1169/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1 mom. 13 punkten, 9 § 5 punkten, 10 b § samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. 13 punkten i lag 757/2001, 9 § 5 punkten i lag 1259/1996, 10 b § i lagarna 921/1997 och 509/1998 samt accistabellen i lag 918/2001, och

fogas till 2 § 1 mom., sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 921/1997 och 757/2001 samt i lag 1159/1998, en ny 14 punkt som följer:

2 §

I denna lag avses med


13) yrkesmässigt fiske verksamhet vars idkare får sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske och förädling av fångsten så att försäljningsinkomsterna av den nämnda verksamheten (totalinkomster av fiske) uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster; i fråga om en fiskare som bedriver fiske som delägare i ett bolag eller ett andelslag inräknas även den andel av bolagets eller andelslagets totalinkomster av fiske som fiskaren har rätt till i totalinkomsterna av fiske; i fråga om en fiskare som bedriver fiske i annans tjänst inräknas även de löneinkomster fiskaren får härav i totalinkomsterna av fiske; den som bedriver verksamheten skall vara antecknad i yrkesfiskarregistret, och det fiskefartyg som används för det yrkesmässiga fisket skall vara antecknat i fiskefartygsregistret, så som bestäms i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) eller med stöd av den,

14) kombinerad produktion av el och värme den under en skatteperiod av ett kraftverk utförda produktionen av el och värme för vidare utnyttjande antingen samtidigt eller var för sig.


9 §

Förutom vad lagen om påförande av accis stadgar, är följande produkter accisfria:


5) vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion använda bränslen, med undantag för bränslen som används för ett ändamål som nämns i 5 § 2 mom. lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996).

10 b §

När elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas accis på de bränslen som används för produktion av värme enligt accistabellen på basis av den bränslemängd som erhålls genom att multiplicera den till förbrukning överlåtna värmen med koefficienten 0,9.

I 1 mom. avsedda bränslen som använts för produktion av värme fastställs på basis av den värme som överlåtits till förbrukning med användning av effektiva värmevärden. Med värme som överlåtits till förbrukning avses den värmemängd som överlåtits från ett kraftverk till ett fjärrvärme- eller processångnät och motsvarande vidare utnyttjande.

Alla bränslen anses ha använts i samma proportioner både vid produktionen av värme och vid produktionen av el.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 130/2002
FiUB 38/2002
RSv 228/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.