1101/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 1 och 8 § lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/1970) 1 § 1 mom. och 8 §, av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1481/1991, som följer:

1 §

Parkeringsbot för överträdelse av förbud och begränsningar som gäller stannande och parkering av fordon samt av bestämmelser om användning av parkeringsskiva (parkeringsfel) föreläggs av polisen enligt denna lag. Parkeringsbot föreläggs också för överträdelse av de förbud och begränsningar som gäller onödig tomgångskörning med motordrivet fordon och som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) eller vägtrafiklagen (267/1981).


8 §

Parkeringsbot skall betalas av den förare som begått felet. I fråga om bilar och motorcyklar är även den som vid felets begående var fordonets ägare, eller i ägarens ställe den, till vilken besittningen av fordonet enligt anmälan till ett register över fordon varaktigt överlåtits, ansvarig för betalningen, om ägaren eller innehavaren inte gör sannolikt att fordonet vid sagda tidpunkt olovligen nyttjades av föraren, eller visar att han av annat skäl inte är skyldig att svara för boten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.