1166/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 16 §, 17 § 2 mom. och 26 § 2 mom. samt

fogas till 17 § ett nytt 3 mom. som följer:

16 §
Utlämnande av uppgifter till finansministeriet

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sekretessbestämmelserna till finansministeriet lämna ut beskattningsuppgifter som behövs vid beredningen av skattelagstiftning och uppgörandet av statsbudgeten.

17 §
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan Skattestyrelsen för verkställande av förskottsinnehållning på alla allmänt skattskyldiga personers skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner på begäran lämna ut nödvändiga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa, en försäkringsanstalt eller någon annan instans som betalar ut sådana förmåner. Uppgifter som behövs för verkställande av förskottsinnehållning är den skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den inkomstgräns som har bestämts utifrån årsinkomsterna. Uppgifterna kan lämnas också med hjälp av teknisk anslutning.

Uppgifterna kan lämnas ut under förutsättning att den som begär dem har lagt fram en godtagbar utredning över hur användningen av uppgifterna övervakas och hur det säkerställs att uppgifterna inte används för något annat ändamål än verkställande av förskottsinnehållning. Skattestyrelsen kan till ett beslut foga föreskrifter om användning, övervakning och skydd av uppgifterna. Onödiga uppgifter skall utplånas varje år och Skattestyrelsen underrättas om att uppgifterna har utplånats, om inte något annat följer av Skattestyrelsens föreskrifter.

26 §
Ikraftträdelse

Bestämmelsen i 7 § om bokslutsuppgifters offentlighet tillämpas på uppgifter som lämnas för de räkenskapsperioder som utgår den 1 januari 2006 och därefter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagens 26 § 2 mom. tillämpas inte på bokslutsuppgifter som har blivit offentliga före denna lags ikraftträdande.

RP 237/2002
FiUB 29/2002
RSv 182/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.