registerutdraget och i registret över fordon eller anmäla om upphävandet till Fordonsförvaltningscentralen.

2. Om användningen av ett fordon har förhindrats på det sätt som avses i 1 mom., kan en polis-, tull- eller gränsbevakningsman utfärda ett intyg som berättigar att föra fordonet för förvaring eller reparation till närmaste ställe där det kan repareras på ändamålsenligt sätt och därefter till ny besiktning. I intyget skall nämnas vart och hur fordonet får föras, samt för hur lång tid intyget är i kraft.

3. Om registerutdrag eller registreringsskyltar som en myndighet har tagit hand om på det sätt som avses i 1 mom. inte avhämtas hos besiktningsstället inom sex månader efter omhändertagandet, skall med registerutdragen och registreringsskyltarna förfaras så som Fordonsförvaltningscentralen bestämmer.

22 §
Utbyte av information om tekniska vägkontroller och annat samarbete

1. Polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet skall utan dröjsmål anmäla till Fordonsförvaltningscentralen om allvarliga fel och brister hos fordon som har registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland.

2. Fordonsförvaltningscentralen, polisen, tullverket, gränsbevakningsväsendet och de besiktningsställen som utför kontroller överenskommer sinsemellan om statistikföringen av tekniska vägkontroller och om lämnandet av andra än de i 1 mom. avsedda uppgifterna om tekniska vägkontroller till Fordonsförvaltningscentralen.

3. Fordonsförvaltningscentralen lämnar de uppgifter som avses i artikel 6 i det i 19 § 2 mom. nämnda direktivet till kommissionen samt de uppgifter som avses i artikel 7.1. till EES-staterna.

23 §
Besiktning av fordon som registrerats utomlands och i landskapet Åland

1. Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller i någon annan EES-stat än Finland skall vara besiktigat enligt bestämmelserna i det direktiv som avses i 6 § 3 mom., om fordonet används i trafik i Finland.

2. Ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte är en EES-stat och som tillträtt den i 15 § 3 mom. nämnda överenskommelsen skall vara besiktigat i enlighet med överenskommelsen och de bestämmelser som hänför sig därtill, om fordonet används i trafik i Finland.

24 §
Straffbestämmelse

Om straff för äventyrande av trafiksäkerheten bestäms i 23 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

25 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Förordningens 23 § 2 mom. tillämpas från och med den 27 januari 2003 och 6 § samt bestämmelserna i 7 § om kontroll av hastighetsbegränsande anordningar och om den som förrättar kontroller, från och med den 9 mars 2003.

26 §
Övergångsbestämmelser

I stället för den kontroll vid tomgångskörning som anges i 8 § 2 och 3 mom. och som baserar sig på gränsvärdena för avgasutsläpp utförs från och med den 1 januari 2004 den kontroll av det fordonsburna övervakningssystemet som anges i 8 § 5 mom., och den gäller följande fordon:

a) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt använder bensin som drivmedel, med undantag av fordon vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, samt fordon i kategoriN1, klass I,

b) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt använder bensin som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg,

c) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk första gången den 1 januari 2004 eller därefter och som ingår i kategori M1 samt som helt eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, med undantag av fordon, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg, och fordon i kategori N1, klass I,

d) sådana fordon med ottomotor som tagits i bruk den 1 januari 2007 eller därefter och som ingår i kategori N1, klasserna II och III, samt som permanent eller delvis använder flytgas eller naturgas som drivmedel, och fordon i kategori M1, vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG (32000L0030); EGT nr L 203, 10.8.2000, s. 1

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.