1093/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 2 § lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (342/1991) 2 §, sådan den lyder i lag 1350/2001, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tillståndspliktig godstrafik sådan transport av gods på väg som kräver trafiktillstånd enligt 3 §,

2) fordon bil och trafiktraktor,

3) transporttillstånd ett tillstånd med stöd av vilket en i utlandet registrerad lastbil eller tung släpvagn får användas i Finland eller i Finland registrerad lastbil eller tung släpvagn utomlands,

4) gemenskapstillstånd ett tillstånd som avses i rådets förordning (EEG) nr 881/92 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier,

5) kopia av gemenskapstillstånd en kopia som utfärdats och styrkts av tillståndsmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.