1217/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 januari 2001 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (17/2001) 4 och 5 § samt bilaga 1, sådan denna bilaga lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 375/2002, som följer:

4 §
Import för eget bruk

Bestämmelserna i 13 § samt de krav som gäller sådana intyg som avses i 11, 12, 14, 16―21 samt 23―24 § tillämpas inte på partier som enskilda i sitt handbagage eller övriga resgods för in i landet för att användas i deras privata hushåll och som innehåller

a) kött och köttvaror från Grönland, Färöarna, Island, Andorra, San Marino, Schweiz, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Republiken Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Rumänien, Bulgarien, Malta eller Cypern, och

b) barnmat eller specialmat som förs in av medicinska skäl och som innehåller kött eller köttvaror, förutsatt att produkterna förs in oöppnade i sina ursprungliga detaljhandelsförpackningar och är hållbara i rumstemperatur.

Ett sådant parti som avses i 1 mom. får dock inte vara större än vad en enskild med beaktande av produktens särskilda egenskaper rimligen kan anses kunna konsumera.

5 §
Import för eget bruk av kött av villebråd som fällts under jakt och köttvaror därav

De krav som gäller sådana intyg som avses i 14, 17―19 samt 24 § tillämpas inte på kött av villebråd som enskilda har fällt under jakt och köttvaror därav och vilka de i sitt handbagage eller övriga resgods för in i landet från Grönland, Färöarna, Island, Andorra, San Marino, Schweiz, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Republiken Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Rumänien, Bulgarien, Malta och Cypern för att användas i importörens privata hushåll. Ett sådant parti får dock inte vara större än vad en enskild med beaktande av produktens särskilda egenskaper rimligen kan anses kunna konsumera.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Kommissionens beslut 2002/940/EG (32002L0940); EGT nr L 325, 30.11.2002, s. 40

Helsingfors den 20 december 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.