1126/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter

Kommunikationsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, 31 § lagen om posttjänster (313/2001), samt 26 a § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 681/2002, bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dessa samt om fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 § och 9-19 § i denna förordning, är:

1) givande av rätt att inneha och använda andra radiosändare som är beroende av tillstånd än sådana som avses i 4 §,

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga radiosändare än sådana som avses i 9 § 3 mom.,

3) typgodkännande eller godkännande av radioanläggningar,

4) kontroll av radiostationer,

5) behörighetsexamen för radiokommunikation och examen för erhållande av intyg om erkännande,

6) behörighetsintyg för radiokommunikation och intyg om erkännande,

7) bemyndigande av teleentreprenörer,

8) tillsyn över teleentreprenadverksamhet,

9) rätt att använda ett telenäts nummerkod eller abonnentnummer,

10) beviljande, ändring eller överföring av en nätkod eller annan kod för ett informationsnät, samt

11) upprätthållande av användningsrätten för en nätkod eller annan kod för ett informationsnät.

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket uppbär en avgift som det fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är:

1) skyddande av radiomottagningsstationer mot störningar,

2) förnyad kontroll av telenät som byggts av teleentreprenörer,

3) frekvensplanering i anslutning till det militära försvaret,

4) tillsyn över postföretagets postförmedling,

5) sådan koordinering av satellitsystem som gjorts av Internationella teleunionen eller någon annan internationell organisation, samt

6) tillsyn över kränkningar av dataskyddet vilka riktas mot telekommunikation och datasystem.

4 §
Offentligrättsliga prestationer som avviker från självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket uppbär en i 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift som avviker från prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer:

1) beviljande av rätt att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till basstationer i mobilnät,

2) beviljande av rätt att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till basstationer för sådana personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten,

3) beviljande av rätt att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till basstationer för TFTS-systemet,

4) beviljande av rätt att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till radiosystem i fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Kommunikationsverket fastställer,

5) beviljande av rätt att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till basstationer för myndighetsradionätet (VIRVE),

6) givande av rätt att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till radiosondsystem inom meteorologisk radiokommunikation, samt

7) givande av rätt att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till basstationer för GSM-R-radiosystemet.

5 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Kommunikationsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) prestationer av bedömningsorganet i anslutning till säkerställandet av den sameuropeiska specifikationsmotsvarigheten för teleterminalutrustning eller radioanläggningar,

2) självvald radioamatöridentifikation,

3) de trycksaker som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

4) den utbildning som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs med små kostnader,

5) ljuskopior, elektriska upptagningar eller andra kopior eller utdrag eller duplikat ur något av Kommunikationsverkets dokument,

6) sådant sändande av dokument för vars del kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon annan avgiftsbelagd prestation som nämns i detta beslut, samt

7) andra prestationer av Kommunikationsverket vilka grundar sig på uppdrag.

6 §
Tillståndsavgifter för radiosändare

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs årligen tillståndsavgift enligt följande:

1) Amatörradiosändare eller signalförstärkare som är avsedd för sändande av ljudradioprogram (högst 0,5 W) 16,00 euro
2) VHF/UHF-stationer i landmobiltrafik, VHF/UHF-sändare på fartyg eller luftfartyg eller fjärrmätnings-, fjärrstyrnings-, eller kontrollsändare, eller andra fjärrmätningssändare än radiosändare som är anslutna till radiosondsystem inom meteorologisk radiokommunikation 18,50 euro
3) fartygs eller luftfartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer 40,35 euro
4) VHF/UHF-fyrsändare 60,55 euro
5) icke-koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik eller andra fasta VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik, dock inte basstationssändare i mobilnät, i TFTS-systemet, i myndighetsradionätet (VIRVE) eller i personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten, eller basstationssändare i GSM-R-radiosystemet för järnvägarna 72,30 euro
6) rundradiosändare med låg effekt (högst 300 W), LF/MF-fyrsändare eller andra radiolänksändare än sändare som är anslutna till radiosystemet i ett fast accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Kommunikationsverket fastställer 107,65 euro
7) fasta MF/HF-sändare, rundradiosändare med mellanhög eller hög effekt (över 300 W) eller andra radarsändare än radarsändare på fartyg eller luftfartyg 156,40 euro
8) koordinerade satellitjordstationssändare i fast trafik 178,30 euro

För rätten att inneha och använda andra än i 1 mom. eller 7 § avsedda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs tillståndsavgift, på samma sätt som en tillståndsavgift uppbärs enligt 1 mom. för närmast motsvarande utrustning.

7 §
Frekvensavgifter

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem i fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Kommunikationsverket fastställer, personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten, TFTS-systemet eller myndighetsradionätet (VIRVE) eller GSM-R-radiosystemet för järnvägarna eller tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till radiosondsystem inom meteorologisk radiokommunikation uppbärs årligen en frekvensavgift enligt följande schema:

1) mobiltelenät K1*K2*K3* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
2) radiosystem i fasta accessnät K1*K2* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
3) personsökningssystem K1*K2* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
4) TFTS-systemet K1* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
5) myndighetsradionätet (VIRVE) K1*K2*K3*K4*(frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
6) radiosondsystemet K1*K4* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro
7) GSM-R-radiosystemet för järnvägarna K1*K2*K3*K4* (frekvensband/25 kHz) *1 896,30 euro

Ett frekvensband består av det totala antalet radiofrekvensband som har anvisats ett radiosystem.

K1 är en frekvensbandskoefficient vars storlek bestäms enligt det frekvensområde som har anvisats tillståndshavaren. Frekvensbandskoefficienterna är:

Frekvensområde K1
under 470 MHz 1
470-960 MHz 0,8
960-3000 MHz 0,6
3000-11000 MHz 0,5
11000-40000 MHz 0,4

K2 är en täckningsområdeskoefficient som bestäms enligt det område där en tillståndshavare har rätt att använda ett radiosystem. Koefficienten är av storleken 1 inom det område med användningsrätt som täcker hela Finland. Täckningsområdeskoefficienten för ett begränsat område med användningsrätt utgörs av summan av arealerna för ett område med användningsrätt och ett nedan definierat skyddsområde dividerat med Finlands areal.

K3 är en startkoefficient som bestäms enligt den tidpunkt då användningsrätten för de frekvenser som anvisats tillståndshavarens radiosystem trädde i kraft. Startkoefficienterna är:

Användningstid K3
1:a faktureringsåret 0,1 UMTS1-mobiltelefonnät
0,2 andra
2:a faktureringsåret 0,1 UMTS-mobiltelefonnät
0,2 andra
3:e faktureringsåret 0,4
4:e faktureringsåret 0,6
5:e faktureringsåret 0,8
6:e faktureringsåret eller
senare faktureringsår 1

1 Universal Mobile Telecommunications System

K4 är en koefficient för separata nät vilkens storlek bestäms särskilt på basis av användningsändamålet för det separata nätet. Koefficienterna för separata nät är:

Ett separat nät K4
1) myndighetsradionätet(VIRVE) och GSM-R-radiosystemet för järnvägarna 1
2) radiosondsystemet 0,1

Det skyddsområde som nämns ovan i 4 mom. består av en 20 kilometer bred zon som omringar det område med användningsrätt som anvisats ett radiosystem. Ett skyddsområde omfattar dock inte havsområden eller områden som överskrider riksgränsen. Ett område som sträcker sig till ett område där en tillståndshavare har rätt att använda ett annat motsvarande radiosystem betraktas inte heller som ett skyddsområde ifall tillståndshavarna sinsemellan koordinerar användningen av frekvenser. Vid bestämmande av täckningsområdeskoefficient för radiosystemet i ett fast accessnät beaktas skyddsområdet inte.

För frekvensreservering som beviljats för radiofrekvenser som behövs för användningen av tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till basstationer för radiosystem i fasta accessnät uppbärs en frekvensavgift enligt samma grunder som för rätten att inneha och använda tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till basstationer för radiosystem. Den frekvensavgift som uppbärs består av den årliga frekvensavgiften multiplicerad med det antal månader frekvensreserveringen har varit i kraft dividerad med tolv.

På ändringar i frekvensband eller områden med användningsrätt som anvisats en tillståndshavare tillämpas samma startkoefficient som den som tillämpas på sådana frekvensband och områden med användningsrätt som redan är i bruk.

8 §
Frekvensplaneringsavgift

För frekvensplanering i anslutning till det militära försvaret uppbärs årligen av försvarsmakten en frekvensplaneringsavgift på grundval av den genomsnittliga kostnad per arbetstimme som föranleds av utförandet av prestationen och på grundval av det antal arbetstimmar per år som använts för att producera prestationen. Den genomsnittliga kostnaden per arbetstimme är 98,45 euro.

9 §
Tillsynsavgifter för radiosändare

För icke tillståndspliktiga radiosändare, som har tillverkats i Finland eller tullklarerats eller på annat sätt importerats för saluhållande eller användning i landet skall av tillverkaren eller importören uppbäras tillsynsavgift enligt följande:

1) radiosändare med en sändareffekt på högst 10 mW eller radiostyrningssystem för miniatyrmodell 3,35 euro

2) radiosändare med en sändareffekt större än 10 mW 8,40 euro

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. uppbärs tillsynsavgift av innehavaren till icke tillståndspliktiga radiosändare, om för en enskild sändare i bruk inte tidigare betalts tillsynsavgift eller om Kommunikationsverkets tidigare anteckning om godkännande av radiosändaren försvunnit, skadats eller annars blivit oidentifierbar.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. uppbärs tillsynsavgift dock inte för följande icke tillståndspliktiga radiosändare:

1) mobilteleapparater i ett allmänt telenät och andra radiosändare i nätet än sådana som är beroende av tillstånd när de är anslutna till basstationen i nätet,

2) abonnentutrustning som är ansluten till radiosystemet i ett fast accessnät som fungerar inom frekvensområden som Kommunikationsverket fastställer, samt

3) radiosändare vilka genom det sameuropeiska förfarandet enligt de beslut och rekommendationer av Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Radiokommittén (ERC) som separat satts i kraft i Finland har konstaterats uppfylla de krav som ställts på dem och vilka har försetts med anteckningar i enlighet med kraven i förfarandet.

10 §
Avgifter för godkännande av radioanläggningar

För typgodkännande av radioanläggningar eller godkännande av enskilda anläggningar uppbärs en avgift för godkännande enligt följande:

1) nationellt typgodkännande av radioanläggningar 285,90 euro

2) typgodkännande av produktgrupper av radioanläggningar eller svåra och tidskrävande nationella typgodkännanden 571,85 euro

3) godkännande av enskilda radioanläggningar 84,10 euro.

Om den fasta avgift för godkännande som bestäms i 1 mom. och som baserar sig på de av prestationen föranledda genomsnittliga kostnaderna i ett enskilt fall är oskäligt hög eller låg i jämförelse med de kostnader som typgodkännandet eller godkännandet föranleder Kommunikationsverket, uppbärs i stället för den fasta avgiften för godkännande en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

11 §
Kontrollavgifter för radiostationer

För idrifttagningskontroll eller ändringskontroll av radioanläggningar eller radiostationer uppbärs en kontrollavgift om 840,95 euro.

12 §
Avgifter för examen för radiokommunikation

Följande avgift för examen för radiokommunikation uppbärs varje gång examinanden deltar:

1) allmän examen för radiooperatörer inom sjöfarten (General Operator's Certificate GOC) eller allmän examen för radiotelefonister 75,70 euro

2) begränsad examen för radiooperatörer inom sjöfarten (Restricted Operator's Certificate ROC) eller radioexamen för högsjöskeppare eller begränsad examen för radiotelefonister 67,30 euro

3) radioexamen för kustskeppare 45,40 euro

4) GOC- eller ROC-examen för erhållande av intyg om erkännande 37,85 euro

5) delexamen för radioamatörexamen 12,95 euro,

För delexamen för en examen som avses i 1-4 punkten uppbärs av examinanden hälften av motsvarande examensavgift avrundad till närmaste fem eller tio cent varje gång han deltar.

För andra än i 1 mom. nämnda examina eller delexamina uppbärs examensavgift i enlighet med den avgift som enligt 1 mom. uppbärs för den mest jämförbara examen eller delexamen.

13 §
Avgifter för intyg över radiokommunikationsexamen

För ett behörighetsintyg som utfärdas över en examen som avses i 12 § 1 mom. 1-3 och 5 punkten uppbärs en avgift om 43,75 euro.

För ett intyg om erkännande som utfärdas över en examen som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten uppbärs en avgift om 28,60 euro.

14 §
Registreringsavgifter för teleentreprenadverksamhet

För bemyndigande av en person eller ett företag att utöva teleentreprenadverksamhet eller för ändring av entreprenadklassen i ett bemyndigande uppbärs en registreringsavgift om 50 euro.

15 §
Tillsynsavgifter för teleentreprenadverksamhet

Av teleentreprenörer uppbärs årligen en tillsynsavgift för teleentreprenadverksamhet enligt följande:

1) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga inomhusnät för telefoner på entreprenad 240 euro

2) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga centralantennsystem på entreprenad 240 euro

3) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga inomhusnät för telefoner och centralantennsystem på entreprenad 400 euro

4) teleentreprenörer som har bemyndigande att bygga endast egna teleinomhusnät på entreprenad 20 euro

5) teleentreprenörer som har bemyndigande att på entreprenad bygga ett sådant separat nät som nämns i beslutet om bemyndigande 20 euro.

Av teleentreprenörer som har bemyndigande för en engångsentreprenad uppbärs en tillsynsavgift om 20 euro.

16 §
Avgifter för numrering av telenäten

För rätten att använda nummerkod eller abonnentnummer uppbärs av teleföretaget eller innehavaren till ett servicenummer eller en datanätskod årligen avgifter för numrering av telenäten enligt följande:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,36 euro/ anslutning
nationellt portabelt nummer i ett allmänt fast telefonnät 0,72 euro/ anslutning
nummer i ett allmänt mobiltelefonnät 0,36 euro/ anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt fjärrprefix 35 000 euro
fyrsiffrigt fjärrprefix 7 000 euro
femsiffrigt fjärrprefix 1 400 euro
tresiffrigt utlandsprefix 70 000 euro
fyrsiffrigt utlandsprefix 14 000 euro
femsiffrigt utlandsprefix 2 800 euro
femsiffrigt allmänt operatörsprefix 4 200 euro
3) avgift för riktnummer i mobiltelefonnät:
tresiffrigt riktnummer 35 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 7 000 euro
femsiffrigt riktnummer 1 400 euro
4) avgift för specialnäts riktnummer:
tresiffrigt riktnummer 35 000 euro
fyrsiffrigt riktnummer 7 000 euro
femsiffrigt riktnummer 1 400 euro
5) avgift för servicenummer:
fyrsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 1 000 euro
minst femsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 200 euro
tresiffrigt nationellt servicenummer 43 000 euro
fyrsiffrigt nationellt servicenummer 8 600 euro
femsiffrigt nationellt servicenummer 1 720 euro
minst sexsiffrigt nationellt servicenummer 344 euro
6) avgift för datanätskod (DNIC) 11 350 euro
7) avgift för tekniskt teleföretagsprefix:
Internationell signaleringspunktkod 1 680 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
CUG-prefix 0,8 euro
centrex-teleföretagsprefix 35 euro
MNC-teleföretagsprefix 340 euro
NCC-teleföretagsprefix 170 euro
8)avgift för kortmeddelandeservicenummer:
femsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 120 euro
sexsiffrigt kortmeddelandeservicenummer 80 euro

Av den som ansöker om ett nationellt portabelt telefonnummer uppbärs en registreringsavgift enligt följande:

1) beviljande av rätt att använda 1-9 nummer 17 euro
2) beviljande av rätt att använda 10-1000 nummer 50 euro
3) beviljande av rätt att använda över 1000 nummer 170 euro

Den avgift för abonnentnummer som avses i 1 mom. 1 punkten uppbärs på basis av antalet anslutningar till teleföretagets nät vid uppbördsårets första dag.

I avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde uppbärs inom Ålands teleområde en tiondedel och i övriga Finland, förutom inom Nylands 1, Åbo- och Björneborgs eller Tavastlands teleområden, sex tiondedelar av den avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde som fastställs i 1 mom. 5 punkten.

Avgift för servicenummer uppbärs inte för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer.

I avgift för operatörsprefix, avgift för mobilnäts riktnummer, avgift för specialnäts riktnummer och avgift för servicenummer uppbärs under det första faktureringsåret hälften av de avgifter som fastställs i 1 mom. 2-5 punkten.

17 §
Avgifter för informationsnätskoder

För beviljande, ändring eller överföring av en nätkod för informationsnätet Internet uppbärs en nätkodsavgift om 53,80 euro.

För rätten att använda nätkoden för informationsnätet Internet uppbärs årligen 16,80 euro i avgift för upprätthållande av nätkoden.

18 §
Tillsynsavgifter i fråga om kränkningar av dataskyddet

För Kommunikationsverkets tillsyn och andra prestationer enligt 26 a § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet tas av teleföretag som gjort televerksamhetsanmälan eller beviljats koncession med stöd av 5 § kommunikationsmarknadslagen årligen ut en tillsynsavgift som utgör 0,01 procent av företagets årliga omsättning från televerksamhet som kräver televerksamhetsanmälan eller koncession under den senast avslutade redovisningsperioden, dock minst 500 euro. Om företagets verksamhet upphör mitt i ett kalenderår återbärs inte den tillsynsavgift som har tagits ut.

Om den redovisningsperiod som utgör grund för fastställandet av tillsynsavgiften avviker från kalenderåret, omvandlas omsättningen så att den motsvarar omsättningen för ett år genom att den multipliceras med talet 12 och divideras med redovisningsperiodens längd i månader.

Kommunikationsverket har rätt att av teleföretagen få de uppgifter som behövs för fastställandet av avgiften. Om avgiften uppbärs under det första året av verksamheten eller om företaget inte har ett fastställt bokslut för den allmänna televerksamhet som det har bedrivit eller om de uppgifter som företaget gett är bristfälliga, kan Kommunikationsverket fastställa avgiftens storlek.

19 §
Postförmedlingens tillsynsavgifter

För tillsynen över postföretagets postförmedling uppbärs av postföretaget årligen en tillsynsavgift som är 2,46 promille av postföretagets årliga postförmedlingsomsättning, dock minst 1 681,85 euro.

Med omsättning avses i 1 mom. omsättning som har genomförts två år före året då tillsynsavgiften uppbärs. Som postförmedling betraktas sådan postförmedling som hör till tillämpningsområdet för lagen om posttjänster (313/2001).

Tillsynsavgiften för en utövare av postförmedling är 1 681,85 euro det år verksamheten inleds och 8 409,40 euro det andra året.

20 §
Avgifter för avslagsbeslut

De avgifter som avses i 10-12 §, 14 och 17 § i denna förordning uppbärs även för avslagsbeslut.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller till slutet av år 2005.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2001 om Kommunikationsverkets avgifter (1245/2001).

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, uppbärs avgift för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Kommunikationsråd
Antti Kohtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.