1194/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av 1 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 1 § 1 mom. 4 och 5 punkten, av dessa 5 punkten sådan den lyder i lag 981/1996, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 6 punkt som följer:

1 §

För sänkning av boendekostnaderna betalas bostadsbidrag enligt denna lag till en person som är bosatt i Finland och som har fyllt 65 år. Bostadsbidrag betalas också till en person som har fyllt 16 år och som får


4) på grundval av full arbetsoförmåga beviljad fortlöpande olycksfallspension, livränta, invalidpension eller sådan ersättning för förlorad inkomst som betalas när ett år har förflutit sedan trafikskadan uppkom enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, de olika lagarna om trafikförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst,

5) en förmån som motsvarar de ovan nämnda förmånerna och som betalas från utlandet, eller

6) särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga enligt lagen om särskilt stöd till invandare (1192/2002).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 145/2002
ShUB 35/2002
RSv 175/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.