1196/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av 1 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 1 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 985/1996, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 4 punkt som följer:

1 §

En i Finland bosatt person i åldern 16―64 år som inte får


3) invalidpension eller individuell förtidspension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977), eller

4) särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002),

har med hänsyn till hjälpbehov, men och särskilda kostnader som beror på sjukdom eller skada rätt att få handikappbidrag enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 145/2002
ShUB 35/2002
RSv 175/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.