1243/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992)8 § 1 mom., och

ändras 1 §, 2 § 1 och 5 mom., 3 § 1 och 3 mom., 5 och 6 §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 7 a § 1 mom., 7 b § 2 mom., 11 § 1 mom., 13 §, 16 § 2 mom., 17 § 6 mom., 18 och 19 b §, 23 § 3 mom., den finska språkdräkten i 24 § 3 mom., 27 a §, 29 § 2 mom., 30 § 1 mom., 30 b § 2 mom., 30 c, 30 e-30 h och 32 a §, 34 § 1 mom., 39 och 43 § samt 45 § 4 mom.,

av dem 2 § 1 och 5 mom., 19 b §, 30 b § 2 mom., 30 c och 30 e-30 h § sådana de lyder i förordning 670/1997, 3 § 1 och 3 mom., 18 och 27 a §, 34 § 1 mom., 39 § och 45 § 4 mom. sådana de lyder i förordning 291/1998, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 839/1993, 6 § sådan den lyder i förordning 391/1998, 7 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i förordning 1570/1993, 7 a § 1 mom. sådant det lyder i förordning 809/1995, 7 b § 2 mom. sådant det lyder i förordning 714/1996, 16 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 829/1998, 24 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 230/2002, 29 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 359/2000 och 32 a § sådan den lyder i förordning 755/1999, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på fordonstrafik på väg med sådana fordon på vilka fordonslagen (1090/2002) tillämpas.

2. Denna förordning tillämpas på militärfordon, med undantag av pansarfordon, om inte något annat föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet med stöd av fordonslagen.

3. I fråga om tillämpningen av denna förordning på specialtransporter föreskrivs särskilt.

2 §
Definitioner

1. I fråga om definieringen av fordon, fordonskategorier och ett fordons dimension och massa tillämpas vad som föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.


5. Med ministeriet avses kommunikationsministeriet.

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

a) för paket- och lastbilar (kategori N) och specialbilar samt för hus-, lik- och servicebilar i kategori M 80 km/h,

b) för sådana paketbilar (kategori N1) och specialbilar samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk år 1981 eller därefter eller vilkas egenmassa är under 1,875 ton och som tagits i bruk 1995 eller därefter 100 km/h,

c) för sådana paketbilar samt veterinär-, lik- och servicebilar vilkas totala massa är högst 3,5 ton och vilka är försedda med låsningsfria bromsar och skyddskudde minst för föraren 100 km/h,

d) för bussar (kategori M2 och M3) 80 km/h, dock 100 km/h, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

e) för ett motordrivet fordon som har minst en ofjädrad axel 60 km/h; denna begränsning gäller dock inte en sådan motorcykel som till sin ursprungliga modell är utan fjädring baktill (kategori L3e och L4e),

f) för en moped (kategori L1e och L2e) samt en lätt fyrhjuling (kategori L6e) 45 km/h, dock för en moped med låg effekt 25 km/h,

g) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor samt motorsläde och annat terrängfordon 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h på snöskoterled,

h) för en trafiktraktor 50 km/h, i) för fordon med järnband eller med hjul som inte är försedda med luftfyllda däck 20 km/h.


3. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är

a) för en bil (kategori M och N), motorcykel (kategori L3e och L4e) och en tre- eller fyrhjuling (kategori L5e och L7e) 80 km/h, dock för en bil 60 km/h när ett släpfordon som saknar bromsar eller fjädring och har en totalmassa som överstiger 0,75 ton är kopplat till den,

b) för en moped (kategori L1e och L2e) samt lätt fyrhjuling (kategori L6e) 45 km/h, dock för en moped med låg effekt 25 km/h,

c) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor samt motorsläde och annat terrängfordon 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h på snöskoterled när släpvagnen inte används för persontransport,

d) för trafiktraktor 50 km/h,

e) för en fordonskombination med järnband eller hjul som inte är försedda med luftfyllda däck 20 km/h.


5 §
Förbud mot onödig tomgång

1. Ett motordrivet fordon som har stannat av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får ha motorn igång högst två minuter. När temperaturen är under -15°C får motorn dock vara igång högst fyra minuter innan körningen påbörjas. Traktors, motorredskaps eller på bilunderede byggt motorredskaps motor får dock vara igång så länge det behövs för att förbereda fordonet före påbörjandet av det arbete som utförs med fordonet eller redskapet.

2. Förbudet mot tomgång gäller varken utrycningsfordon som utför brådskande uppdrag, fordon som används i polisens tjänsteuppdrag eller fordon som inväntar sin tur för en avgasmätning. Förbudet gäller inte heller fordon vars huvudsakliga användning eller den tilläggsanordning så som en avfallspress, en kompressor, en pump eller ett lyftbord som den huvudsakliga användningen förutsätter, kräver att motorn är igång.

6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

1. Den i vägtrafiklagen (267/1981) föreskrivna skyldigheten att använda bilbälte gäller inte

a) en polisman, en gränsbevakningsman eller den som är anställd vid fångvårdsväsendet, när han eller hon är ute i ett sådant tjänsteuppdrag att användningen av bilbälte kan orsaka fara eller avsevärd olägenhet,

b) en besiktningsförrättare som utför besiktning av en bil,

c) den som delar ut post, tidningar eller andra varor som skall distribueras till flera platser, då den oavbrutna körsträckan är högst hundra meter och användningen av bilbälte orsakar avsevärd olägenhet,

d) förare av personbil eller buss som används i tillståndspliktig persontrafik.

2. Den i vägtrafiklagen föreskrivna skyldigheten att använda skyddshjälm gäller inte

a) förare eller passagerare på trehjulig moped (kategori L2e), trehjuling (kategori L5e), lätt fyrhjuling (kategori L6e) eller fyrhjuling (kategori L7e) om fordonet är försett med täckt förarhytt,

b) förare och passagerare på tvåhjulig motorcykel (kategori L3e) och moped (kategori L1e) som är försedd med säkerhetsbälte samt skyddsbåge eller skyddstak, om dessa sitter under skyddsbågen eller skyddstaket,

c) förare av invalidmotorcykel eller invalidmoped,

d) den som utför trafikövervakning eller något annat tjänsteuppdrag, om hjälmen är till förfång i utförandet av uppdraget,

e) en besiktningsförrättare som utför kontroll av en motorcykel och moped,

f) snöskoterförare och snöskoterpassagerare vid skogs- eller renskötsel, i energiöverföringsarbeten eller telenätverksarbeten eller vid nätgranskning,

g) passagerare i en täckt släpvagn till en snöskoter,

h) förare och passagerare av museimotorcykel, museimoped och museisnöskoter under ett särskilt arrangerat körevenemang.

7 §
Användning av färdskrivare

1. Förare av bil eller trafiktraktor skall använda färdskrivare i enlighet med vad som bestäms i artikel 15.1-3 och 15.5 samt artikel 16.2 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter. Övriga arbetstider som avses i artikel 15.3 b i rådets förordning kan registreras på det sätt som avses i punkt 4 i förordningen.


3. Fordonsförvaltningscentralen kan för en tid av högst 30 dagar bevilja befrielse från användningen av färdskrivare.

4. Om funktionsstörningar uppträder i färdskrivaren eller den annars fungerar felaktigt skall fordonets ägare eller innehavare låta en verkstad som har tillstånd att reparera och installera färdskrivare enligt 87 § fordonslagen reparera den så snart som omständigheterna medger detta.


7 a §
Kontroll av färdskrivare

1. I 87 § fordonslagen och i 4 kap. statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002) föreskrivs om den som genomför kontroller av färdskrivare i enlighet med kapitel VI i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter.


7 b §
Kontroller och anmälningar

2. De anmälningar och upplysningar som avses i det direktiv som nämns i 1 mom. och i de förordningar som i nämns i direktivets namn skall lämnas av ministeriet och Fordonsförvaltningscentralen inom ramen för deras verksamhetsområde, vid behov enligt ministeriets anvisningar.


11 §
Användning av terrängfordon på väg

Det är tillåtet att med motorsläde och hjulförsett terrängfordon korsa en väg eller överskrida en bro. Om det transportuppdrag som utförs med motorsläde eller hjulförsett terrängfordon eller om terrängförhållandena gör det oskäligt svårt att röra sig i terrängen eller om det kan anses vara nödvändigt för att korsa vägen tryggt, får en motorsläde eller ett hjulförsett terrängfordon även annars tillfälligt köras på väg med iakttagande av nödvändig försiktighet. En motorsläde skall då huvudsakligen använda den oplogade delen av vägen.


13 §
Självstyrd axel

På bilar och släpvagnar vars totalmassa är större än 3,5 ton skall en självstyrd axel som är försedd med en från förarplatsen manövrerbar anordning eller en anordning som är automatiserad och som låser styrningen i mittläge hållas låst när fordonet körs med en hastighet som är högre än 60 km/h.

16 §
Däck på bil, släpvagn till bil och släpanordning

2. På personbilar (kategori M1) med en totalmassa som är högst 3,5 ton och paketbilar (kategori N1) samt på specialbilar med en totalmassa som är högst 3,5 ton och släpvagnar med en totalmassa som är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton (kategori O2) skall under december, januari och februari användas vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm. Vinterdäck behöver inte användas

a) på båda hjulen av parhjul,

b) vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, reparation eller besiktning av eller handel med bilar eller deras släpvagnar,

c) på museifordon,

d) på en sådan bil eller dess släpvagn till vilken vinterdäck inte finns att få.


17 §
Användning av slirskydd på däck för bil och dess släpfordon

6. Fordonsförvaltningscentralen kan i enskilda fall för ett fordon bevilja undantag från bestämmelsen i 1 mom. om den tillåtna användningstiden av dubbdäck.

18 §
Däck och slirskydd på fordon i kategori L och på deras släpvagnar

1. Djupet på slitbanans huvudspår skall vara minst 1,0 mm. På framhjulet till motorcyklar (kategori L3e och L4e) och trehjulingar (kategori L5e) får inte användas däck vilkas obalans kan störa styrningen.

2. På motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt på släpvagnar för sådana fordon skall under den tid som nämns i 16 § 2 mom. användas däck med grovt mönster som lämpar sig för vinterbruk. De undantag från skyldigheten att använda vinterdäck som föreskrivs i det nämnda momentet gäller i tillämpliga delar även motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt släpvagnar för sådana fordon.

3. Det är tillåtet att använda slirskydd på motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt på släpvagnar för sådana fordon under de förutsättningar som i 17 § bestäms för personbilar.

19 b §
Användning i Finland av fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat

1. Vid användning i Finland av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel.

2. Om de massor som tillåts vid registreringen och användningen av ett fordon som tagits i bruk 1993 eller senare överskrider de högsta tillåtna värdena enligt rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen skall

a) en treaxlad boggi på en bil ha minst en styrande axel,

b) minst en av boggins axlar vara självstyrd eller tvångsstyrd om avståndet mellan de yttersta axlarna i en tvåaxlad boggi på släpfordon är större än 2,4 meter eller i en treaxlad boggi överstiger 2,8 meter; den bakre axeln i en tvåaxlad boggi på en egentlig släpvagn får dock inte vara självstyrd.

3. I en boggi med tre eller flera axlar i ett fordon som avses i 2 mom. får den sammanlagda massan som belastar de självstyrda axlarna uppgå till högst hälften av den sammanlagda massa som belastar boggins fasta eller tvångsstyrda axlar.

23 §
Totalmassan på kombination av bil och släpvagn

3. Totalmassan för en fordonskombination som består av en bil och därtill kopplad släpvagn och som har en totalmassa som överstiger 44 ton får dock inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 270 kg för varje påbörjad 10 centimeter med vilken avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Denna regel tillämpas även på en bil och en påhängsvagn som ingår i en kombination som avses i 1 mom. c-punkten, om fordonskombinationens totalmassa överstiger 44 ton. På en fordonskombination vars totalmassa överstiger 40 ton skall avståndet mellan bilens bakre axel och framaxeln av en släpvagn med en totalmassa som överstiger 10 ton vara minst 3,0 meter.

27 a §
Huvudsakliga dimensioner för motorcykel, moped, trehjuling, fyrhjuling samt lätt fyrhjuling

De största tillåtna huvudsakliga dimensionerna för motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar samt lätta fyrhjulingar är följande:

a) längd 4,00 m
b) bredd 2,00 m
bredden på tvåhjuliga mopeder (kategori L1e) dock 1,00 m
c) höjd 2,50 m
29 §
Bredden på traktorer och motorredskap och tillkopplade släpfordon

2. Vid uppmätning av en traktors största bredd beaktas inte tillkopplat arbetsredskap och inte heller utbredningshjul. När en traktor vars bredd mätt från utbredningshjulen överstiger 2,6 meter framförs på väg, skall traktorn vara försedd med både framåt- och bakåtriktade ljus och reflektorer som motsvarar kraven i 30 § 4 mom. för utvisande av fordonets största bredd. Ljus som utvisar bredden krävs dock endast då traktorn framförs på väg i mörker eller skymning eller när sikten annars är nedsatt på grund av väderleksförhållandena. En traktor med ett tillkopplat arbetsredskap får framföras över 4,00 meter bred endast om väganordningar inte begränsar färden.


30 §
Fordon och anordningar som används vid väghållning och i lantbruk

1. På arbetsmaskiner, arbetsredskap och släpanordningar som används vid väghållning eller i lantbruk tillämpas inte bestämmelserna i 24 och 25 § rörande huvudmått. De får framföras över 4,00 meter breda endast om väganordningar inte begränsar färden. Arbetsmaskinen eller anordningen får inte heller uppenbart äventyra den övriga trafikens säkerhet och alla skäliga åtgärder för eliminerande av överbredd skall vidtas.


30 b §
Massa på axel och boggi

2. Största tillåtna massa på en tvåaxlad boggi på ett motordrivet fordon är:

a) om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t
b) om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
c) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
d) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 19 t

30 c §
Bilars totalmassa

1. Största tillåtna totalmassa för en bil är:

a) tvåaxlad bil 18 t
b) treaxlad bil 25 t
om drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton dock 26 t
c) treaxlad ledbuss 28 t
d) fyraxlad bil med två styraxlar, om drivaxeln är försedd med parhjul och luftjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 32 t

2. För ett fyraxlad bil är den största totalmassan i ton dock fem gånger axelavståndet i meter mellan fordonets yttersta axlar.

30 e §
Totalmassan för kombination av bil och släpvagn

1. Största tillåtna totalmassa för en kombination av en bil och en släpvagn är:

a) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad släpvagn 36 t
b) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 38 t
c) kombination av fem- eller sexaxlad bil och släpvagn 40 t
treaxlad bil med två- eller treaxlad påhängsvagn som i kombinerad transport medför en 40 fots ISO-container dock 44 t

2. Då en kombination av bil och släpvagn framförs i internationell trafik skall minst 25 procent av kombinationens massa belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna.

30 f §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

1. Ett fordons största tillåtna längd är:

a) buss (kategori M2 och M3) 13,50 m
med minst tre axlar dock 15,00 m
med ledkonstruktion dock 18,75 m
b) annan bil 12,00 m
c) egentlig släpvagn och medelaxelsläpvagn inklusive kopplingsanordningar 12,00 m
d) påhängsvagn från kopplingstappens vertikalaxel till ändan av släpvagnen 12,00 m
avståndet horisontellt mellan kopplingstappens vertikalaxel och en valfri punkt på påhängsvagnens framsida 2,04 m

2. En fordonskombinations största tillåtna längd är:

a) kombination av bil och påhängsvagn 16,50 m
b) kombination av bil och egentlig släpvagn eller medelaxelssläpvagn 18,75 m
av vilket avståndet från främre ändan av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 15,65 m
och avståndet från främre ändan av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m
30 g §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och en släpvagn är 4,00 meter.

2. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är 2,50 meter. Den största tillåtna bredden på övriga motordrivna fordon och på släpvagnar är 2,55 meter, på ett värmeisolerat fordon dock 2,60 meter. När ett i Finland registrerat fordon används i en annan stat kan denna stat förutsätta att ett temperaturkontrollerat fordon åtföljs av ett dokument eller en skylt som avses i överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) (FördrS 48/1981) och som visar överensstämmelse med överenskommelsen.

3. I en kombination av dragbil och egentlig släpvagn skall avståndet mellan den bakersta axeln på bilen och den främsta axeln på släpvagnen vara minst 3,00 meter.

30 h §
Vändningsförmågan hos fordonskombina-tioner

En kombination av en bil och en släpvagn skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie.

32 a §
Släpfordonets kopplingsmassa

Ett släpfordons kopplingsmassa får inte vara större än det lägsta av följande värden:

a) den tekniskt tillåtna största massan som dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

b) om släpfordonet saknar bromsar, halva dragfordonets massa, dock högst 0,75 ton, eller i fråga om en släpanordning, högst hälften av den verkliga totala massan av en dragbil i kategori N2 eller N3,

c) om släpfordonet är försett med bromsar och kopplas till en bil, vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3,5 ton, dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, eller om dragbilen är ett motorfordon i kategori M1G, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna totala massa, dock högst 3,5 ton,

d) om en släpvagn är försett med färdbroms och kopplas till en bil, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 3,5 ton,

e) om en släpvagn eller en släpanordning är försedd med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till en bil, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,

f) om en eller flera släpvagnar kopplas till en bil, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, och den erhållna kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter, 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.

34 §
Koppling av släpvagn till två- eller trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon

1. Till en motorcykel, en moped, en trehjuling, en fyrhjuling och en lätt fyrhjuling får kopplas en enaxlad släpvagn vars totalmassa inte överskrider den av tillverkaren tillåtna massan. Kopplingsmassan får dock inte överskrida hälften av dragfordonets olastade massa. Släpvagnens största tillåtna bredd är 1,50 meter.


39 §
Persontransport med två- och trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon

1. Med motorcykel som inte är försedd med sidvagn (kategori L3e) får transporteras högst en passagerare. En förutsättning för detta är dock att det för passageraren finns en lämplig sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel med sidvagn (kategori L4e) får högst två passagerare färdas.

2. Med tvåhjulig moped (kategori L1e) får transporteras ett högst tio år gammalt barn. En förutsättning för detta är dock att det finns en lämplig sits och behövliga fotskydd för barnet.

3. Med trehjulig moped (kategori L2e), trehjuling, fyrhjuling och lätt fyrhjuling får transporteras högst det antal passagerare som antecknats i registret.

4. Den sammanlagda massan av förare, passagerare och gods på trehjulig moped (kategori L2e), avsedd för persontransport, och på trehjuling (kategori L5e), får inte överskrida 300 kg och inte på fyrhjuling (kategori L6e) eller lätt fyrhjuling (kategori L7e) 200 kg.

43 §
Persontransport i last- och paketbils lastutrymme

1. I en last- eller paketbils (kategori N) lastutrymme eller på dess lastflak får transporteras passagerare om lastutrymmet eller lastflaket är försett med säten eller bänkar.

2. En lastbil (kategori N2 och N3) vars lastflak saknar säten eller bänkar får tillfälligt användas för passagerartransporter vid körning i samband med firandet av abiturienternas sista skoldag och i anslutning till andra motsvarande tillfällen, förutsatt att bilens förare har minst två års körerfarenhet av lastbil i någon annans tjänst eller som företagare i tillståndspliktig trafik.

3. I en last- och paketbils (kategori N) lastutrymme där det inte finns säten eller bänkar, får till bestämmelseorten och tillbaka transporteras medhjälpare som behövs för lastning och lossning.

4. Last- och paketbilar får inte, om annat inte föranleds av 57 § vägtrafiklagen, användas för annan än i denna paragraf avsedd passagerartransport. Föraren av en sådan bil har dock rätt att i ömmande fall ge personer vid vägkanten skjuts under förutsättning att transporten kan ske tryggt.

45 §
Godstransport

4. Med tvåhjulig cykel får transporteras högst 50 kg gods. Med minst trehjulig cykel får transporteras högst 100 kg gods. Med trehjulig moped (kategori L2e) avsedd för godstransport får transporteras högst 300 kg och med lätt fyrhjuling (kategori L6e) högst 200 kg gods. Med trehjuling (kategori L5e) får transporteras högst 1 500 kg och med fyrhjuling (kategori L7e) högst 1 000 kg gods.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Förhöjningen av hastighetsbegränsningen i 3 § 1 mom. c-punkten gäller fordon som vid typgodkännande eller besiktning konstaterats uppfylla säkerhetsbestämmelserna i nämnda punkt.

3. Bestämmelsen i 5 § tillämpas på traktor, motorredskap och terrängfordon från och med den 1 juni 2003 och till dess tillämpas den bestämmelse som gällde då förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.