1154/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963) 12 §, sådan den lyder i förordning 717/1991, samt

ändras 9 §, 14 § 3 och 4 mom., 18 § 1, 4 och 5 mom., 18 a §, 18 b § 1 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § i förordning 650/1994, 1511/1995, 511/2001 och 710/2001, 14 § 3 mom. i förordning 1624/1993, 14 § 4 mom. och 18 § 5 mom. i förordning 1215/1996, 18 § 1 mom. i förordning 799/2001, 18 § 4 mom. och 18 a § 2 mom. i förordning 420/1995 och 18 b § 1 och 3 mom. i förordning 1325/1990, som följer:

9 §

Dagpenning skall fastställas på grundval av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde och arbetsinkomsten för året i fråga enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Har likväl den försäkrade under det skatteår, för vilket arbetsinkomsten enligt det ovan sagda skall tas till grund för dagpenningens fastställande, blivit berättigad till i 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen avsedd pension, fastställs dagpenningen på grundval av arbetsinkomsten för föregående skatteår, under förutsättning att sistnämnda arbetsinkomst är större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Vid fastställande av särskild moderskapspenning, moderskapspenning och föräldrapenning samt partiell föräldrapenning som betalas till modern skall den tidpunkt då rätt till särskild moderskapspenning eller till moderskapspenning inträder, vid fastställande av faderskapspenning och föräldrapenning samt partiell föräldrapenning för fadern den tidpunkt då rätt till faderskapspenning och föräldrapenning för fadern eller faderns rätt till partiell föräldrapenning inträder samt vid fastställande av specialvårdspenning den tidpunkt då rätt till specialvårdspenning inträder, anses motsvara tidpunkten för arbetsoförmågans inträde.

14 §

I ansökan om dagpenning, särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning och partiell föräldrapenning samt specialvårdspenning skall den försäkrade meddela sina personuppgifter samt de övriga uppgifter som folkpensionsanstalten vid fastställandet av ansökningsformuläret föreskriver. Till ansökan skall dessutom fogas behövlig utredning om sjukdomen och den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde.

För att få moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning skall den försäkrade med av läkare eller hälsovårdscentral utfärdat intyg styrka att hennes havandeskap varat minst den tid som bestäms i 21 § 2 mom. sjukförsäkringslagen. Förutsättning för att föräldrapenning eller partiell föräldrapenning skall utbetalas till barnets moder eller fader är att folkpensionsanstaltens byrå tillställts intyg över sådan efterundersökning som avses i 30 § sjukförsäkringslagen. För att få specialvårdspenning skall den försäkrade förete sådan utredning som folkpensionsanstaltens byrå anser vara behövlig.


18 §

Särskild moderskapspenning, moderskaps- och föräldrapenning betalas för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar högst 25 vardagar. Första raten av moderskapspenningen omfattar dock 30 vardagar. Om havandeskapet i annat fall än i ett sådant som nämns i 23 § 1 mom. första meningen sjukförsäkringslagen har upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, betalas första raten av moderskapspenningen inom 30 vardagar efter att havandeskapet upphört. Även faderskapspenning betalas i efterskott för högst fyra sammanhängande perioder på 1―18 vardagar under moderskapspennings- och föräldrapenningsperioden, sammanlagt dock högst för 18 vardagar, samt dessutom för en sammanhängande period på 1―12 vardagar omedelbart efter utgången av föräldrapenningsperioden. Likaså betalas specialvårdspenning i efterskott för bestämda tidsperioder, dock med tillämpning av vad som sägs om betalning av dagpenning i 17 §.


Om föräldrarna har kommit överens om att dela föräldrapenningsperioden skall detta utredas i ansökan om föräldrapenning. Vid ansökan om partiell föräldrapenning skall till båda föräldrarnas ansökningar dessutom fogas ett arbetsavtal om deltidsarbete som den försäkrade ingått med sin arbetsgivare. Av arbetsavtalet skall framgå det överenskomna arbetstidsarrangemanget samt den lön som betalas för deltidsarbete. En förälder som är företagare skall förete en tillförlitlig utredning över att det arbete han eller hon utför i det egna företaget minskar till 40―60 procent samt att inkomsterna minskar på motsvarande sätt. I ansökan om faderskapspenning eller föräldrapenning för fadern skall dessutom anges de tider då fadern sköter barnet och inte förvärvsarbetar eller har annat arbete utanför hemmet. Fadern skall omedelbart anmäla hos folkpensionsanstaltens byrå om han inte längre deltar i skötseln av barnet.

Om den försäkrade under moderskapspennings-, den särskilda moderskapspennings- eller föräldrapenningsperioden börjar förvärvsarbeta eller börjar med annat arbete utanför hemmet, skall han eller hon anmäla därom hos Folkpensionsanstaltens byrå i god tid innan arbetet inleds. På samma sätt skall anmälan göras om föräldrapenning betalas till fadern för den tid då båda föräldrarna arbetar. Den försäkrade skall omedelbart anmäla om andra ändringar som påverkar betalningen av särskild moderskapspenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt partiell föräldrapenning. Folkpensionsanstaltens byrå kan även bestämma att den försäkrade skall förete en utredning om dessa.

18 a §

Då föräldrapenning eller partiell föräldrapenning söks på den grund att den försäkrade har tagit barnet i sin vård i avsikt att adoptera det, skall den försäkrade förete av socialnämnden eller i 17 § 2 mom. adoptionslagen (153/85) avsedd adoptionsbyrå utfärdat intyg häröver. I ansökan skall anges de tider under vilka den försäkrade deltar i vården av barnet och inte förvärvsarbetar eller har annat arbete utanför hemmet. Folkpensionsanstaltens byrå skall omedelbart underrättas om avbrott i vården av barn. I övrigt gäller i fråga om anmälningsskyldigheten och utbetalningen av föräldrapenning samt partiell föräldrapenning vad som föreskrivs i 18 §.

Överlåter barnets mor sitt barn i avsikt att ge bort det som adoptivbarn eller har barnet omhändertagits enligt barnskyddslagen och modern inte längre deltar i skötseln av barnet, skall ett i 6 § 1 mom. socialvårdslagen avsett kommunalt organ eller en i 1 mom. nämnd byrå avgiftsfritt och omedelbart underrätta folkpensionsanstaltens byrå härom.

18 b §

Om barnets moder på grund av sjukdom blir oförmögen att sköta sitt barn på det sätt som avses i 23 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen eller om hon dör, betalas föräldrapenning till barnets fader för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar 25 vardagar från och med den vardag som följer på den dag modern insjuknat och de nio därpå följande vardagarna eller från och med den vardag som följer på moderns dödsdag. Därvid skall en anmälan om utbetalning av föräldrapenning till fadern omedelbart göras skriftligen hos folkpensionsanstaltens byrå. I övrigt gäller i fråga om anmälningsskyldigheten vad som föreskrivs i 18 §.


Överlåter fadern sitt barn i avsikt att ge bort det som adoptivbarn, skall socialnämnden eller i 18 a § 1 mom. nämnd byrå avgiftsfritt och utan dröjsmål underrätta folkpensionsanstaltens byrå härom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Minna Levander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.