1079/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av lagen om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldradagpenning betalas

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 mars 1994 om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldradagpenning betalas (238/1994) 1 §, 2 § 3 mom. och 3 § som följer:

1 §

Om en arbetsgivare är skyldig att betala semesterlön eller semesterersättning till en arbetstagare för den tid för vilken arbetstagaren, utan att vara i arbete, har fått särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, har arbetsgivaren rätt att få ersättning från sjukförsäkringssystemet så som anges i denna lag. Arbetsgivaren har på ovan nämnda villkor rätt att få ersättning också när en arbetstagare är föräldraledig men får partiell föräldrapenning och utför deltidsarbete för en annan arbetsgivare. Denna lag tillämpas också på tjänsteförhållande.

2 §

Ersättningen motsvarar den särskilda moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning som betalts per dag till arbetstagaren för den tid under vilken semester intjänats. Om beloppet av särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning varierar under den kalendermånad som avses i 1 mom., motsvarar ersättningen den genomsnittliga ovan nämnda förmånen. I ersättning betalas inte mera än det belopp som arbetsgivaren har varit skyldig att betala i semesterlön eller semesterersättning.

3 §

Ersättning skall sökas hos Folkpensionsanstalten. Ersättningen betalas i efterhand efter den särskilda moderskaps- moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsperioden. Ersättning betalas också för de semesterdagar som arbetstagaren intjänat och som arbetstagaren i enlighet med 4 a § semesterlagen (272/1963) sparat för att ta ut senare såsom sparad ledighet.

Ersättning skall sökas inom sex månader efter föräldradagpenningsperioden. I fråga om sökande och betalning av ersättning samt vid sökande av ändring skall förfaras så somsjukförsäkringslagen (364/1963) föreskriver om arbetsgivares rätt att få ersättning för lön som han har betalt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2002
ShUB 34/2002
RSv 173/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.