1078/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 5 mom., 6 § 2 mom. och 13 § 3 mom. som följer:

4 §
Vårdpenning

Vårdpenning enligt stödet för hemvård betalas för den tid för vilken familjen har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller faderskapspenning för faderskapspenningsperioden omedelbart efter föräldrapenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) för de barn i familjen som berättigar till vårdpenning, likväl endast skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som skall betalas för dessa barn och ovan nämnda förmån enligt 22 § 1 eller 5 mom. sjukförsäkringslagen. Om familjen inte har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning, betalas i vårdpenning enligt stödet för hemvård fram till utgången av ovan nämnda tid enligt sjukförsäkringslagen skillnaden mellan vårdpenningarna enligt stödet för hemvård för de barn i familjen som berättigar till vårdpenning och minimibeloppet enligt 22 § 1 eller 5 mom. sjukförsäkringslagen.


6 §
Bestämmande av vårdtillägg

Om vårdtillägget till stödet för hemvård av barn betalas under tiden för särskild moderskaps-, moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenningsperiod eller faderskapspenningsperiod omedelbart efter föräldradagpenningsperioden enligt sjukförsäkringslagen, beaktas av ovan nämnda förmån såsom inkomst endast den del som överstiger det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som familjen vid ifrågavarande tidpunkt har rätt till.


13 §
Partiell vårdpenning

Partiell vårdpenning betalas inte för den tid för vilken familjen har rätt till moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning eller partiell föräldrapenning. Om familjen inte har rätt till moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning, betalas stödet likväl inte förrän den ovan avsedda tiden enligt sjukförsäkringslagen har löpt ut. Stödet betalas inte heller för den tid då särskild moderskapspenning utbetalas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 147/2002
ShUB 34/2002
RSv 173/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.