1165/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 6 § 3 mom., 17 § 1 mom. och 66 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 3 mom. och 66 § i lag 505/1998 samt 17 § 1 mom. i lag 946/1998, och

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

6 §
Myndighet som verkställer beskattningen

Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har hemkommuner inom olika skatteverks områden, verkställs beskattningen av det skatteverk inom vars område den äldre av dessa personer har sin hemkommun. Är båda lika gamla, bestäms det behöriga skatteverket enligt vems personbeteckning som har det lägre individuella numret. Beskattningen verkställs enligt inkomstskattesatsen i personens hemkommun.


17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

Placeringsfonder skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om antalen placeringsfondsandelar som skattskyldiga äger samt om inlösta placeringsfondsandelar. Även telefonsamfund och samfund som är huvudägare i ett telefonsamfund skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om sådana aktier, andelsbevis eller medlemsböcker som telefonsamfundens delägare eller medlemmar äger vid utgången av kalenderåret, om delägarskap eller medlemskap och kundstatus i samfundet har separerats från varandra. Ett telefonsamfund är dock inte skyldigt att lämna uppgifter till den del telefonsamfundets aktier har överförts till värdeandelssystemet.

Värdepapperscentralen skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter om de värdeandelar som hör till värdeandelssystemet, vem som äger dem enligt uppgifterna i värdeandelsregistret och vem som får avkastningen. Ett börsbolag vars aktier inte hör till värdeandelssystemet skall lämna skatteförvaltningen motsvarande uppgifter ur aktieboken. Har den som sköter förvaltarregistreringen i värdeandelsregistret antecknats som ägare av en värdeandel föreligger ingen skyldighet att lämna uppgifter.


66 §
Besvär till förvaltningsdomstolen

Den skattskyldige eller någon annan som har rätt att söka ändring får över ett beslut som har meddelats med anledning av ett rättelseyrkande anföra besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges eller sammanslutningens hemkommun enligt 5 § hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, skall ändring i rättelsenämndens beslut sökas hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den av makarna hör enligt vilken det behöriga skatteverket bestäms med stöd av 6 § 3 mom. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall tillställas skatteverket inom besvärstiden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagens 6 § 3 mom. och 66 § tillämpas på personer, som lever i registrerat partnerskap, första gången i beskattningen för 2002. På andra personer som beskattas som makar än personer som lever i registrerat partnerskap tillämpas i beskattningen för 2002―2005 bestämmelserna i 6 § 3 mom. och 66 § sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

RP 237/2002
FiUB 29/2002
RSv 182/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.