1103/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om Fordonsförvaltningscentralen (1592/1995) 2 §, sådan den lyder i lag 1102/1998, som följer:

2 §
Uppgifter

Fordonsförvaltningscentralen har till uppgift att

1) upprätthålla datasystemet för vägtrafiken och sköta uppgifter i samband därmed,

2) svara för registreringen av fordon och sköta andra uppgifter i anslutning till registreringen,

3) svara för registreringen av körkort,

4) svara för tillsynen över bilskolorna och för verksamhet i anslutning till förarexamina,

5) sköta ärenden som gäller typgodkännande av fordon samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter,

6) sköta uppgifter i anslutning till koncession för fordonsbesiktning,

7) sköta uppgifter i anslutning till tilläggsutbildning och prov för fordonsbesiktningspersonal,

8) sköta andra uppgifter i anslutning till fordonsbesiktning,

9) sköta uppgifter i anslutning till tekniska vägkontroller,

10) sköta tillstånds- och tillsynsuppgifter som hänför sig till handel med samt installation och reparation av komponenter och separata tekniska enheter samt cyklar,

11) sköta uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen,

12) sköta ärenden som gäller inteckning i bil,

13) avgöra sådana ärenden som gäller tillstånd, koncession, dispens och rättelseyrkande och som särskilt har ålagts centralen,

14) sköta vissa beskattningsärenden som gäller vägtrafiken,

15) främja forskning som syftar till en förbättring av trafiksäkerheten och en minskning av de miljöolägenheter som vägtrafiken orsakar.

Fordonsförvaltningscentralen har till uppgift att också sköta övriga myndighetsuppgifter som hör till centralens verksamhetsområde och som genom bestämmelser särskilt ålagts centralen, samt utföra de uppdrag som kommunikationsministeriet anförtror centralen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.