1210/2002

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2002

Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när de prestationer som utförs av notarius publicus vid ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda, med undantag av de avgifter som notarius publicus tar ut för styrkande av köp och delgivning och om vilka bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 § lagen om faderskap (700/1975) och för verkställande av hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 § lagen om faderskap tas ingen avgift ut.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestationer tas följande fasta avgifter ut:

1) för protest 18 euro,

2) för öppning och stängning av tresorfack 37 euro för det första facket och 5 euro för varje följande fack,

3) för styrkande av meritförteckning 20 euro,

4) för vederhäftighetsbetyg 8 euro,

5) för styrkande av riktigheten hos en underskrift 5 euro per underskrift,

6) för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 1,80 euro per sida, dock högst 18 euro per handling, samt

7) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 8 euro.

För kontroll i ett offentligt register i samband med styrkande av riktigheten hos en underskrift tas en avgift ut som motsvarar kostnaderna för kontrollen.

För andra prestationer tas ut en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

För en prestation som beställts innan denna förordning har trätt i kraft uppbärs avgift enligt den avgiftsförordning som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 december 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.