1195/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 b § 3 mom. 11 och 12 punkten, sådana de lyder, 11 punkten i lag 982/1996 och 12 punkten i lag 683/2002, samt

fogas till 15 b § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 105/1982, 54/1985, 916/1998 och 1030/2002 och i nämnda lagar 982/1996 och 683/2002, en ny 13 punkt som följer:

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


11) vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen, handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/1988) eller fronttillägg enligt lagen om frontmannapension;

12) pension och ersättning som betalas från utlandet, om så följer av internationella avtal som är bindande för Finland, samt förmåner som betalas från utlandet och som motsvarar de förmåner som anges som prioriterade inkomster i 2―5, 7―9, 9 a och 11 punkten; och inte heller

13) särskilt stöd enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 145/2002
ShUB 35/2002
RSv 175/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.