1160/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 5 § 6 punkten och 51 § 1 mom., sådana de lyder, 5 § 6 punkten i lag 1158/1998 och 51 § 1 mom. i lag 661/1989, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1001/1977, 1164/1990 och 1539/1992 samt i nämnda lag 1158/1998, en ny 6 a-punkt, till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 1001/1977, 661/1989 och 1539/1992 samt i lagarna 321/1997, 511/1998, 527/1998 och 1168/2000, en ny 2 a-punkt samt till lagen nya 27 d och 27 e § som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:


6) i försäkringsbolags, försäkringsföreningars, försäkringskassors och andra därmed jämförbara försäkringsanstalters samt pensionsstiftelsers bokföring gjorda uppskrivningar av investeringstillgångar,

6 a) de värdestegringar på fordringsbevis, värdepapper och derivatavtal i fråga om de poster som avses i 36 § 1 mom. 2 punkten kreditinstitutslagen (1607/1993) vilka med stöd av nämnda paragrafs 3 mom. eller motsvarande utländsk lagstiftning har bokförts som intäkter, samt


8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


2 a) de värdenedgångar på fordringsbevis, värdepapper och derivatavtal i fråga om de poster som avses i 36 § 1 mom. 2 punkten kreditinstitutslagen vilka med stöd av nämnda paragrafs 3 mom. eller motsvarande utländsk lagstiftning har bokförts som kostnader,


27 d §

Den ersättning (premie) som utställaren av en option erhåller för sitt åtagande är skattepliktig inkomst under det skatteår då optionen har utställts.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. är den premie som utställaren av en sådan option med en löptid om högst 18 månader som är föremål för offentlig handel erhåller, intäkt för det skatteår under vilket avtalet stängs, utnyttjas eller förfaller. Om utställaren av en säljoption till följd av att optionen utnyttjas köper den underliggande egendomen, anses det belopp som motsvarar anskaffningspriset för den avtalsenliga underliggande egendomen minskat med ett belopp som motsvarar premien utgöra den anskaffningsutgift som är avdragbar vid beskattningen av den förvärvade egendomen.

Den premie som innehavaren av en option erlägger till utställaren av optionen är avdragbar utgift för det skatteår under vilket optionsavtalet stängs, utnyttjas eller förfaller. Om innehavaren av en köpoption utnyttjar optionen genom att förvärva den underliggande egendomen, anses det belopp som motsvarar anskaffningspriset för den avtalsenliga underliggande egendomen ökat med den erlagda premien utgöra anskaffningsutgift för egendomen.

Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas till den del något annat inte följer av bestämmelserna i 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a-punkten och 27 e §.

27 e §

De värdestegringar på fordringsbevis, värdepapper och derivatavtal som avses i 5 § 6 a-punkten och 8 § 1 mom. 2 a-punkten är skattepliktig inkomst och deras värdenedgångar avdragsgill utgift för det skatteår under vilket posterna har bokförts som intäkter och kostnader. Den vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för ovan avsedda fordringsbevis och värdepapper utgör egendomens ursprungliga anskaffningsutgift ökad och minskad med de ovan avsedda beloppen som vid beskattningen räknas som intäkter eller kostnader.

51 §

En nyttighet överförs inom en näringsförvärvskälla från ett slag av tillgångar till ett annat på följande sätt:

1) från finansierings- eller omsättningstillgångarna till ett belopp som motsvarar den ursprungliga anskaffningsutgiften eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris,

2) från investeringstillgångarna till ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av den ursprungliga anskaffningsutgiften och den i 5 § 6 punkten nämnda uppskrivningen eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris, dock så att en byggnad som hör till investeringstillgångarna överförs enligt beloppet av anskaffningsutgiften och det vid beskattningen oavskrivna beloppet av den uppskrivning som nämns i 5 § 6 punkten och som svarar mot anskaffningsutgiften,

3) från anläggningstillgångarna till ett belopp som motsvarar den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften, och

4) fordringsbevis, värdepapper och derivatavtal som avses i 36 § 1 mom. 2 punkten kreditinstitutslagen till ett belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002, om inte något annat bestäms nedan.

På yrkande av den skattskyldige tillämpas 27 d § 2 mom. på optioner som har utställts skatteåret 2001 och 27 d § 3 mom. på erlagd premie när optionen utnyttjas, stängs eller förfaller skatteåret 2001.

De värdestegringar och värdenedgångar som bokförts före 2002 för de poster som avses i 36 § 1 mom. 2 punkten kreditinstitutslagen, som inte har varit skattepliktiga inkomster eller avdragbara utgifter vid beskattningen, anses som skattepliktiga inkomster och avdragbara utgifter för skatteåret 2002.

På yrkande av den skattskyldige tillämpas 5 § 6 a-punkten, 8 § 1 mom. 2 a-punkten, 27 e § och 51 § 1 mom. på värdestegringar och värdenedgångar som bokförts 2001 för de poster som avses i 36 § 1 mom. 2 punkten kreditinstitutslagen och på tillgångsslagsöverföringar som genomförts samma år. Därvid anses sådana värdestegringar och värdenedgångar som bokförts före skatteåret 2001 för poster enligt 36 § 1 mom. 2 punkten kreditinstitutslagen, som inte har varit skattepliktig inkomst eller avdragbar utgift vid beskattningen, som skattepliktiga inkomster och avdragbara utgifter för skatteåret 2001.

Yrkande om tillämpning av de nämnda bestämmelserna vid beskattningen för 2001 skall framställas före utgången av april 2003. Yrkandet skall gälla alla bestämmelser som på det sätt som avses ovan kan tillämpas vid beskattningen för 2001.

RP 84/2002
FiUB 23/2002
RSv 171/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.