1179/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 6 § 1 mom., samt

upphävs 6 § 2 mom. som följer:

6 §
Praktisk tjänstgöring för legitimerad tandläkare

För att ha rätt att självständigt utöva tandläkaryrket såsom legitimerad yrkesutbildad person i Finland skall en legitimerad tandläkare som avses i 4 § 1 mom. lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården för fullgörande av praktisk tjänstgöring enligt 4 § 3 mom. i nämnda lag vara verksam i tandläkaruppgifter i tjänste- eller arbetsförhållande eller genom ett särskilt förordnande i minst nio månader under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva tandläkaryrket. Av den ovan nämnda tiden skall minst sex månader bestå av praktisk tjänstgöring i tandläkaruppgifter vid hälsovårdscentral.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Praktisk tjänstgöring som inletts före ikraftträdandet av förordningen får före den 1 oktober 2003 slutföras i enlighet med 6 § 1 mom. sådant det lydde vid ikraftträdandet.

Av särskilda skäl kan tjänstgöringen enligt 6 § 1 mom. enligt rättsskyddscentralens för hälsovården prövning före den 1 januari 2004 även ersättas med tjänstgöring som fullgjorts före grundexamen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.