1071/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdsskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 46 § och mellanrubriken före den, 79 f § 3 punkten samt 94 § 1 mom. 2 punkten,

sådana de lyder, 46 §, 79 f § 3 punkten och 94 § 1 mom. 2 punkten i lag 1767/1995 samt mellanrubriken före 46 § i lag 1264/1996,

ändras 72 f § 2 punkten, 79 c § 2 och 3 punkten, 79 f § 5 punkten, 79 g §, 79 j § 2 mom., i 85 § 1 mom. den finska språkdräkten i det inledande stycket, i 85 a § 1 mom. den finska språkdräkten i det inledande stycket och 7 punkten, 115 § 2 mom., 140 § 2 och 3 mom. samt 162 § 4 och 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 72 f § 2 punkten, 79 c § 2 och 3 punkten, 79 f § 5 punkten, 79 g §, 79 j § 2 mom., 115 § 2 mom. samt 140 § 2 och 3 mom. i nämnda lag 1767/1995, i 85 § 1 mom. det inledande stycket samt i 85 a § 1 mom. det inledande stycket och 7 punkten i lag 1265/1997 och 162 § 4 och 5 mom. i lag 1486/1994, samt

fogas till 79 c §, sådan den lyder i nämnda lag 1767/1995, en ny 4 punkt och till 85 a § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1265/1997 och i lag 727/1998, en ny 8 punkt som följer:

72 f §

Skatt betalas inte på gemenskapsinterna varuförvärv, om


2) skatt enligt 61 § eller 72 h § 1 mom. 1 eller 2 punkten inte skulle uppbäras på försäljning av varan, om försäljningen skulle ske i Finland,


79 c §

Med konstverk avses följande i tulltaxan klassificerade varor:


2) skulpturer som hör till position 9703 00 00 och avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare,

3) tapisserier som hör till position 5805 00 00 och väggbonader som hör till position 6304 00 00, under förutsättning att de är handvävda efter originalritningar av konstnären och att det finns högst åtta exemplar av varje,

4) fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag.

79 f §

Det förfarande som avses i 79 a § tillämpas endast på försäljning av sådana varor som en skattskyldig återförsäljare har köpt i Finland eller inom gemenskapen av


5) så som avses i 62 § av överlåtaren, om överlåtaren har köpt varan av en säljare som avses i 1, 2 eller 4 punkten eller om överlåtaren inte har gjort det avdrag som avses i 10 kap. för konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han själv importerat eller för konstverk enligt 79 g § som han köpt.

79 g §

En skattskyldig återförsäljare får tillämpa det förfarande som avses i 79 a § även på konstverk, samlarföremål och antikviteter som han själv importerar eller på sådana konstverk som han köpt och vid vars försäljning eller gemenskapsinterna förvärv nedsatt skattesats har tillämpats med stöd av 85 a § 1 mom. 8 punkten.

79 j §

Som inköpspris enligt 1 mom. för konstverk, samlarföremål eller antikviteter som en skattskyldig återförsäljare själv importerar betraktas grunden för skatten enligt 9 kap. ökad med skattens andel. Som inköpspris enligt 1 mom. för konstverk enligt 79 g § som en skattskyldig återförsäljare förvärvat gemenskapsinternt betraktas grunden för skatten enligt 73 a § ökad med skattens andel.


85 a §

För försäljning av följande tjänster samt försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor skall i skatt betalas 8 procent av skattegrunden:


7) böcker,

8) sådana konstverk som avses i 79 c §, i fråga om annan verksamhet än import dock endast när säljaren är upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller, tillfälligt, en annan näringsidkare än en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § 3 mom.


115 §

En skattskyldig återförsäljare får inte dra av den skatt som skall betalas för konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han själv importerar eller för konstverk som han själv köpt, om han tillämpar det förfarande som avses i 79 a § på försäljningen.

140 §

Ett tillägg som enligt 80 § 3 mom. skall göras till skattegrunden eller som enligt 79 k § 4 mom. skall göras till vinstmarginalen hänförs till den kalendermånad under vilken tjänsten eller varan har tagits i annat bruk eller under vilken köparen har debiterats för en vara som avses i 79 h §.

Om en skattskyldig återförsäljare tillämpar lagens allmänna bestämmelser på försäljning av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han själv importerar, eller på försäljning av sådana konstverk som han köpt och vid vars försäljning eller gemenskapsinterna förvärv nedsatt skattesats tillämpats med stöd av 85 a § 1 mom. 8 punkten, avdras den i förvärvet ingående skatten för den kalendermånad till vilken skatten på försäljningen hänförs.

162 §

För en fysisk person, ett dödsbo eller en sammanslutning som bedriver primärproduktion eller för en upphovsman till konstverk enligt 79 c § som inte bedriver annan mervärdeskattepliktig verksamhet, är skatteperioden dock ett kalenderår. Skattedeklarationen för kalenderåret skall avges före utgången av februari månad året efter kalenderåret.

Utan hinder av 4 mom. är den som bedriver primärproduktion enligt momentet och upphovsmannen till ett konstverk på ansökan berättigade att övergå till ett sådant månatligt deklarations- och anmälningsförfarande som nämns i 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagen tillämpas, om inte något annat bestäms nedan, när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en importerad vara utlämnats från tullövervakning eller en vara tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

För sådan försäljning av en tjänst eller en vara för vilken före denna lags ikraftträdande inte betalas skatt skall skatt inte betalas till den del vederlag för den har influtit före lagens ikraftträdande.

Bestämmelserna om marginalbeskattning tillämpas på konstverk som har levererats eller utlämnats från tullövervakning till en skattskyldig återförsäljare den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 131/2002
FiUB 24/2002
KuUU 9/2002
RSv 170/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.