1150/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 7 § 7 punkten, 17 § 1 mom. 23 punkten och 2 mom. samt 19 § 1 mom. 27 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 7 punkten och 19 § 1 mom. 27 punkten i förordning 1326/2001 samt 17 § 1 mom. 23 punkten i förordning 730/2000 och 2 mom. i förordning 221/2001, samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder i förordningarna 730/2000 och 738/2001, en ny 32 b-punkt som följer:

7 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ekonomiska ärenden:


7) överlåtelse av statens fastighetsförmögenhet och utarrendering av statens jordegendom, överföring av beslutanderätten från ministerier till ämbetsverk och inrättningar i fråga om överlåtelse av statens fastighetsförmögenhet inom de gränser som anges i lag samt överlåtelse av statens lösa egendom och bestämmande om användningen av egendom som staten fått som arv inom de gränser som bestäms genom förordning,


17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


23) verksamhetsformer enligt lagstiftningen om privata säkerhetstjänster samt inkvarteringsrörelsers resandekort,


32 b) samordning av hemlandets beredskap inom civil krishantering,


Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom

länsstyrelserna

Befolkningsregistercentralen

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

Polisyrkeshögskolan

Polisskolan

Polisens teknikcentral

Polisens datacentral

Räddningsinstitutet

nödcentralsverket

Brandskyddsfonden

Utlänningsverket

gränsbevakningsväsendet.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


27) ordnande av lokaliteter för statens ämbetsverk och inrättningar, underhåll av lokaliteterna samt allmän organisering av förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet och fastighetsväsen,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Statsminister
Paavo Lipponen

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.