1175/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 60 §, sådan den lyder i förordning 600/1997,

ändras 41 c § 1 mom., 42 d § 2 mom., 42 f § 1 mom. och 66 c § 1 mom. 3 punkten,

av dessa lagrum 41 c § 1 mom., sådan den lyder i förordning 1054/2000, 42 d § 2 mom. och 42 f § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1111/1998 och 66 c § 1 mom., sådan den lyder i nämnda förordning 600/1997,

fogas till förordningen nya 5 a och 5 b §, till 42 d § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och nuvarande 3 och 4 mom. blir 3―5 mom., till 66 b § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., av dessa lagrum 42 d § sådan den lyder i nämnda förordning 1111/1998 och 66 b § sådan den lyder i nämnda förordning 600/1997, som följer:

5 a §

I budgeten hänförs inkomster och utgifter till ett finansår på det sätt som bestäms nedan, om inte något annat följer av budgeten.

Principen för hänförande av inkomster av avgiftsbelagd verksamhet och övriga inkomster av blandad natur samt konsumtionsutgifter, investeringsutgifter och andra utgifter är överlåtelse av en prestation eller mottagande av en produktionsfaktor (prestationsprincipen) eller inkomster eller utgifter på basis av förpliktelser som grundar sig på lag eller på annat sätt ingången förbindelse (princip som motsvarar prestationsprincipen), om inte något annat bestäms nedan. Ränteinkomster hänförs till det finansår för vilket ränta inflyter på basis av en bestämmelse i lag eller ingången förbindelse. Mindre inkomster och utgifter kan också hänföras på grundval av betalning (kontantprincipen).

Princip i fråga om hänförande av överföringsutgifter är ett beslut om beviljande av statsbidrag (hänförande enligt beslut om beviljande) eller någon annan motsvarande förbindelse om en utgift (hänförande enligt andra förbindelser). När rätten till statsbidrag eller annan prestation grundar sig på lag och beloppet av den överföringsutgift som skall beviljas eller betalas regleras detaljerat i lag eller det belopp som skall betalas bestäms detaljerat med stöd av lag (lagstadgad överföringsutgift), är principen för hänförande dock ett beslut om en detaljerad fastställelse av det belopp som skall betalas (hänförande enligt betalningsbeslut). Medfinansieringen från Europeiska unionens strukturfonder och därtill hörande statlig medfinansiering hänförs på basis av betalningsbeslutet eller på motsvarande grund.

Skatter och inkomster av skattenatur, dividendinkomster, intäktsföring av affärsverkens vinst och annan vinstandel som staten erhåller hänförs enligt kontantprincipen.

Amorteringar och räntor på statsskulden, emissions- och kapitalförluster som har samband med upptagande av statsskuld eller minskning av statsskulden eller utgifter till följd av derivat som skyddar räntan på statsskulden eller dess kapital skall hänföras enligt kontantprincipen. Enligt kontantprincipen hänförs också statens upplåning, kapital- eller emissionsvinster som har samband med upptagande av statsskuld eller minskning av statsskulden och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntan på statsskulden eller dess kapital.

Lån som skall återbetalas till staten hänförs enligt kontantprincipen.

5 b §

Utgifter för anskaffning av en produktionsfaktor eller inkomster av överlåtelse av en prestation hänförs i budgeten i sin helhet till det finansår då produktionsfaktorn tas emot eller prestationen överlåts.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan när det gäller inkomster av överlåtelse av en prestation som till sin omfattning är betydande och består av olika faser den del som motsvarar överlåtelsefasen eller prestationsgraden hänföras som inkomst till ett finansår. Det separata bidrag som uppstår av prestationen och som hänför sig till finansåret skall härvid kunna bestämmas på ett tillförlitligt sätt.

41 c §

Utan hinder av 41 b § 2 mom., 44 § 3 mom., 46 § 2 mom. och 47 § 1 mom. kan statskontoret för användning av maskinläsbara datamedier i bokföringen bevilja ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten tillstånd att avvika från de funktioner som avses i 47 § 2 och 4 mom. samt 49 §. Samtidigt kan statskontoret bevilja tillstånd till att de verifikat som avses i 36 § tas in i bokföringen i maskinläsbar form och till att de funktioner som avses i 38 § 3 mom. och 39 § 1 mom. utförs i maskinläsbar form. Ett ämbetsverk, en inrättning eller en fond utanför budgeten som av statskontoret beviljats tillstånd enligt ovan skall genom månatliga avstämningar visa att bokföringsverifikaten, bokföringshändelserna och anteckningarna i bokföringen har behandlats som en helhet i huvudbokföringen.


42 d §

Räntor och inkomster och utgifter av räntenatur registreras i affärsbokföringen på ett sätt som motsvarar prestationsprincipen.

I affärsbokföringen registreras andra än i 1 och 2 mom. avsedda utgifter och inkomster på samma sätt som i budgetbokföringen.


42 f §

Om de utgifter och inkomster som avses i 42 d § 1 och 2 mom. har registrerats under finansåret i affärsbokföringen enligt kontantprincipen, skall registreringarna med undantag för registreringar som avser mindre i 42 d § 2 mom. avsedda inkomster och utgifter, innan bokslutet görs upp korrigeras och kompletteras så att de överensstämmer med prestationsprincipen eller med motsvarande princip.


66 b §

Besittningsöverföringar mellan räkenskapsverken registreras i affärsbokföringen till beloppet av den anskaffningsutgift som inte registrerats som kostnad för nyttigheten efter det att de avdrag som avses i 66 f och 66 g § har gjorts fram till tidpunkten för överföringen.


66 c §

I bokslutet upptas


3) skulder till ett nominellt belopp som korrigerats enligt den emissionsvinst eller -förlust som uppkommit i samband med upplåningen eller, om skulden är bunden vid index eller annan jämförelsegrund, till det högre belopp vartill den stigit på grund av den förändrade jämförelsegrunden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Förordningen tillämpas första gången på budgeten, bokföringen och bokslutet för finansåret 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Tuomas Pöysti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.