1088/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 19 och 84 a § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987), dessa lagrum sådana de lyder i lag 700/2002:

1 §
Förordningens syfte

I denna förordning föreskrivs om införsel av läkemedelspreparat till Finland för en privatpersons eget bruk och för sällskapsdjur som är i en privatpersons vård. Dessutom föreskrivs i förordningen om införsel av läkemedelspreparat till Finland för användning i samband med utövande av veterinäryrket.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) läkemedelspreparat ett läkemedel som har beretts enligt de bestämmelser som utfärdats för beredning av läkemedel, som är avsett att användas som läkemedel och som säljs eller annars överlåts för konsumtion i säljförpackning,

2) receptbelagt läkemedel ett läkemedelspreparat som i Finland får expedieras från apotek endast på ordination av en person med rätt att ordinera läkemedel,

3) egenvårdsläkemedel ett läkemedelspreparat som får expedieras i Finland på apotek utan läkarordination,

4) narkotika ett medel eller preparat som avses i den allmänna narkotikakonventionen 1961 (FördrS 43/1965) samt ett medel eller preparat som avses i konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/1976),

5) animalieproduktionsdjur nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, hästar och andra hovdjur samt sådana vilda däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och sniglar som föds upp för att användas som livsmedel, fiskar och andra vattendjur som föds upp, bin som används för produktion av honung samt renar,

6) sällskapsdjur djur som människan håller som sällskap eller hobby och som inte är animalieproduktionsdjur eller vilda djur,

7) posten postföretag samt företag som distribuerar brev, paket och motsvarande försändelser,

8) privatperson en person som inför läkemedel för eget personligt bruk eller för egna animalieproduktionsdjurs eller sällskapsdjurs bruk; läkare, tandläkare och veterinärer är också privatpersoner när de inför läkemedel för personligt bruk eller för sina sällskapsdjurs bruk; samt

9) Schengenstat en stat på vilken Schengenregelverket (FördrS 23/2001) tillämpas.

3 §
Förutsättningar för personlig införsel

En privatperson får i Finland föra in läkemedelspreparat för personligt bruk, förutsatt att:

1) för läkemedelspreparatet finns säljtillstånd i det land där det har skaffats, eller om det inte finns säljtillstånd för läkemedelspreparatet, anskaffningen har baserat sig på behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel,

2) läkemedelspreparatet har anskaffats hos en leverantör som i det land där preparatet inköpts har rätt till minutdistribution av läkemedel, och

3) en person vid behov kan visa att läkemedelspreparatet är avsett för hans eller hennes personliga medicinering, i fråga om receptbelagt läkemedel skall detta visas genom behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel eller med ett läkarintyg.

En privatperson som personligen för in ett läkemedelspreparat i Finland eller som mottar ett läkemedelspreparat per post från ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall ha behövliga handlingar då han för in preparatet i Finland och då läkemedelspreparatet kommer per post innan han mottar preparatet.

Det är förbjudet att per post anskaffa eller motta läkemedelspreparat från stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 §
Maximimängder vid personlig införsel

En privatperson kan från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra in läkemedelspreparat samt homeopatiska och antroposofiska medel som hör till den registrering som avses i 21 a § läkemedelslagen för personligt bruk högst ett år och per post motta högst en mängd som motsvarar tre månaders förbrukning.

En privatperson kan från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra in en mängd läkemedelspreparat för personligt bruk som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Vid fastställande av den läkemedelsmängd som får föras in i Finland används som grund i fråga om egenvårdsläkemedel den dosering som anges på förpackningen och i fråga om receptbelagda läkemedel de doser per dygn som anges i ordinationen eller läkemedlets bruksanvisning.

5 §
Läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika

Läkemedelspreparat som klassificerats som narkotika får föras in av en privatperson för personligt bruk, med undantag av vad som bestäms i 4 §, från en Schengenstat till en mängd som motsvarar högst 30 dygns bruk och från andra stater till en mängd som motsvarar högst 14 dygns bruk. Den största mängd läkemedelssubstans som ett läkemedelspreparat som förs in i Finland får innehålla är

1) buprenorfin som smärtstillande medel från en Schengenstat 48 milligram och från en annan stat 22,4 milligram,

2) buprenorfin för avgiftning eller substitutionsbehandling av en opioidberoende person från en Schengenstat 480 milligram och från en annan stat 224 milligram, och

3) metadon från en Schengenstat 1200 milligram och från en annan stat 560 milligram.

Då en privatperson upprepade gånger för in samma eller motsvarande läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika skall från den föregående införseln i Finland ha förflutit minst en tid som motsvarar förbrukningstiden för den tidigare införda läkemedelmängden. Samtidigt får inte införas läkemedelspreparat som innehåller narkotika som enligt preparatets bruksanvisning kan ha kliniskt betydande och farlig samverkan om de används samtidigt.

Införsel av ett läkemedelspreparat som klassificerats som narkotika från en Schengenstat förutsätter att en privatperson kan förete ett sådant intyg som anges i artikel 75.2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet (E 3/1995) om rätt att införa ett läkemedelspreparat med ett visst handelsnamn. Det recept som utgör grund för intyget och inköp av läkemedelspreparatet skall vara utfärdat i det land där den person som för in läkemedelspreparatet huvudsakligen är bosatt.

Ett läkemedelspreparat som innehåller narkotika får inte anskaffas eller mottas per post från länder utanför Finland.

6 §
Veterinärmedicinska läkemedelspreparat som en privatperson för med sig

En privatperson som anländer till Finland från utlandet får medföra endast sådana veterinärmedicinska läkemedelspreparat som är avsedda för behandling av sällskapsdjurs sjukdom och är lagligen anskaffade till högst en mängd som motsvarar en månads förbrukning. De veterinärmedicinska läkemedelspreparat som införs får inte innehålla narkotika. Införsel av vaccin och andra immunologiska veterinärmedicinska läkemedelspreparat är inte tillåtet.

Veterinärmedicinska läkemedelspreparat skall föras in i landet samtidigt med det djur som behandlas. Det är förbjudet att anskaffa eller per post motta läkemedelspreparat från länder utanför Finland.

7 §
Läkemedelspreparat som en veterinär för med sig

En veterinär som utövar sitt yrke i något annat till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande land än Finland kan vid ankomst till Finland föra med sig andra än immunologiska läkemedelspreparat för djur som han har i sin vård förutsatt att:

1) veterinären om så krävs kan visa att preparatet har försäljningstillstånd i det land i vilket han huvudsakligen utövar sitt yrke och att preparatet i fråga om läkemedelssubstans och dess mängd motsvarar ett veterinärmedicinskt läkemedelspreparat som finns på marknaden i Finland,

2) att veterinären då han anländer till Finland vet hur många djur som kommer att behandlas med preparatet, och

3) preparaten finns i oöppnade, ursprungliga förpackningar.

8 §
Förbrukning av de läkemedelspreparat som en veterinär för med sig

En veterinär får överlåta ett läkemedelspreparat som han fört in i Finland endast för fortsatt behandling av djur som han själv har behandlat och endast den minimimängd som behövs för en (1) behandling. Läkemedlen får överlåtas endast till djurets ägare eller innehavare. Vid överlåtelsen och läkemedelsbokföringen skall dessutom beaktas vad som bestäms annorstädes om medicinsk behandling av djur, läkemedelsbokföring och om veterinärers rätt att överlåta läkemedel för medicinsk behandling av djur.

9 §
Ansvar för iakttagande av karenstider

Veterinären skall säkerställa att den karenstid som anges i förpackningspåskrifterna för läkemedelspreparat som införts till Finland enligt 7 § och överlåtits enligt 8 § iakttas. Om en längre karenstid har fastställts för motsvarande läkemedelspreparat som har fått försäljningstillstånd i Finland skall dock denna längre karenstid tillämpas i praktiken.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.