1090/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Fordonslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller, i fråga om fordon som används på vägar som avses i vägtrafiklagen (267/1981) och på andra platser, fordonens

1) klassificering,

2) konstruktion, manöverorgan, utrustning och miljöegenskaper,

3) godkännande för trafik samt registrering,

4) periodiska och övriga besiktningar i syfte att kontrollera fordons skick och registeruppgifter samt att ändra dessa.

Denna lag gäller även tekniska vägkontroller av fordon som använts i vägtrafik.

Denna lag gäller dessutom import, tillverkning för försäljning, saluföring, försäljning och annan överlåtelse samt installation och reparation av sådana komponenter och separata tekniska enheter samt cyklar om vilkas tekniska egenskaper eller godkännandemärkningar föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.

Denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på militärfordon. Om det med tanke på ett militärfordons särskilda användningssyfte eller konstruktion är nödvändigt, kan genom förordning av försvarsministeriet föreskrivas att alla bestämmelser i denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den inte skall tillämpas på ett sådant militärfordon.

2 §
Fordon utanför tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på fordon som används uteslutande på arbetsplats-, fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden som avstängts från allmän trafik eller på andra liknande områden. Bestämmelserna om allmänna säkerhetskrav för fordon i 4 § 1 och 2 mom., om ansvar för fordons skick, registrering och besiktning i 9 § till den del som gäller ansvaret, om körförbud i 84 §, om föreläggande om kontrollbesiktning i 85 §, om skyldighet att reparera fordon i 86 § och om straff i 96 § skall dock tillämpas också på dessa fordon.

Denna lag tillämpas inte heller på sådana rullstolar för handikappade som är handdrivna eller har en motor vars effekt är högst 1 kW eller på motsvarande hjälpmedel, om den största konstruktiva hastigheten är högst 15 km/h. Lagen tillämpas inte heller på sådana sparkstöttingar, lekfordon eller motsvarande anordningar som inte har motor.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder och motorcyklar samt fordon i kategori L som inte hör till dessa klasser samt traktorer, motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon och som inte är avsett att vara självgående; släpfordon är släpvagnar och släpanordningar,

4) utryckningsfordon ett motordrivet fordon som är utrustat med särskilda ljus- och ljudsignalanordningar; utryckningsfordon är räddnings-, polis-, militärpolis- och ambulansbilar och motsvarande andra fordon samt fordon som gränsbevakningsväsendet eller tullverket använder i tjänsten,

5) militärfordon ett fordon som innehas av försvarsmakten samt ett fordon som är avsett för Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet och som befinner sig i Finland,

6) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) register ett register över fordon,

8) typgodkännande ett förfarande genom vilket en godkännandemyndighet certifierar att en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande, nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier,

9) etappvis typgodkännande ett förfarande där en godkännandemyndighet ensam eller tillsammans med en typgodkännandemyndighet i en annan EES-stat certifierar att en ej färdigbyggd eller färdigbyggd fordonstyp, enligt byggnadsstadiet, uppfyller de tekniska kraven som gäller för den,

10) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera ett enskilt fordon och där de uppgifter som är nödvändiga för registreringen av fordonet konstateras samt där det kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert samt till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med bestämmelserna,

11) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon,

12) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon skall kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret skall kunna ändras eller kompletteras,

13) periodisk besiktning föreskriven regelbunden kontroll av ett fordons skick under den tid fordonet används och av uppgifter som antecknats i registret,

14) teknisk vägkontroll på väg förrättad kontroll av skicket hos fordon i vägtrafik och av de uppgifter som antecknats i registret,

15) registrering anteckning i register av identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, användning i trafik och tekniska egenskaper samt anteckning av ändringar av uppgifterna,

16) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

17) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till den som för ett register över fordon, före den första registreringen,

18) system sådan apparatur i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter, såsom bromssystem, avgasreningssystem eller inredningsdetaljer,

19) komponent en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt, såsom strålkastare och lyktor,

20) separat teknisk enhet en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas särskilt eller som en del av ifrågavarande fordonstyp, såsom underkörningsskydd, och en från fordonet fristående anordning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

21) tillverkare den som inför typgodkännandemyndigheten svarar för samtliga faktorer i anknytning till förfarandet vid typgodkännande samt för överensstämmelsen i produktionen; tillverkaren behöver inte delta i alla tillverkningsskeden i fråga om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter,

22) tillverkarens representant en i det finska företags- och organisationsdatasystemet införd sammanslutning som bedriver handel med eller import av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter och som befullmäktigats av tillverkaren och som får tillgång till tekniska uppgifter vilka hänför sig till ett fordons, en komponents eller en separat teknisk enhets konstruktion och utrustning och vilka är ett villkor för godkännande.

4 §
Allmänna säkerhetskrav för fordon

Ett fordon skall vara lämpat för trafik och ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick och ha sådana övriga egenskaper att det är säkert och stämmer överens med bestämmelserna. Fordonets konstruktion, utrustning och form får inte orsaka fara.

Ett fordon skall vara lätt att manövrera i vanliga körsituationer. Manöveranordningarna skall vara konstruerade och placerade så att de kan användas lätt och säkert under körning. Manöveranordningar, mätare och kontrollampor får inte skilja sig från motsvarande system i fordon i samma kategori så mycket att det orsakar olägenhet eller fara.

Bestämmelser om säkerhetskrav för fordon finns i 4 kap.

5 §
Skyldighet att avhjälpa brister och fel

Om brister eller fel observeras i ett fordons konstruktion eller utrustning, får fordonet inte användas i trafik förrän bristerna och felen har avhjälpts. Detta förbud gäller dock inte under färden konstaterade brister eller fel som med hänsyn till förhållandena kan anses ringa och som sannolikt har uppstått under färden, om de inte omedelbart har kunnat observeras och avhjälpas av föraren eller inte utan betydande olägenhet kan avhjälpas under färden.

6 §
Godkännande av fordon, system, komponen- ter och separata tekniska enheter för trafik

Användning i trafik av ett motordrivet fordon och av ett släpfordon som är lämpat att kopplas till det eller dess släpvagn är förbjuden, om fordonstypen eller det enskilda fordonet inte godkänts för trafik på behörigt sätt.

Sådana komponenter, separata tekniska enheter och cyklar som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den och som inte försetts med godkännandemärkning enligt dessa bestämmelser, får inte importeras till landet i försäljningssyfte eller tillverkas för försäljning i Finland, saluföras eller säljas eller annars överlåtas eller användas i trafik.

Bestämmelser om godkännande av fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter finns i 5 och 7 kap. Bestämmelser om tillsyn över import och tillverkning av samt handel med komponenter, separata tekniska enheter och cyklar finns i 10 kap.

7 §
Ändring av fordons konstruktion, konstrue- rande av fordon och iståndsättning av skadade fordon

Konstruktionen hos ett fordon som används i trafik får inte efter ibruktagandet ändras så att fordonet inte längre uppfyller kraven, om inte något annat bestäms om obetydliga ändringar genom förordning av kommunikationsministeriet. Om 50 procent eller mer av fordonets ursprungliga komponenter byts ut, skall fordonet föras till registreringsbesiktning och antecknas i register som ett konstruerat fordon eller som ett konstruerat och ändrat fordon. Bestämmelser om bilskatt för konstruerade fordon finns i bilskattelagen (1482/1994).

Närmare bestämmelser om komponenters och komponenthelheters andel av fordon, villkoren för ändring av fordons konstruktion, iståndsättning av skadade fordon och konstruerande av fordon utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

8 §
Registrering och besiktning av fordon

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplas till det eller dess släpvagn skall registreras och besiktigas på behörigt sätt, om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den. Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplas till det eller dess släpvagn och som inte registrerats och besiktigats på behörigt sätt får inte användas i trafik (användningsförbud).

Bestämmelser om periodisk besiktning finns i 6 kap., om registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning i 7 kap. och om registrering i 8 kap.

9 §
Ansvar för fordons skick, registrering och besiktning

Ett fordons ägare eller en innehavare som i ägarens ställe har anmälts till registret samt ett fordons förare är ansvariga för att ett fordon som används i trafik är trafikdugligt och, om så förutsätts, har registrerats och besiktigats på behörigt sätt.

Framförs ett fordon av en arbetstagare anställd hos ägaren eller innehavaren, skall arbetsgivaren se till att fordonet är trafikdugligt då det överlämnas till arbetstagaren för framförande samt att fordonet granskas och genomgår service tillräckligt ofta för att det skall hållas i trafikdugligt skick. Föraren skall utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren om brister som han eller hon observerat i fordonets skick och inte själv kan avhjälpa.

2 kap.

Grundläggande klassificering av fordon

10 §
Bil

Fordon i kategori M och N (bil) är ett för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift tillverkat motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h. Som fordon i kategori M och N anses dock inte ett fyrhjuligt fordon som med stöd av 13 § anses höra till kategori L eller som med stöd av 14 eller 15 § anses vara traktor eller motorredskap.

Fordonen i kategori M och N indelas i följande klasser:

1) fordon i kategori M1 (personbil) är ett för persontransport tillverkat fordon med plats för högst åtta personer utöver föraren,

2) fordon i kategori M2 och M3 (buss) är ett för persontransport tillverkat fordon med plats för fler än åtta personer utöver föraren; totalmassan för ett fordon i kategori M2 är högst 5 ton och för ett fordon i kategori M3 över 5 ton,

3) fordon i kategori N1 (paketbil) är ett för godstransport tillverkat fordon med en totalmassa av högst 3,5 ton,

4) fordon i kategori N2 och N3 (lastbil) är ett för godstransport tillverkat fordon med en totalmassa som är större än 3,5 ton; totalmassan för ett fordon i kategori N2 är högst 12 ton och för ett fordon i kategori N3 över 12 ton.

Vid klassificering av fordon i kategori M och N anses för en specialuppgift tillverkade fordons tillbehör, såsom kran, betongpump och serviceutrustning, motsvara gods.

I bilskattelagen bestäms om konstruktionen för och dimensioneringen av bilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt och om övriga villkor för skattefrihet eller nedsatt skatt. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om klasserna för fordon i kategori M och N.

11 §
Moped

Fordon i kategori L1e och L2e (moped) är ett tvåhjuligt (kategori L1e) eller trehjuligt (kategori L2e) motordrivet fordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h.

Fordon i kategori L1e har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en förbränningsmotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, om det är fråga om en elmotor. Moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försedd med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h och vars motor har en största nettoeffekt om högst 1 kW.

Fordon i kategori L2e har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, när det är fråga om en ottomotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

12 §
Motorcykel

Fordon i kategori L3e och L4e (motorcykel) är ett sådant tvåhjuligt motordrivet fordon utan sidvagn (kategori L3e) eller med sidvagn (kategori L4e) som har en motor vars slagvolym är större än 50 cm3, när det är fråga om en förbränningsmotor, eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

13 §
Tre- och fyrhjuling samt lätt fyrhjuling

Fordon i kategori L5e (trehjuling) är ett motordrivet fordon med tre symmetriskt placerade hjul vilket har en motor med en slagvolym som är större än 50 cm3, när det är fråga om en förbränningsmotor, eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Fordon i kategori L6e (lätt fyrhjuling) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 350 kg utan massan hos drivbatterier till elfordon och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h. Fordon i kategori L6e har en motor vars slagvolym är högst 50 cm3, när det är fråga om en ottomotor, eller vars största nettoeffekt är högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Fordon i kategori L7e (fyrhjuling) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 400 kg eller i fråga om fordon för godstransport högst 550 kg, i fråga om elfordon i båda fallen utan massan hos drivbatterier, och vars motor har en största nettoeffekt om högst 15 kW.

14 §
Traktor och trafiktraktor

Fordon i kategori T (traktor) är ett motordrivet fordon med hjul eller band, som har tillverkats för att dra, skjuta, använda eller transportera huvudsakligen för jord- och skogsbruk avsedda arbetsredskap eller för att dra eller skjuta fordon som används för jord- och skogsbruk. Största konstruktiva hastighet för en traktor är högst 40 km/h.

Trafiktraktor är en lastbärande traktor med hydraulisk ledramstyrning som är avsedd för godstransport. En trafiktraktor är också en annan för godstransport använd traktor som är utrustad med en släpvagn vars kopplingsmassa är större än 10 ton. Som trafiktraktor anses dock inte en traktor som används för transport som avses i 17 a § lagen om skatt på motorfordon (722/1966). Största konstruktiva hastighet för en trafiktraktor är högst 50 km/h.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om klasserna för traktorer.

15 §
Motorredskap

Motorredskap är

1) ett motordrivet fordon som tillverkats eller är avsett att utrustas som arbetsmaskin och vars största konstruktiva hastighet är högst 40 km/h,

2) ett för väghållningsarbete tillverkat annat motordrivet fordon än en bil, även om dess största konstruktiva hastighet är större än 40 km/h,

3) en dragtruck som tillverkats för förflyttning av släpvagnar och transportlavetter i hamn eller på något annat terminalområde och vars största konstruktiva hastighet är högst 50 km/h, om inte fordonet skall anses vara en lastbil eller trafiktraktor.

16 §
Terrängfordon

Terrängfordon är ett motordrivet fordon tillverkat för person- eller godstransport eller för dragning av andra fordon på is, i snö eller på sank mark eller för färd med marken som stöd, såsom motorsläde eller luftkuddefartyg. Som terrängfordon anses dock inte ett fordon som är avsett att framföras även på annan väg än snöskoterled.

Motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. Snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 0,5 ton.

17 §
Släpvagn

Fordon i kategori O1―O4 (bilsläpvagn) är ett för person- eller godstransport eller turism tillverkat släpfordon.

Bilsläpvagnar indelas i följande kategorier med hänsyn till totalmassan:

1) fordon i kategori O1 (lätt släpvagn) med en totalmassa som är högst 0,75 ton,

2) fordon i kategori O2 med en totalmassa som är större än 0,75 ton men högst 3,5 ton,

3) fordon i kategori O3 med en totalmassa som är större än 3,5 ton men högst 10 ton,

4) fordon i kategori O4 med en totalmassa som är större än 10 ton.

Fordon i kategori R är en traktorsläpvagn avsedd för godstransport.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om indelningen av släpvagnar i klasser med hänsyn till konstruktionen.

18 §
Släpanordning

Med släpanordning avses andra släpfordon än släpvagnar.

Släpanordning är också

1) en mellanvagn som är avsedd för koppling av en för specialtransport konstruerad påhängsvagn och som belastas på samma sätt som en påhägnsvagn och som delar belastningen från släpvagnen mellan dragbilens vändskiva och mellanvagnens axlar,

2) en hjälpvagn som är avsedd att kopplas till ett fordon i kategori M1 eller N1 och som huvudsakligen används för att bogsera ett skadat fordon.

19 §
Fordon utan motor

Med cykel avses ett för transport av en eller flera personer eller gods tillverkat fordon som har minst två hjul, pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. Till cyklar hänförs också fordon som har en elmotor med en effekt på högst 250 W, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 km/h.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om klassificeringen av övriga fordon utan motor.

3 kap.

Närmare klassificering av fordon för särskilda ändamål

20 §
Räddningsbil och polisfordon

Räddningsbil är ett för brand- och räddningsväsendet särskilt tillverkat fordon i kategori M eller N, vars totalmassa är större än 3,5 ton. En räddningsbil är också ett annat fordon i kategori M eller N, som innehas av en kommun eller av en myndighet som lyder under statens räddningsförvaltning, av en läroanstalt inom statens räddningsförvaltning eller av Luftfartsverket och som används uteslutande för uppgifter inom brand- och räddningsväsendet. En räddningsbil är också en manskapsbil som ägs av en brandkår och som har plats för minst åtta personer utöver föraren.

Polisfordon är ett för polisen särskilt tillverkat och utrustat fordon i kategori M eller L.

Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om den konstruktion och utrustning samt de färger som räddningsväsendet förutsätter i fråga om räddningsbilar samt om polisfordons utrustning samt färgsättning och emblem. Polisfordons färgsättning och emblem enligt nämnda förordning får inte användas på andra fordon. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om räddningsbilars och polisfordons kontrollampor, varningslyktor och ljudsignalanordningar.

21 §
Ambulans

Ambulans är ett fordon i kategori M som har tillverkats för transport av sjuka eller skadade människor och som har specialutrustning för detta ändamål.

I bilskattelagen bestäms vid behov om konstruktionen hos och utrustning i ambulanser som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om ambulansers noggrannare klassificering, dimensionering av karosseri och patientutrymme, prestanda samt medicinsk och annan utrustning. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om ambulansers kontrollampor, varningslyktor och ljudsignalanordningar.

22 §
Husbil

Husbil är ett fordon i kategori M som har tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:

1) sittplatser och bord som kan vara lätta att avlägsna,

2) sovplatser som kan göras om av sittplatser,

3) kokmöjligheter,

4) förvaringsutrymmen.

I bilskattelagen bestäms vid behov om konstruktionen hos och utrustningen i husbilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt.

23 §
Likbil

Likbil är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av avlidna och som har specialutrustning för detta ändamål.

I bilskattelagen bestäms vid behov om innehav av samt konstruktion, utrustning och färg hos likbilar som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt.

24 §
Museifordon

Museifordon är ett fordon som ett besiktningsställe på basis av utlåtande av en landsomfattande registrerad museifordonsförening godkänt som museifordon. Dessutom krävs att minst 30 år har förflutit sedan utgången av tillverkningsåret och att fordonet har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt.

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela närmare anvisningar om innehållet i det utlåtande som avses i 1 mom. och om förfarandet för godkännande av ett fordon som museifordon.

4 kap.

Fordons konstruktion, manöverorgan, utrustning och miljöegenskaper

25 §
Fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

För att tryggt kunna användas i trafik skall

1) fordon ha en pålitlig och funktionssäker styrinrättning,

2) motordrivna fordon, cyklar samt släpvagnar till bil eller trafiktraktor ha en färdbroms,

3) fordon ha däck och fälgar eller band som motsvarar den belastning de utsätts för,

4) motordrivna fordon ha ett brandsäkert bränslesystem,

5) fordon ha behövliga strålkastare och lyktor, reflektorer och reflekterande identifieringsskyltar,

6) fordon ha en varningstriangel, om fordonets totala massa är större än 500 kg,

7) fordon i kategori M och N1 i förarhytt och passagerarutrymme ha sådana konstruktioner och anordningar som skyddar förare och passagerare vid sammanstötning,

8) fordon erbjuda föraren tillräcklig sikt framåt, åt sidorna och bakåt; sikten bakåt får vid behov ordnas med hjälp av backspeglar eller något annat motsvarande system,

9) fordon vilkas förarhytt är sluten vara försedda med vindruta och behövliga anordningar för att säkerställa sikten genom vindrutan i alla väderförhållanden,

10) fordon ha behövliga anordningar och konstruktioner för att skydda lätta fordon vid sammanstötningar,

11) motordrivna fordon och cyklar ha en ljudsignalanordning,

12) motordrivna fordon ha en hastighetsmätare samt fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 en hastighetsbegränsare,

13) fyr- eller flerhjuliga motordrivna fordon ha en backningsanordning.

Fordon i kategori M1 som används i tillståndspliktig persontrafik skall ha en taxameter. Andra fordon får inte ha en taxameter.

Fordon i kategori M1, N1 och L3e―L7e skall vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet.

Om färdskrivare bestäms i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter. Utöver vad som bestäms i förordningen skall trafiktraktorer ha en färdskrivare när de används i tillståndspliktig godstrafik.

26 §
Tillverkningsnummer och tillverkarskylt

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som används i trafik skall ha ett tillverkningsnummer som givits av tillverkaren, Fordonsförvaltningscentralen, ett besiktningsställe eller en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. En bil och dess släpvagn, ett fordon i kategori L och en traktor skall dessutom ha en tillverkarskylt.

27 §
Närmare bestämmelser om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Närmare bestämmelser om konstruktion, manöverorgan och utrustning hos samt tillverkningsnummer och tillverkarskylt för fordon som används i trafik utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Genom förordning av kommunikationsministeriet kan föreskrivas sådana undantag från kraven på konstruktion, manöverorgan och utrustning som beror på fordonets användningsändamål, trafiksäkerhetskraven och möjligheterna att i tekniskt hänseende uppfylla kraven.

Genom förordning av kommunikationsministeriet bestäms om Fordonsförvaltningscentralens befogenheter att bevilja enskilda undantag från de bestämmelser som med stöd av denna lag utfärdats om fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning. Undantagen får inte äventyra trafiksäkerheten eller snedvrida konkurrensen.

28 §
Begränsning av skadliga utsläpp och ener- giförbrukningen

Den energiförbrukning och de skadliga utsläpp, såsom gasformiga utsläpp, partikelutsläpp, buller och elektromagnetiska störningar, som orsakas av fordon som används i trafik skall vara så ringa som möjligt.

29 §
Närmare bestämmelser om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen

Närmare bestämmelser om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen i fråga om fordon som används i trafik utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

5 kap.

Typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter

30 §
Typgodkännanden

Med EG-typgodkännande avses typgodkännanden enligt följande typgodkännandedirektiv och enligt särdirektiv som antagits med stöd av dem:

1) rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon,

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG,

3) rådets direktiv 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

Med E-typgodkännande avses typgodkännande enligt de reglementen som bifogats den i Genève den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976), nedan Genèveöverenskommelsen.

Med nationellt typgodkännande avses typgodkännande i Finland av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Med typgodkännande av små serier avses typgodkännande som beviljas fordon av en typ som tillverkas i ett begränsat antal och som inte beviljats fullständigt typgodkännande i den form fordonet avses bli infört i registret.

31 §
Tillämpningsområden för typgodkännanden

EG-typgodkännande beviljas system, komponenter eller separata tekniska enheter samt fordon i kategori M1 och L. Nationellt typgodkännande beviljas fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter. Typgodkännande av små serier beviljas fordon. E-typgodkännande beviljas system, komponenter och separata tekniska enheter.

32 §
Typgodkännandeskyldighet

En förutsättning för att fordon i kategori M1 och L som tas i bruk första gången skall kunna antecknas i registret är att fordonstypen är EG-typgodkänd eller typgodkänd i små serier. Fordon i kategori M1 eller L som färdigställts under den sista etappen vid etappvis typgodkännande eller som tillverkats eller förts in i landet som enskilt exemplar får dock antecknas i registret på basis av registreringsbesiktningen.

33 §
Den som ansöker om godkännande

Typgodkännande söks av fordonets, systemets, komponentens eller den separata tekniska enhetens tillverkare. E-typgodkännande, typgodkännande av små serier och nationellt typgodkännande kan för tillverkarens räkning också sökas av tillverkarens representant.

34 §
Godkännandemyndighet

I Finland är Fordonsförvaltningscentralen godkännandemyndighet i fråga om fordon i kategori M, N, L och O, traktorer och motorredskap samt terrängfordon liksom komponenter, system och separata tekniska enheter i dessa. Social- och hälsovårdsministeriet är dock godkännandemyndighet för EG-typgodkännande av traktorer.

35 §
Beviljande av typgodkännande

Godkännandemyndigheten beviljar typgodkännande av fordon eller system i fråga om sådana färdiga fordonstyper och system som stämmer överens med uppgifterna i de informationsdokument som fordonstillverkaren företer och som uppfyller de tekniska krav som uppställts för färdiga fordon eller system.

Godkännandemyndigheten beviljar etappvis typgodkännande för sådana grundläggande fordonstyper och ofullbordade fordonstyper som stämmer överens med uppgifterna i informationsdokumenten och som uppfyller de tekniska krav som uppställts för fordonet utifrån tillverkningsskedet för fordonstypen.

Godkännandemyndigheten beviljar typgodkännande av komponenter eller separata tekniska enheter i fråga om sådana typer av komponenter eller separata tekniska enheter som stämmer överens med uppgifterna i informationsdokumenten och som uppfyller de tekniska krav som uppställts för komponenterna eller de separata tekniska enheterna.

I godkännandet kan vid behov inkluderas begränsningar i fråga om användningen av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter och sådana villkor för installation av system, komponenter eller separata tekniska enheter som beror på säkerhetskrav eller på delarnas eller de separata tekniska enheternas egenskaper.

36 §
Påvisande av överensstämmelse med kraven

Den överensstämmelse med kraven som avses i 35 § påvisas genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av godkännandemyndigheten, genom att den som ansöker om godkännande lämnar in ett intyg som utfärdats av en godkännandemyndighet i en annan EES-stat eller en stat som tillämpar det aktuella E-reglementet eller genom kontroller, mätningar, tester och kalkyler som utförs av en teknisk tjänst. Med godkännandemyndighetens tillstånd får den tekniska tjänsten för deltester anlita en utomstående inrättning som uppfyller kraven enligt 47 § 1 mom. eller använda tillverkarens laboratorium eller mät- och testanordningar. Den tekniska tjänsten svarar för de kontroller, mätningar och tester som den anlitade inrättningen eller laboratoriet utför.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid typgodkännande, utfärdande av intyg över typgodkännande och typregisterutdrag för enskilda fordon och om blanketter samt anmälan om beviljat typgodkännande till godkännandemyndigheterna i övriga EES-stater, till Europeiska gemenskapernas kommission, nedan kommissionen, och till godkännandemyndigheterna i de stater som tilllämpar E-reglementet i fråga.

37 §
Vägran att bevilja typgodkännande

Om godkännandemyndigheten bedömer att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som uppfyller kraven enligt 35 § utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten, kan godkännandemyndigheten vägra att meddela typgodkännande. Godkännandemyndigheten skall utan hinder av bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna, godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga och kommissionen om risken och om att godkännande vägrats samt uppge grunderna för sitt beslut.

38 §
Ändringar i typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter

Innehavaren av ett typgodkännande skall underrätta godkännandemyndigheten om ändringar i typgodkända fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter. Godkännandemyndigheten beslutar om ändringarna förutsätter nya mätningar, tester, kalkyler eller kontroller och om det är fråga om en utvidgning av det ursprungliga typgodkännandet, och meddelar innehavaren av typgodkännandet detta.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid ändring av beviljat typgodkännande utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Register med uppgifter om typgodkännanden

Godkännandemyndigheten skall föra ett register över de typgodkännanden den beviljat och över sådana typgodkännanden av fordon om vilka den får uppgifter av godkännandemyndigheter i de övriga EES-staterna eller i de stater som tillträtt Genèveöverenskommelsen eller av fordonstillverkare eller dessas representanter. I registret antecknas de uppgifter som finns i intyget över typgodkännande av fordonstypen och de testresultat som fogats till intyget.

De uppgifter i registret med uppgifter om typgodkännanden som innehåller affärs- och yrkeshemligheter får utan hinder av bestämmelserna om sekretess ges till besiktningsförrättare och avtalsregistrerare för utförande av i lag eller med stöd av lag föreskrivna besiktnings- och registreringsuppdrag samt för uppdrag som utförs i samband med teknisk vägkontroll.

40 §
Närmare bestämmelser om nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier

Genom förordning av statsrådet bestäms i fråga om nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier

1) vilka fordon som hänförs till samma typ,

2) om anmälan av uppgifter om typgodkännande till registret med uppgifter om typgodkännanden,

3) om befogenheter för Fordonsförvaltningscentralen att bevilja smärre enskilda undantag vid typgodkännande, om undantaget inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen,

4) det högsta antal genom typgodkännande av små serier godkända fordon som får införas i registret per år,

5) på vilka villkor ett i en annan EES-stat för fordon i kategori M1 och L beviljat typgodkännande av små serier gäller i Finland.

41 §
Intyg över överensstämmelse och godkännandemärkningar

Tillverkaren av fordon skall utfärda ett intyg över överensstämmelse enligt tillverkningsskedet för typgodkända fordon. Intyg över överensstämmelse får dock inte utfärdas för fordon som typgodkänts vid typgodkännande av små serier.

Tillverkaren skall förse varje komponent eller separat teknisk enhet som tillverkats i enlighet med typgodkännandet med sitt kommersiella märke eller sitt varumärke och med typbeteckning. Om så anges i ett särdirektiv eller ett E-reglemente, skall varje komponent och separata tekniska enhet förses med ett typgodkännandenummer eller typgodkännandemärke. Tillverkaren behöver då inte förse komponenterna eller enheterna med ett kommersiellt märke eller varumärke och typbeteckning.

Bestämmelser om utfärdande av intyg över överensstämmelse för del eller separat teknisk enhet, uppgifter i intyget och lämnande av uppgifter om de förutsättningar som gäller begränsningar i fråga om användning och installation av komponenter eller separata tekniska enheter utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan också bestämmas att komponenter och separata tekniska enheter inte behöver förses med varumärke eller typbeteckning eller andra godkännandemärkningar, om Europeiska gemenskapens lagstiftning eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland inte kräver ett sådant märke eller en sådan märkning.

42 §
Åtgärder som förutsätts när i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven eller är farliga

Om godkännandemyndigheten konstaterar eller får kännedom om att fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som den godkänt inte stämmer överens med kraven på den typ som godkännandemyndigheten godkänt eller kan utgöra en allvarlig fara för trafiksäkerheten, skall godkännandemyndigheten vidta befogade åtgärder för att säkerställa att de tillverkade fordonen, komponenterna eller separata tekniska enheterna på nytt fås att stämma överens med kraven på den godkända typen eller att den fara de medför undanröjs. I detta syfte har godkännandemyndigheten rätt att

1) temporärt eller permanent förbjuda att sådana fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som inte uppfyller kraven eller är farliga tillverkas, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt samt används,

2) kräva att sådana ändringar görs i fordonen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna att kraven uppfylls eller faran undanröjs, och kräva att resultatet påvisas,

3) förplikta den som tillverkar, importerar eller säljer fordon, komponenter eller separata tekniska enheter att offentligt meddela att de inte stämmer överens med kraven eller att en fara sammanhänger med dem samt själv lämna ett sådant meddelande på tillverkarens, importörens eller säljarens bekostnad,

4) förplikta tillverkaren, importören eller säljaren att ersätta kostnaderna för testning och undersökning, om godkännandemyndigheten utövar någon av de rättigheter som avses i 1―3 punkten.

Godkännandemyndigheten kan förena förbudet samt ändrings- eller anmälningsuppmaningen med vite eller hot om tvångsutförande så som bestäms i viteslagen (1113/1990). Godkännandemyndigheten betalar kostnaderna för en åtgärd som vidtas genom tvångsutförande. Kostnaderna får utan dom eller beslut drivas in hos parten i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Om de åtgärder som avses i 1 och 2 mom. inte leder till ett resultat enligt 1 mom., kan godkännandemyndigheten vid behov återkalla typgodkännandet.

43 §
Anmälan om att i Finland godkända typer inte stämmer överens med kraven

Om det i de fall som avses i 42 § är fråga om EG-typgodkännande, skall godkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna om de åtgärder som vidtagits. Om det är fråga om typgodkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, skall godkännandemyndigheten underrätta godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar det aktuella reglementet om de åtgärder som vidtagits. En sådan anmälan får göras utan hinder av bestämmelserna om sekretess.

44 §
I annan stat godkända typer som inte stämmer överens med kraven

Om godkännandemyndigheten bedömer att fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som godkänts i en annan EES-stat eller, om det är fråga om godkännande med stöd av Genèveöverenskommelsen, i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga och som åtföljs av ett intyg över överensstämmelse eller godkännandemärke inte stämmer överens med kraven på den godkända typen, kan godkännandemyndigheten begära att den stat som meddelat typgodkännandet skall kontrollera att tillverkade fordon, komponenter eller separata tekniska enheter stämmer överens med kraven på den godkända typen.

45 §
Åtgärder i anslutning till produktionens överensstämmelse

Vid överlåtelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter skall tillverkaren och tillverkarens representant se till att fordonet, systemet, komponenten och den tekniska enheten till sin konstruktion och utrustning samt sitt skick stämmer överens med den godkända typen.

Innan godkännande beviljas skall godkännandemyndigheten försäkra sig om tillräckliga förfaranden som garanterar effektiv tillsyn över produktionens överensstämmelse och vidta åtgärder i anslutning till tillsynen. Godkännandemyndigheten kan låta en teknisk tjänst utföra delar av tillsynen över produktionens överensstämmelse.

Kostnaderna för tillsynen över överensstämmelse betalas av den som ansökt om godkännande. Godkännandemyndigheten och den tekniska tjänsten har rätt att för tillsynen

1) få tillträde till platser där fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras och kontrolleras,

2) ta prov på produktionen och med bestämda intervaller utföra tester eller kalkyler som föreskrivs i särdirektiv eller E-reglementen,

3) vid behov få tillgång till material som behövs för att kontrollera kvaliteten och överensstämmelsen i fråga om varje godkänd typ,

4) kontrollera tillsynsmetoderna i fråga om produktionens överensstämmelse.

Kontroll och tillsyn får dock inte verkställas på en hemfridsskyddad plats. Om godkännandemyndigheten låter en teknisk tjänst verkställa tillsynen över överensstämmelse, skall den tekniska tjänsten tillämpa vad som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och språklagen (148/1922).

46 §
Avtal om tillsyn över produktionens överensstämmelse

För att säkerställa att de komponenter, system, separata tekniska enheter och fordon som produceras stämmer överens med den godkända typen, ingår godkännandemyndigheten ett avtal med tillverkaren om metoderna för och omfattningen av tillverkarens tillsyn över produktionens överensstämmelse samt bokföringen av resultaten av tester och kalkyler och om bilagedokumentens tillgänglighet under en med godkännandemyndigheten överenskommen tid. Denna tid får inte vara längre än 10 år.

Om tillverkaren bryter mot det avtal som avses i 1 mom. kan godkännandemyndigheten återkalla godkännandet för viss tid eller helt och hållet.

47 §
Godkännande som beviljas tekniska tjänster

I fråga om de kontroller, mätningar, tester och kalkyler som en teknisk tjänst utför skall den uppfylla kraven om testlaboratoriers verksamhet i den harmoniserade standarden SFS-EN 45001:1990 eller i SFS-EN 17025:2000. En tillverkare får inte godkännas som teknisk tjänst.

Kommunikationsministeriet godkänner tekniska tjänster som uppfyller kraven enligt 1 mom. för att utföra kontroller, mätningar, tester och kalkyler enligt 36 § samt tillsyn av överensstämmelse enligt 45 §. Tekniska tjänster kan beviljas godkännande för viss tid. När godkännande beviljas kan sådana nödvändiga krav, begränsningar och övriga villkor uppställas i fråga om den tekniska tjänstens verksamhet som säkerställer att de uppgifter som förutsätter godkännande utförs på behörigt sätt. En teknisk tjänst skall meddela sådana förändringar i sin verksamhet som påverkar förutsättningarna för godkännandet.

Närmare bestämmelser om påvisande av att de krav, begränsningar och villkor som ställts på tekniska tjänster uppfylls och om tekniska tjänsters anmälningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

48 §
Erkännande av utländska tekniska tjänster

Finland erkänner de kontroller, mätningar, tester och kalkyler som gjorts av tekniska tjänster som anmälts av en EES-stat och av en stat som tillämpar E-reglementet i fråga.

49 §
Tillsyn över tekniska tjänster

De tekniska tjänsterna skall föra register över sina kontroller, mätningar, tester och kalkyler.

Godkännandemyndigheten övervakar de tekniska tjänsternas verksamhet i fråga om de kontroller, mätningar, tester och kalkyler som de tekniska tjänsterna med stöd av 47 § 2 mom. godkänts att utföra, och säkerställer regelbundet att de föreskrivna kraven uppfylls. För tillsynen har godkännandemyndigheten och de sakkunniga som den anlitat rätt att få tillträde till sådana lokaler i de tekniska tjänsterna som inte omfattas av hemfriden och där kontroller, mätningar, tester och kalkyler görs och att utan hinder av bestämmelserna om sekretess få tillgång till material som gäller de tekniska tjänsternas oberoende samt personal, system, anordningar och redskap liksom kontroller, mätningar, tester och kalkyler. Kostnaderna för tillsynen betalas av de tekniska tjänsterna.

Om godkännandemyndigheten vid tillsynen observerar att en teknisk tjänst inte uppfyller föreskrivna krav eller handlar i strid med bestämmelserna när den utför uppgifter enligt 36 § 1 mom. eller 45 §, skall godkännandemyndigheten underrätta kommunikationsministeriet. Godkännandemyndigheten har rätt att utan hinder av bestämmelserna om sekretess lämna kommunikationsministeriet de uppgifter som avses i 1 mom.

50 §
Återkallande av godkännande som beviljats en teknisk tjänst

Om en teknisk tjänst som avses i 47 § 2 mom. inte uppfyller föreskrivna krav eller i verksamhet som avses i detta kapitel handlar i strid med bestämmelserna, kan kommunikationsministeriet ge den tekniska tjänsten en anmärkning eller varning. Om anmärkningen eller varningen inte leder till att bristerna i verksamheten avhjälps, kan kommunikationsministeriet för viss tid återkalla beviljat godkännande. Godkännandet kan återkallas helt och hållet, om väsentliga brister eller försummelser framkommit i verksamheten.

6 kap.

Periodisk besiktning av fordon

51 §
Förbud att använda obesiktigade fordon

Ett motordrivet fordon och en släpvagn som kopplats till det eller dess släpvagn får inte användas i trafik (användningsförbud), om fordonet inte har godkänts vid periodisk besiktning. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om besiktningstider och vilka motordrivna fordon och släpvagnar den periodiska besiktningsskyldigheten gäller.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om begränsad användning i trafik av fordon som inte inom utsatt tid godkänts vid periodisk besiktning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om periodisk besiktning av fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland.

52 §
Förutsättningar för utförande av periodisk besiktning

Om ett fordon inte får användas i trafik på grund av att skatter eller avgifter för fordonet inte har betalts eller om trafikförsäkringspremien i fråga om ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet inte har betalts, får periodisk besiktning av fordonet inte slutföras eller efterbesiktning utföras. Trots försummad betalning av trafikförsäkringspremie får periodisk besiktning utföras, om domstol har beslutat inleda saneringsförfarande eller skuldsanering för den som inte betalat premien.

Om verkningarna på användningsförbudet till följd av saneringsförfarande eller skuldsanering för den som försummat att betala skatter och om användningsförbud till följd av försummad betalning av skatter och avgifter för ett fordon samt om kontroll av trafikförsäkringspremie i samband med periodisk besiktning bestäms särskilt.

53 §
Innehållet i periodisk besiktning

Varje fordon skall föras till periodisk besiktning för kontroll av fordonets skick och de uppgifter som antecknats i registret. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i periodisk besiktning.

54 §
Godkännande eller underkännande av fordon vid periodisk besiktning

Ett fordon skall godkännas vid periodisk besiktning, om det vid besiktningen inte har upptäckts sådana fel eller brister som är betydande med tanke på trafiksäkerheten eller avsevärda med tanke på miljön. Om fordonet inte godkänns vid besiktningen skall det underkännas. Närmare bestämmelser om grunderna för underkännande utfärdas genom förordning av statsrådet.

55 §
Avbrytande av periodisk besiktning

Med avvikelse från 54 § skall periodisk besiktning avbrytas, om fordonet inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Den periodiska besiktningen kan dock fortsätta, om det företes en utredning på basis av vilken fordonet kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Den periodiska besiktningen kan också avbrytas, om fordonets tekniska uppgifter är felaktiga eller kontakt inte kan fås till register över fordon eller om besiktningen försvårats avsevärt på grund av väderförhållanden eller av andra orsaker som inte beror på fordonsinnehavaren. Närmare bestämmelser om avbrytande av periodisk besiktning och skälen till avbrytandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

56 §
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning

Om fel eller brister som upptäckts vid periodisk besiktning medför omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, skall fordonet inte endast underkännas vid besiktningen utan också ges körförbud (körförbud). Närmare bestämmelser om grunderna för körförbud utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ett fordon med körförbud får inte användas i trafik förrän de fel och brister som upptäckts vid besiktningen har avhjälpts och fordonet har godkänts vid besiktning. Ett fordon som getts körförbud på grund av betydande olägenhet för miljön får dock användas i trafik när det fel eller den brist som orsakat körförbudet har avhjälpts och körförbudet har upphävts vid besiktning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om anteckning av körförbud och om på vilka villkor ett fordon som getts körförbud får föras för förvaring, reparation och besiktning.

57 §
Avhjälpande av fel och brister

Om ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning inte har getts körförbud, skall felen och bristerna avhjälpas så snart som möjligt. Fordonet får inte användas i trafik, om de fel och brister som ligger till grund för underkännandet inte har avhjälpts och fordonet inte har godkänts vid besiktning inom en tid som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet bestäms om begränsad användning i trafik av fordon som på detta sätt getts körförbud.

Mindre fel och brister som konstaterats vid periodisk besiktning skall efter föreläggande avhjälpas inom skälig tid.

58 §
Besiktningsintyg

Över periodisk besiktning ges ett intyg som skall medföras i fordonet under körning. Närmare bestämmelser om det intyg som ges vid periodisk besiktning utfärdas genom förordning av statsrådet. Om fler än ett intyg ges, föreskrivs genom förordning av statsrådet också vilket av intygen som skall medföras under körning.

Intyg som utfärdats över periodisk besiktning av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland gäller i Finland.

59 §
Besiktningsförrättare

Bestämmelser om besiktningsförrättare finns i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998).

7 kap.

Registrerings-, ändrings- och kopplings- besiktning

60 §
Registreringsbesiktning

Innan ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller dess släpvagn tas i bruk i trafik och införs i registret skall det ha godkänts vid en registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare. Till registreringsbesiktning behöver dock inte föras ett förhandsanmält och som färdigt fordon typgodkänt fordon, vars typgodkännande är giltigt vid registreringstidpunkten och vars konstruktion eller utrustning inte ändrats till de delar som granskats vid typgodkännandet.

Om ett fordon på anmälan av en sammanslutning som sköter trafik- eller bilförsäkringsärenden har avregistrerats på grund av skada eller om Fordonsförvaltningscentralen eller polisen anser att besiktning är nödvändig på grund av skador som fordonet har fått eller av andra särskilda skäl, skall fordonet ha godkänts vid en registreringsbesiktning innan det på nytt tas i bruk i trafik.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov bestämmelser om utförande av registreringsbesiktning och det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om registreringsbesiktningen liksom om registreringsbesiktningsskyldighet i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands. Genom förordning av statsrådet kan också föreskrivas att ett fordon, med avvikelse från 1 mom., inte behöver föras till registreringsbesiktning, om detta inte är nödvändigt

1) för identifiering av fordonet,

2) för registeranmälan av uppgifter om fordonet,

3) för kontroll av att fordonet uppfyller kraven i de fordonsspecifika bestämmelserna, eller

4) av andra likartade skäl.

61 §
Ändringsbesiktning

Ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller dess släpvagn skall innan det tas i bruk föras till ändringsbesiktning, om fordonets konstruktion eller användningssyfte ändras väsentligt eller till fordonet fogas eller från fordonet avlägsnas sådana komponenter eller sådan utrustning som i betydande grad ändrar fordonets egenskaper eller användningssyfte. Ett fordon skall också föras till ändringsbesiktning, om förutsättningarna för skatter och avgifter som gäller fordonet ändras eller om uppgifterna om fordonets kategori eller klass inte längre stämmer.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas undantag från skyldigheten att föra ett fordon till ändringsbesiktning vid tillfälliga eller smärre ändringar. Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om utförande av ändringsbesiktning och det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om ändringsbesiktningen.

62 §
Kopplingsbesiktning

Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som skall kopplas till varandra skall föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som används för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och, i fråga om ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar, dimensioneringen och placeringen av släpbromskopplingarna avviker från de kopplingsanordningar som allmänt används i fordon.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov bestämmelser om utförande av kopplingsbesiktning och det intyg som ges över den samt om registeranmälan av uppgifter om kopplingsbesiktningen. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka kopplingsanordningar enligt vilka direktiv, E-reglementen eller standarder som skall anses vara i allmän användning.

63 §
Tillämpning av bestämmelserna om periodisk besiktning på övriga besiktningar

Bestämmelserna i 52, 54―57 och 59 § tillämpas på registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning. Registreringsbesiktning får dock utföras trots förbudet i 52 §.

8 kap.

Registrering av fordon

64 §
Anmälan av fordons registeruppgifter

Ägaren och innehavaren av ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta eller dess släpvagn är skyldiga att registeranmäla fordonets registeruppgifter och förändringar i dem.

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas bestämmelser om undantag från registreringsskyldigheten i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland och som bara skall användas i vägtrafik sporadiskt eller tillfälligt. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om anmälningsskyldiga och om tidsfristen för registreringsanmälningar.

Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka militärfordon som införs i ett register som avses i denna lag och vilka som införs i det av försvarsmakten förda militärfordonsregistret samt om detta register och om skötseln av registreringsärenden inom försvarsmakten.

65 §
Rätt att förhandsanmäla

En fordonstillverkare och dennes representant eller, om fordonet har förts in i landet av någon annan än tillverkarens representant, en importör kan före första registreringen förhandsanmäla fordonets identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter till registret. Förhandsanmälan kan göras av den som

1) införts i det finska företags- och organisationsdatasystemet,

2) är en registrerad skattskyldig enligt 39 § bilskattelagen, om sammanslutningen förhandsanmäler bilskattebelagda fordon, eller är registrerad kreditkund hos tullen, om sammanslutningen förhandsanmäler andra än bilskattebelagda fordon som han importerar från land utanför EES-området,

3) är solvent och sakkunnig,

4) får tillgång till tekniska uppgifter som hänför sig till ett fordons konstruktion och utrustning som är ett villkor för godkännande och till intyg över överensstämmelse för fordon i kategori M1 eller L eller intyg över typgodkännande för annat fordon, och som

5) ingått ett avtal med Fordonsförvaltningscentralen om lämnande av uppgifter med hjälp av automatisk databehandling.

Närmare bestämmelser om förhandsanmälan av fordon utfärdas genom förordning av statsrådet.

66 §
Godkännande av fordon för införande i register

En allmän förutsättning för första registrering och omregistrering av ett fordon är att en behörig utredning lämnas om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet, om äganderätten till fordonet och om fordonsinnehavaren samt om att föreskriven trafikförsäkring tecknats. Motsvarande utredningar skall lämnas vid ändringsregistrering av fordonet. Vid ändringsregistrering behöver dock inte lämnas utredning över betalning av skatter och avgifter. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

Om ett fordon uppfyller villkoren enligt 1 mom., skall ett registreringsbesiktigat fordon och ett sådant med stöd av 60 § 1 mom. från registreringsbesiktning befriat fordon som uppfyller gällande krav i Finland godkännas för införande i registret.

Över registreringen av ett fordon utfärdas ett intyg, som skall medföras i fordonet under körning. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om registreringsintyget.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för införande av fordon i register och om registeranmälan. Genom förordning av statsrådet utfärdas dessutom bestämmelser om

1) korrekt användning, fästande och underhåll av registreringstecken och registreringsskyltar samt nationalitetsbeteckningar som behövs för att identifiera fordonet,

2) avregistrering av fordon,

3) registrering av fordon för export och bilinteckning,

4) övriga registreringsfrågor.

67 §
Vägran att registrera farliga fordon

Om Fordonsförvaltningscentralen bedömer att vissa typer av fordon utgör allvarlig fara för trafiksäkerheten, trots att de har ett gällande intyg över överensstämmelse, kan den vägra att registrera ett sådant fordon för en tid av högst sex månader. Fordonsförvaltningscentralen skall utan dröjsmål och utan hinder av bestämmelserna om sekretess anmäla detta till godkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna, godkännandemyndigheterna i stater som tillämpar E-reglementet i fråga och kommissionen samt uppge grunderna för sitt beslut.

Om en medlemsstat som meddelat typgodkännande gör en påstådd fara för trafiksäkerheten som anmälts till den stridig, skall Fordonsförvaltningscentralen försöka lösa meningsskiljaktigheten genom samråd med den myndighet som beviljat godkännandet. Kommissionen skall underrättas om saken.

68 §
Vägran att registrera fordon på nytt

Fordon som lösts in på basis av försäkring och om vilka anmälts att de skall avregistreras på grund av att de förstörts eller fordon som av annan orsak slutgiltigt avregistrerats får inte registreras på nytt. Ett fordon registreras inte heller på nytt, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo. Om de villkor för bilskatteförmån som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, får fordonet registreras på nytt bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

69 §
De sista fordonen i serien

Godkännandemyndigheten kan på ansökan av tillverkaren av ett fordon bevilja undantag från kraven i ett direktiv om fordonskonstruktion och utrustning

1) för högst sex månader från att kraven i direktivet trätt i kraft eller, om den tid undantagen är i kraft går ut i slutet av ett kalenderår, för sju månader för ett färdigt fordon,

2) för högst 12 månader från det att kraven i direktivet har trätt i kraft eller, om den tid undantaget är i kraft går ut i slutet av ett kalenderår, för 13 månader för fordon som godkänns utifrån etappvis typgodkännande.

Undantag kan beviljas för högst 10 procent av de fordon av samma märke i kategori M1 och för 30 procent av fordon av samma märke i någon annan kategori som tagits i bruk i Finland under det föregående kalenderåret eller de föregående 12 månaderna. Procenttalet avrundas uppåt till närmaste hela tal.

Undantaget i 1 och 2 mom. tillämpas endast på fordon som

1) fanns inom EES-staternas territorium när typgodkännandet upphörde att gälla,

2) har ett gällande intyg över överensstämmelse eller ett intyg över giltigt nationellt typgodkännande, som utfärdats medan de aktuella fordonens typgodkännande fortfarande var giltigt, och

3) ännu inte har registrerats eller tagits i bruk förrän nämnda typgodkännande upphörde att gälla.

Bestämmelser om förfarandet vid beviljande av undantag för de sista fordonen i serien utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

9 kap.

Tekniska vägkontroller

70 §
Innehållet i tekniska vägkontroller

Vid tekniska vägkontroller kontrolleras i den omfattning som fordonskontrollanten anser vara ändamålsenligt, i fråga om fordon som använts i vägtrafik, fordonets skick till den del det påverkar trafiksäkerheten och miljön, samt de uppgifter om fordonet som antecknats i registret. Närmare bestämmelser om innehållet i tekniska vägkontroller utfärdas genom förordning av statsrådet.

71 §
Stoppande av fordon och kontrollantens rättigheter

Fordonsförare är skyldiga att tillåta att tekniska vägkontroller utförs.

För utförande av tekniska vägkontroller

1) skall varje fordonsförare på begäran för en polisman, tullman eller gränsbevakningsman samt för den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen förete intyg över registreringen av fordonet, besiktningsintyg eller annan handling som påvisar överensstämmelse och som föraren är skyldig att föra med sig,

2) har en polisman, tullman och gränsbevakningsman samt den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen rätt att utan att föraren hindrar det ta sig in i fordonet och vid behov framföra det; fordonskontrollen får dock inte utsträckas till utrymmen i fordonet som används för boende, om det inte är nödvändigt för utredning av sådana omständigheter som kontrollen gäller.

Om en polismans, tullmans och gränsbevakningsmans rätt att stanna fordon och om förarens skyldighet att iaktta order av dessa bestäms i 7 kap. vägtrafiklagen.

72 §
Utförande av tekniska vägkontroller

Tekniska vägkontroller utförs utan förhandsanmälan på vägar som avses i vägtrafiklagen. Fordonskontrollanten kan dock förhandsanmäla kontrollen, om anmälan syftar till att effektivisera iakttagandet av fordonsbestämmelserna. Om teknisk vägkontroll utförs i närheten av ett besiktningsställe, kan det bestämmas att ett fordon skall kontrolleras på besiktningsstället.

Tekniska vägkontroller skall utföras objektivt och så att de inte medför fara eller väsentlig olägenhet för den övriga trafiken eller onödiga förseningar eller annan oskälig olägenhet för den som kontrolleras.

Närmare bestämmelser om utförande av tekniska vägkontroller utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Fordonsförvaltningscentralen kan meddela närmare anvisningar om utförandet av tekniska vägkontroller.

73 §
Rapport om tekniska vägkontroller

Fordonets förare får en rapport om den tekniska vägkontrollen, om Europeiska gemenskapens lagstiftning eller internationella fördrag som är bindande för Finland så kräver. Närmare bestämmelser om rapporten utfärdas genom förordning av statsrådet.

74 §
Fordonskontrollanter

Tekniska vägkontroller utförs av polisen. Tullverket och gränsbevakningsväsendet utför också tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

För de tekniska vägkontrollerna ordnar Fordonsförvaltningscentralen teknisk sakkunskap till hjälp för fordonskontrollanten genom att med besiktningsställena avtala om att personer berättigade att utföra besiktningar deltar i kontrollerna i den omfattning som fordonskontrollanten och Fordonsförvaltningscentralen avtalar. Besiktningsmän som deltar i tekniska vägkontroller skall iaktta 14 § lagen om koncession för fordonsbesiktning.

Den som utför besiktningar och som deltar som sakkunnig i tekniska vägkontroller skall ha ett intyg av besiktningsstället över rätten att delta som sakkunnig i den tekniska vägkontrollen. Intyget skall på begäran visas för föraren av det fordon som kontrolleras.

Om Fordonsförvaltningscentralens rätt att delta i tekniska vägkontroller bestäms i lagen om koncession för fordonsbesiktning.

75 §
Utomlands konstaterade brister hos fordon som registrerats i Finland

Om en utländsk behörig myndighet anmäler allvarliga fel eller brister hos ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i Finland och som upptäckts i fordonet vid teknisk vägkontroll utomlands, kan polisen bestämma att fordonet skall genomgå i 85 § avsedd kontrollbesiktning i Finland vid äventyr att fordonet inte får användas i trafik om det inte förts till kontrollbesiktning inom den tid som polisen föreskrivit. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om på vilka villkor ett sådant fordon med användningsförbud får framföras till kontrollbesiktning.

Fordonsförvaltningscentralen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att till polisen lämna ut de uppgifter enligt 1 mom. som den fått av utländska myndigheter.

76 §
Utbyte av information och övrigt samarbete med myndigheter i andra stater och i landskapet Åland

Polisen, tullverket, gränsbevakningsväsendet och Fordonsförvaltningscentralen skall inom sitt verksamhetsområde bistå de behöriga myndigheterna i EES-staterna så som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen.

Fordonsförvaltningscentralen meddelar den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland de uppgifter som avses i artikel 7.2 första och tredje stycket i det direktiv som nämns i 1 mom. Fordonsförvaltningscentralen kan samtidigt begära att den behöriga myndigheten i staten i fråga eller i landskapet Åland vidtar de åtgärder som avses i artikel 7.2 andra stycket.

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet rätt att till Fordonsförvaltningscentralen lämna ut de uppgifter enligt 2 mom. som de fått vid tekniska vägkontroller, och Fordonsförvaltningscentralen har rätt att till den behöriga myndigheten i staten i fråga lämna ut dessa och övriga uppgifter enligt 2 mom.

Närmare bestämmelser om tillställandet av uppgifter enligt denna paragraf och om begäran att vidta åtgärder kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

77 §
Internationell rapportering om tekniska vägkontroller

Närmare bestämmelser om inlämnande av rapporter om tekniska vägkontroller till Fordonsförvaltningscentralen och kommissionen samt om tillställande av kontaktinformation och begäran till behöriga myndigheter i EES-staterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 kap.

Rätt att använda fordon, komponenter och separata tekniska enheter samt cyklar och förhindrande av användning samt reparationsskyldighet

78 §
Rätt att använda komponenter och separata tekniska enheter

Typgodkända komponenter och separata tekniska enheter får användas i trafik, om de utöver de villkor som hänför sig till typgodkännandet också uppfyller andra krav i anslutning till användning i trafik.

79 §
Tillsyn över handel med komponenter, separata tekniska enheter och cyklar

Fordonsförvaltningscentralen är tillsynsmyndighet i fråga om tillverkning av och handel med komponenter, separata tekniska enheter och cyklar som nämns i 78 §. Tullverket är tillsynsmyndighet i fråga om övervakning av import från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Finland.

Förbudet enligt 6 § 2 mom. gäller inte komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar, vilka på grund av slitage eller av någon annan orsak är odugliga för det ursprungliga ändamålet, om detta anges synligt genom en anteckning på de komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar som saluförs eller på deras förpackningar eller om det annars klart framgår att en komponent, en separat teknisk enhet eller en cykel säljs som skrot eller för något annat ändamål än för att som sådan användas i trafik.

80 §
Komponenter, separata tekniska enheter och cyklar som medför fara

Om tillsynsmyndigheten bedömer att andra än i 42 § nämnda typgodkända komponenter eller separata tekniska enheter medför allvarlig fara för trafiksäkerheten, trots att de är försedda med tillräckliga anteckningar, kan tillsynsmyndigheten för en tid av högst sex månader förbjuda att sådana komponenter och separata tekniska enheter säljs eller tas i bruk. I sådana fall skall tillsynsmyndigheten förfara enligt 44 §.

Om en cykel eller någon annan än en typgodkänd komponent eller separat teknisk enhet medför fara för förarens hälsa eller egendom, skall produktsäkerhetslagen (914/1986) tillämpas.

81 §
Beskrivning

Om användningen eller installationen i fordon av andra än typgodkända komponenter eller separata tekniska enheter avsevärt påverkar trafiksäkerheten eller miljön och användningen eller installationen i fordon inte är uppenbar utan anvisningar, skall överlåtaren se till att komponenten och den separata tekniska enheten, då den säljs eller annars överlåts som ny, åtföljs av en finsk- och svenskspråkig beskrivning av korrekt användning av komponenten och den separata tekniska enheten, av installation av en komponent och separat teknisk enhet avsedd att installeras i ett fordon och av övriga nödvändiga omständigheter.

Närmare bestämmelser om hur beskrivningen skall ges och om dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

82 §
Verkställande av tillsyn

För utförande av kontroller har polisen, tillsynsmyndigheten och av tillsynsmyndigheten befullmäktigade sakkunniga rätt att få tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer komponenter, separata tekniska enheter och cyklar tillverkar, lagrar och säljer dem, att för undersökning ta prov och att utan hinder av bestämmelserna om sekretess få behövliga handlingar och uppgifter om egenskaper hos och godkännande av komponenterna, de separata tekniska enheterna och cyklarna. Kontroller får dock inte utföras på hemfridsskyddade platser.Tillsynsmyndigheten har rätt att förbjuda att en misstänkt komponent, separat teknisk enhet och cykel importeras, tillverkas och överlåts under den tid undersökningen pågår. Undersökningen skall utföras i brådskande ordning.

Provet skall returneras efter undersökningen, eller också skall tillsynsmyndigheten ersätta provet till gängse pris, om det måste förstöras vid undersökningen. Om en komponent, en separat teknisk enhet eller en cykel vid undersökningen dock konstateras vara sådan att det är förbjudet att importera, tillverka eller sälja den, ersätts provet inte, och importören, tillverkaren eller säljaren svarar för undersökningskostnaderna.

Sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigat för tillsynen över komponenters, separata tekniska enheters och cyklars överensstämmelse skall ha kompetens och sakkunskap för tillsynsuppdraget. De sakkunniga skall tillämpa vad som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om delgivning i förvaltningsärenden, lagen om översändande av handlingar och språklagen. Närmare bestämmelser om kompetensen och sakkunskapen hos de sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigar för tillsynsuppdrag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som utför kontrollen skall utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om att kontrollen genomförts och om de brister och försummelser som upptäckts. Efter att ha fått anmälan skall tillsynsmyndigheten vidta nödvändiga åtgärder.

83 §
Komponenter, separata tekniska enheter och cyklar som inte överensstämmer med kraven

Om tillsynsmyndigheten upptäcker eller får kännedom om att sådana i 6 § 2 mom. avsedda komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar som inte behöver vara av godkänd typ importeras, tillverkas för försäljning i Finland, saluförs, säljs eller överlåts på annat sätt, skall tillsynsmyndigheten i tillämpliga delar förfara enligt 42 § 1 och 2 mom.

Om åtgärder enligt 42 § 1 och 2 mom. inte leder till att komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar fås att uppfylla kraven, kan tillsynsmyndigheten bestämma att de komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar som tillverkaren, importören och säljaren har i sin besittning skall förstöras eller bestämma hur det annars skall förfaras i fråga om dessa.

84 §
Föreläggande om körförbud

Om det vid en teknisk vägkontroll eller annars konstateras att ett fordon till sin konstruktion eller utrustning eller till sitt skick inte uppfyller kraven eller om fordonet är belagt med användningsförbud, kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman förhindra att fordonet används i trafik och ge fordonet körförbud genom att avlägsna registreringsskyltarna och omhänderta intyget över registrering eller med andra behövliga metoder. Om en brist i fordonet inte medför omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman utan att förhindra att fordonet används förelägga en tid inom vilken bristen skall avhjälpas.

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela körförbud för ett fordon, om fordonets konstruktion har ändrats i strid med de bestämmelser som avses i 7 § 2 mom.

Genom förordning av statsrådet bestäms på vilka villkor ett fordon enligt 1 och 2 mom. får framföras till förvar, reparation och besiktning. Genom förordning av statsrådet bestäms också om hantering och återställande av registreringsskyltar och intyg över registrering.

85 §
Föreläggande om kontrollbesiktning

Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de brister som upptäckts i ett fordon och i synnerhet i bromsarna kan medföra en sådan säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon bestämma att fordonet skall besiktigas (kontrollbesiktning). Fordonsförvaltningscentralen ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning. En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan förordna att fordonet skall kontrollbesiktigas även om en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom den tid som en polisman, tullman eller gränsbevakningsman föreskrivit har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en senare kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning tillämpas 53, 54 och 56―58 §. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om på vilka villkor ett fordon som meddelats användningsförbud enligt 1 mom. får framföras till kontrollbesiktning och om åtgärder när ett fordon inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt vid kontrollbesiktning och om övriga omständigheter i anslutning till kontrollbesiktning.

86 §
Skyldighet att reparera fordon

Om sådana fel eller avvikelser som medför betydande fara för trafiksäkerheten eller avsevärd olägenhet för miljön konstateras i en fordonstyp i kategori M1 eller L som godkänts för användning i trafik eller i en del av fordonen av en sådan typ, skall fordonstypens tillverkare, tillverkarens representant och importören underrätta Fordonsförvaltningscentralen om alla pågående återkallningskampanjer, de objekt som skall repareras och kännetecknen för utförd repartion, så snart fordonstillverkaren har inlett kampanjen. Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören skall se till att felet eller avvikelsen avhjälps i fråga om alla nämnda fordon som används i Finland. Tillverkaren, tillverkarens representant och importören skall underrätta Fordonsförvaltningscentralen om när återkallningskampanjen har genomförts och alla fordon har reparerats.

Om alla fordon enligt 1 mom. inte kan repareras med åtgärder som tillverkaren, tillverkarens representant eller importören vidtar, skall denna meddela Fordonsförvaltningscentralen tillverkningsnumren på de oreparerade fordonen. Fordonsförvaltningscentralen skall uppmana ägarna till oreparerade fordon att föra sitt fordon för reparation. Ett besiktningsställe kan också i samband med periodisk besiktning ge ägaren eller innehavaren en reparationsuppmaning. Fordonsförvaltningscentralen kan genom avregistrering, meddelande av körförbud eller på annat sätt förhindra användningen av ett fordon som trots uppmaning inte förs för reparation.

Bestämmelser om ersättningsskyldighet vid reparation av felaktiga fordon finns i konsumentskyddslagen (38/1978).

11 kap.

Installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter

87 §
Installations- och reparationstillstånd

Av tillsynsmyndigheten skall utverkas tillstånd att installera och reparera följande system, komponenter och separata tekniska enheter:

1) installation och reparation av taxametrar,

2) installation och reparation av färdskrivare,

3) reparation av trycklufts- och elbromssystem i fordon i kategori M2, M3, N2, N3, O3 och O4,

4) installation och reparation av hastighetsbegränsare som skall installeras i fordon.

I fråga om kontrolluppgifter som tillståndshavaren utför bestäms särskilt.

Tillstånd krävs inte för sådana mindre installations- och reparationsarbeten i fråga om system, delar, komponenter och separata tekniska enheter enligt 1 mom. som inte påverkar precisionen och säkerheten när det gäller systemens, komponenternas och de separata tekniska enheternas funktion. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om installations- och reparationsarbeten som får utföras utan tillstånd.

88 §
Tillsynsmyndighet vid installationer och reparationer

Fordonsförvaltningscentralen är tillsynsmyndighet vid installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda i 87 § 1 mom.

89 §
Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

Installations- och reparationstillstånd för system, komponenter och separata tekniska enheter skall beviljas sökande som

1) har införts i företags- och organisationsdatasystemet,

2) förfogar över adekvata arbetslokaler som behövs för installations- och reparationsverksamheten,

3) har tillgång till tillräckligt yrkeskunnig personal för installations- och reparationsverksamheten,

4) förfogar över sådan utrustning som krävs för verksamheten.

Reparationsarbetena kan klassificeras utifrån hur krävande de är. Olika krav kan uppställas för de olika kategorierna. Installatörerna och reparatörerna skall bokföra de installationer och reparationer de utfört.

Tillstånd att installera och reparera taxametrar får inte beviljas sökande för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om hurudan yrkesskicklighet personalen samt hurudana arbetslokaler och reparationsanordningar installatörer eller reparatörer av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt 87 § skall ha. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om installations- och reparationsanvisningar och om hur uppgifterna om utförda installations- och reparationsarbeten skall bokföras.

90 §
Begränsningar i fråga om installations- och reparationsarbeten

Innehavare av installations- och reparationstillstånd får inte utföra installations-, kalibrerings- eller reparationsarbeten som gäller taxametrar, färdskrivare eller hastighetsbegränsare i sådana fordon som de äger eller innehar.

Förbudet i 1 mom. gäller inte sådana fordon som ägs av företag som bedriver fordonshandel eller fordonsimportörer och som utrustas för försäljning eller för en enskild kund. Förbudet gäller inte heller idkare av buss- eller lastbilstrafik när de installerar färdskrivare och plomberar dem i fordon som de besitter.

91 §
Tillsyn

För utförande av kontroll har tillsynsmyndigheten, polisen och sakkunniga som befullmäktigats av tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till de platser där de som installerar eller reparerar i 87 § avsedda system, komponenter och separata tekniska enheter utför installationerna och reparationerna. Kontroller får dock inte utföras på hemfridsskyddade platser.

Sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigat för uppgiften skall ha kompetens och sakkunskap för tillsynsuppdraget. De sakkunniga skall iaktta vad som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om delgivning i förvaltningsärenden, lagen om översändande av handlingar och språklagen. Närmare bestämmelser om kompetensen och sakkunskapen hos de sakkunniga som tillsynsmyndigheten befullmäktigar för respektive tillsynsuppdrag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Den som utför kontrollen skall utan dröjsmål och utan hinder av bestämmelserna om sekretess underrätta tillsynsmyndigheten om utförda kontroller och de brister och försummelser som upptäckts.

92 §
Åtgärder med anledning av observerade brister i verksamheten

Om den som innehar installations- eller reparationstillstånd inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd eller om installations- eller reparationsarbeten inte har utförts på behörigt sätt, kan tillsynsmyndigheten ge tillståndsinnehavaren en anmärkning eller skriftlig varning.

Om de i 1 mom. avsedda missförhållandena inte undanröjts trots anmärkningen eller den skriftliga varningen, kan tillsynsmyndigheten återkalla installations- och reparationstillståndet för viss tid eller helt och hållet. Ett installations- och reparationstillstånd kan återkallas helt och hållet bara om villkoren för erhållande av tillstånd inte uppfylls på de väsentliga punkterna eller om det i de installations- och reparationsarbeten som kräver tillstånd har framkommit väsentliga brister eller försummelser.

12 kap.

Särskilda bestämmelser

93 §
Fordonstillverkarens och importörens särskilda anvisningar

Fordonstillverkaren, tillverkarens representant och importören skall tillställa Fordonsförvaltningscentralen sådana särskilda anvisningar av tillverkaren som Fordonsförvaltningscentralen förutsätter och som behövs vid besiktning eller teknisk vägkontroll av fordon.

94 §
Anmälan av uppgifter till ett register över fordon

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om anmälan om körförbud och annan periodisk besiktning och kontrollbesiktning samt tekniska vägkontroller till ett register över fordon och om anteckning av dessa i intyg över registrering av fordon. Om uppgifter som skall införas i registret bestäms särskilt.

95 §
Fordonsförvaltningscentralens rätt att göra ändringar

Om skyldigheten att registeranmäla ett fordon har försummats eller om Fordonsförvaltningscentralen får vetskap om att en uppgift som skall antecknas i registret har förändrats eller är felaktig, har Fordonsförvaltningscentralen rätt att föra in de uppgifter som saknas i registret eller att rätta felaktiga uppgifter. Innan Fordonsförvaltningscentralen företar ändringen skall den låta fordonets ägare och innehavare uttala sin åsikt om ändringen är befogad, ifall ändringen påverkar ägarens eller innehavarens rättigheter. Om felet beror på den anmälningsskyldiges åtgärder, har Fordonsförvaltningscentralen rätt att hos denne uppbära kostnaderna för rättelsen. När ändringen gjorts skall Fordonsförvaltningscentralen meddela fordonets ägare och innehavare detta.

96 §
Straff

Bestämmelser om straff för äventyrande av trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot det krav som föreskrivs om fordonets säkerhet, överensstämmelse med kraven och manöveregenskaper i 4 §,

2) underlåter att fullgöra den reparationsskyldighet som föreskrivs i 5 eller 57 §,

3) bryter mot användningsförbud eller körförbud enligt 6 § 1 mom. eller 8, 51, 56, 57, 60, 75, 84 eller 85 §,

4) bryter mot det förbud mot tillverkning, import, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse som föreskrivs i 6 § 2 mom.,

5) bryter mot det förbud att ändra ett fordons konstruktion som föreskrivs i 7 §,

6) underlåter att fullgöra den skyldighet att hålla ett fordon trafikdugligt som föreskrivs i 9 §,

7) underlåter att fullgöra den skyldighet att ha med sig intyget över besiktning som föreskrivs i 58 § eller underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 60―62 §,

8) försummar att göra anmälan av ett fordons registeruppgifter enligt 64 § eller försummar skyldigheten enligt 66 § att ha med sig registreringsintyg,

9) bryter mot kravet i 66 § om användning, fästande eller underhåll av registreringstecken och registreringsskyltar eller nationalitetsbeteckningar,

10) bryter mot skyldigheten enligt 71 § att tillåta utförandet av teknisk vägkontroll,

11) vägrar att visa upp de handlingar som avses i 71 § eller att lämna de handlingar som avses i 93 § eller att ge i 71 § avsedda personer tillträde till fordonet eller i 82 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där den som importerar, tillverkar eller säljer komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar tillverkar, lagrar eller säljer dem eller att ta prov för undersökningar eller att få behövliga handlingar eller uppgifter om egenskaperna hos eller godkännandet av komponenter, separata tekniska enheter eller cyklar,

12) försummar att ge den beskrivning som föreskrivs i 81 §,

13) utför installations- och reparationsarbeten enligt 87 § utan behörigt tillstånd eller i strid med den begränsning som föreskrivs i 90 §, eller

14) vägrar att ge i 91 § avsedda myndigheter eller personer tillträde till den plats där system, komponenter eller separata tekniska enheter installeras eller repareras,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter.

97 §
Åtgärdseftergift

Om en förseelse enligt 96 § 2 mom. med hänsyn till omständigheterna är ringa, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.

När en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan en polisman, tullman eller gränsbevakningsman utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

98 §
Ändringssökande

Rättelse i ett beslut som besiktningsstället fattat om godkännande eller besiktning av fordon samt om registreringsbeslut fattat av avtalsregistrerare får yrkas hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I ett beslut som Fordonsförvaltningscentralen fattat med anledning av rättelseyrkande samt som den annars meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Även i beslut som polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen.

Beslut enligt 1 mom. får verkställas trots rättelseyrkande. Beslut enligt 2 mom. får verkställas trots att ändring har sökts.

99 §
Närmare bestämmelser och anvisningar

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om specialtransportfordon och utförande av specialtransporter liksom om antalet dubbar och installering av dem i dubbdäck samt om mätning av dubbarnas massa och dubbkraften i dubbdäck.

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela närmare anvisningar om anmälningar i anslutning till besiktningar, handlingar som skall användas vid besiktningar, anteckningar i intyg över registrering och utförande av besiktningsuppdrag.

100 §
Närmare föreskrifter och anvisningar om polisens verksamhet

Inrikesministeriet kan meddela polisen närmare föreskrifter och anvisningar om åtgärder som polisen skall vidta med stöd av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Inrikesministeriet fastställer formuläret för de blanketter som skall användas i samband med åtgärder som i denna lag och de författningar som utfärdats med stöd av den föreskrivs för polisen, med undantag av den rapportblankett enligt 73 § som skall ges vid tekniska vägkontroller.

13 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

101 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Bestämmelserna i 6 § 2 mom. och 10 kap. om tillverkning, import och handel med cyklar tilllämpas på cyklar som importeras eller tillverkas den 1 januari 2005 eller därefter.

Den i 24 § 1 mom., som gäller klassificering som museifordon, ingående bestämmelsen om en åldersgräns på 30 år för museifordon träder i kraft den 1 januari 2008. Till dess tillämpas den åldersgräns som anges i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

102 §
Bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 14 juli 1978 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/1978) jämte ändringar,

2) förordningen den 5 januari 1979 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/1979) jämte ändringar,

3) trafikministeriets beslut av den 21 augusti 1992 om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter (817/1992) jämte ändringar,

4) förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning jämte ändringar, med undantag av

a) bestämmelsen i 1 § 3 mom. om att på militärfordon som definieras i 2 § militärfordonsförordningen (560/1992), förutom pansarfordon, skall tillämpas förordningen om fordons konstruktion och utrustning på det sätt som bestäms i militärfordonsförordningen,

b) definitionen i 13 § av invalidtaxi,

c) definitionen i 16 § av veterinärbil,

d) definitionen i 17 § av skattefri husbil,

e) definitionen i 18 § av skattefri likbil,

f) definitionen i 19 § av servicebil,

g) definitionen i 20 § av motorredskap som byggts på bilunderrede,

h) definitionen i 28 § av avfrostningsanordning för bakruta,

5) förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) jämte ändringar,

6) trafikministeriets beslut av den 20 december 1990 om husbilar och huskarosserier (1207/1990),

7) trafikministeriets beslut av den 3 oktober 1994 om internationellt godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar (874/1994).

103 §
Övergångsbestämmelser

De befrielser som tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet av denna lag beviljat i fråga om taxametrar som enligt 25 § 2 mom. krävs i sådana fordon i kategori M1 som används för tillståndspliktig persontrafik fortsätter att gälla.

Om det finns en taxameter i ett fordon i kategori M1 som används för annat än tillståndspliktig persontrafik när denna lag träder i kraft, får den finnas kvar till den 31 december 2004.

Två- och trehjuliga motorfordon kan beviljas typgodkännanden enligt direktiv 92/61/EEG, som upphävts genom det direktiv som nämns i 30 § 1 mom. 2 punkten, fram till den 9 november 2003. Genom denna lag ogiltigförklaras inte typgodkännanden som beviljats med stöd av det upphävda direktivet eller intyg över överensstämmelse som utfärdats med stöd av dem.

I 47 § avsedda godkännanden som beviljats tekniska tjänster före ikraftträdandet av denna lag gäller i oförändrad form.

Sådana tillverkare och importörer av fordon som när denna lag träder i kraft har kunnat förhandsanmäla fordon till registret anses uppfylla kraven enligt 65 § fram till den 31 december 2003.

Installations- och reparationstillstånd som beviljats med stöd av lagen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter fortsätter att gälla.

Vad som i 89 § 2 mom. bestäms om förbud att bevilja en sådan sökande tillstånd att installera och reparera taxametrar för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt hindrar inte att företag som beviljats tillstånd före den 1 september 1992 och för vars verksamhet en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande, på de villkor och enligt de begränsningar som anges i tillståndet, utför installationer och reparationer av taxametrar i bilar som ägs eller innehas av taxibilister som hör till organisationen.

Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft skall behandlas och avgöras med stöd av de författningar som upphävs enligt 102 §.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG (32000L0030); EGT nr L 203, 10.8.2000, s. 1, kommissionens direktiv 2001/116/EG (32001L0116); EGT nr L 18, 21.1.2002, s. 1, europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG (32002L0024); EGT nr L 124, 9.5.2002, s. 1, europaparlaments och rådets direktiv 2002/85/EG (32002L0085); EGT nr L 327, 4.12.2002, s. 8

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.