1176/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om skatteförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) och 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Generaldirektörens uppgifter och utövandet av beslutanderätt

Vid ledningen av skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi skall generaldirektören svara för att de ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt för att resultatmålen nås liksom även för rapportering om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören skall följa utvecklingen inom skatteförvaltningens verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag beslutar generaldirektören

1) om skatteförvaltningens allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) om skatteförvaltningens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag, och

3) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för skatteförvaltningen.

Generaldirektören undertecknar skatteförvaltningens bokslut och de handlingar som hänför sig till det.

2 §
Chefens för skatteverket resultatansvar

Chefen för skatteverket svarar inför generaldirektören för att de resultatmål som ställts upp för skatteverket nås och för att den verksamhet och ekonomi som de leder sköts på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat. De skall följa den allmänna utvecklingen gällande den verksamhet som de leder och ta initiativ till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

3 §
Skattestyrelsens delegation

Vid Skattestyrelsen finns en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska planering och behandlar utvecklingsriktlinjerna och riktlinjerna för verksamheten av skatteförvaltningen. Delegationen består av generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en medlem är en person som skatteförvaltningens personal har utsett inom sig. Finansministeriet utser på framställning av Skattestyrelsen de övriga medlemmarna i delegationen för en viss tid, dock högst för fyra år.

4 §
Skatterättelsenämnden

Skatteverket begär kommunernas förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden. Varje kommun skall meddela skatteverket och landskapskommunen vem den föreslagit som medlem. Landskapskommunen skall ge skatteverket sitt utlåtande om de medlemmar som kommunerna föreslagit. Kommunens förslag till medlemmar i nämnden och landskapskommunens utlåtande skall inlämnas i god tid innan nämnden inleder sin mandatperiod. Sydvästra Finlands skatteverk skall ge Ålands landskapsstyrelse möjlighet att bli hörd i ärendet innan medlemmarna i skatterättelsenämnden för Ålands skattebyrå förordnas.

Uppdraget som skatterättelsenämndens ordförande skall innan någon förordnas till det ledigförklaras offentligen, om inte annat följer av särskilda skäl.

Skatterättelsenämnden beslutar om nämndens organisation, såsom antalet sektioner, uppgiftsfördelningen mellan sektionerna, ordförandena i sektionerna och sektionernas medlemmar, med tillämpning av vad som anges i 4 § 4 mom. lagen om skatteförvaltningen (1557/1995). Skatterättelsenämnden beslutar vilka av nämndens medlemmar som tillsammans med ordföranden avgör de i 4 a § 1 mom. lagen om skatteförvaltningen avsedda rättelseyrkanden.

Vid skatterättelsenämndens och dess sektioners sammanträden skall föras protokoll. Rättelseyrkandena och de på dem givna besluten jämte motiveringar utgör protokollbilagor.

5 §
Skatteombud

Skatteverket förordnar en eller flera tjänstemän inom skatteverket eller andra personer till skatteombud vid skatteverket, med uppgift att bevaka statens rätt vid beskattningen. Kommunen förordnar en eller flera personer till skatteombud, med uppgift att bevaka kommunens, församlingarnas och Folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen. Kommunen skall underrätta skatteverket om sådana förordnande.

Skatteombudet avgör honom ålagda ärenden som gäller bevakning av skattetagarnas rätt, om inte annat bestäms någon annanstans. Samma skatteombud kan bevaka olika skattetagares rätt.

Skatteverket bistår det av kommunen förordnande skatteombudet med dennes kansligöromål.

6 §
Skatteombudets uppgifter

Skatteombudet skall, utöver vad som föreskrivs någon annanstans, begära vittnesförhör i ärenden som är anhängiga hos skatteverket, skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen samt företräda staten, kommunen, församlingen och Folkpensionsanstalten vid vittnesförhör.

Skatteombudet för dessutom talan i ärenden som gäller återbrytande av beslut som har vunnit laga kraft eller återställande av försutten fatalietid.

7 §
Skatteverkets uppgifter

Skatteverket skall verkställa beskattningen enligt 2 § lagen om skatteförvaltningen och enligt vad som föreskrivs särskilt annanstans.

Skatteverket skall utföra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppgifter samt de övriga uppgifter som Skattestyrelsen ålägger verket eller som enligt särskilda föreskrifter ankommer på det. Dessutom skall skatteverket till Skattestyrelsen framlägga förslag i sådana ärenden som hör till ämbetsverkets verksamhetsområde och som skall behandlas av finansministeriet eller Skattestyrelsen.

8 §
Särskilda bestämmelser om skatteverket

Den omsättning som avses i 13 § 2 mom. 2 punkten lagen om skatteförvaltningen skall under en 12 månaders räkenskapsperiod vara minst 50 miljoner euro.

Den bestämmelse som avses i 13 § 2 mom. 1 och 2 punkten angående överföring av behörighet skall publiceras i författningssamlingen.

9 §
Lokalisering av skatteverkets servicepunkter

Skatteverket bestämmer var dess enheter och övriga servicepunkter skall vara belägna.

10 §
Placering av tjänster och tjänstledighet

Skattestyrelsen fattar, förutom i fråga om generaldirektörstjänsten, beslut om inrättande, överföring och indragning av tjänster inom skatteförvaltningen.

Skattestyrelsen och skatteverket fattar för egen del de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) skall fattas av ämbetsverket i fråga.

11 §
Behörighetsvillkor

Av generaldirektören, skattestyrelsens överdirektör, en direktör och biträdande direktör samt av cheferna för skatteverken och en tjänsteman som är chef för en resultatenhet förutsätts i praktiken visad ledarförmåga.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsområdets verksamhet samt erfarenhet av ledarskap,

2) av skattestyrelsens överdirektör, direktörer och biträdande direktörer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) av cheferna för skatteverken högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) av de tjänstemän som är chefer för skatteverkens resultatenheter högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

Den som har en tjänst inom skatteförvaltningen när denna förordning träder i kraft, behåller sin rätt att söka och enligt föreskrivna grunder få sådana i denna förordning nämnda eller motsvarande tjänster som han eller hon var behörig för vid ikraftträdandet av denna förordning.

12 §
Utnämning

Statsrådet utnämner generaldirektören. Finansministeriet förordnar en ställföreträdare för generaldirektören på hans framställning.

Skattestyrelsen utnämner chefen för ett skatteverk. Verket i fråga utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

13 §
Fastställande av lönerna för arbesgivart- jänstemän

Skattestyrelsen fastställer lönerna för de arbetsgivartjänstemän inom skatteförvaltningen som avses i 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987).

14 §
Arvoden

Skattestyrelsen fastställer grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till skatterättelsenämndens medlemmar och sakkunniga.

15 §
Uppbörd av beskattningskostnader och rättelse

Den myndighet som är behörig att redovisa skatterna skall årligen i samband med skatteredovisningen i mars, juni, september och december hos andra skattetagare än staten som avses i 11 § lagen om skatteförvaltningen uppbära deras andelar av de beskattningskostnader som Skattestyrelsen har fastställt. Beskattningskostnadernas belopp och de enskilda skattetagarnas andel av dem skall meddelas i samband med uppbörden av kostnaderna.

Om någon annan i 11 § lagen om skatteförvaltningen avsedd skattetagare än staten inte är nöjd med sin andel av kostnaderna, skall den inom kalendermånaden efter uppbörden av kostnaderna hos Skattestyrelsen yrka på rättelse av beslutet om uppbörd av kostnaderna till staten. Över Skattestyrelsens beslut på rättelseyrkandet får besvär anföras enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 december 1995 om skatteförvaltningen (1707/1995) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 december 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finansråd
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.