1098/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av lagen om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/1993) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 234/1998, och

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 13 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på fordon som är registrerade i Finland eller något annat land eller som oregistrerade används i Finland. I fråga om klassificering av fordon tillämpas vad som bestäms i fordonslagen (1090/2002) eller med stöd den.

13 §
Betalningstid

Om bränsleavgiften inte har betalts inom den tid som anges i 1 mom., får ett fordon inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik i sådana fall då det övergått till en annan ägare eller innehavare än den betalningsskyldige. Den myndighet som påfört bränsleavgiften kan begära handräckning av polisen för hindrande av att fordonet används. Användningen av fordonet skall tillåtas när den betalningsskyldige eller någon annan än den betalningsskyldige betalt avgiften.

Har användningen av fordonet förbjudits med stöd av denna lag, kan den myndighet som påfört bränsleavgiften, på ansökan och på de villkor den bestämmer, av särskilda skäl återkalla användningsförbudet för viss tid eller helt och hållet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare.

13 a §
Godkännande av fordon vid besiktning

Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att fordonet inte är belagt med användningsförbud på grund av försummad betalning av bränsleavgift. Ett fordon anses vara belagt med användningsförbud när det finns en anteckning om försummad betalning av bränsleavgift i ett register över fordon, om det inte lämnas en tillförlitlig utredning över betalningen av avgiften eller visas upp ett sådant beslut som tillåter att fordonet används och som den myndighet som påfört bränsleavgiften fattat med stöd av 13 § 4 mom.

Som utredning enligt 1 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald bränsleavgift. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller någon annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.