1055/2002

Given i Helsingfors den 10 december 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 5 april 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002):

1 §
Skogsodlingsmaterialets sammansättning

Skogsodlingsmaterial enligt 3 § 1 mom. 1 punkten lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) är sammansatt av frön, andra fröenheter, växtdelar och plantor av de trädarter och artificiella hybrider av dessa som uppräknas i bilaga I till rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial, nedan skogsodlingsmaterialdirektivet.

I 1 mom. avses med

1) fröenheter kottar, fruktställningar, frukter och frön som är avsedda för produktion av plantor,

2) växtdelar skott-, blad- och rotsticklingar, sättstänger, knoppar, avläggare, rötter och ympris samt för mikroförökning avsedda vävnadsdelar, embryon och andra växtdelar, samt med

3) plantor plantor uppdragna från fröenheter, från växtdelar eller från plantor som uppkommit genom naturlig förnyelse.

Med plantparti avses en samling plantor som härrör från ett enda fröparti eller som förökats vegetativt och som har uppdragits på ett avgränsbart område och behandlats på ett enhetligt sätt. Sådana delar av plantbeståndet som avviker från det övriga plantpartiet till sin höjd kan avgränsas till ett eget plantparti.

2 §
Typer av frökälla

Med typer av en frökälla som anges i 3 § 1 mom. 2 punkten lagen om handel med skogsodlingsmaterial avses

1) frötäktsområde: träd inom ett område varifrån frö samlats in,

2) frötäktsbestånd: en avgränsad trädpopulation av tillräckligt homogen sammansättning,

3) fröplantage: en i fröproduktionssyfte anlagd plantering bestående av utvalda kloner eller familjer som är isolerad eller sköts på ett sådant sätt att pollinering från yttre källor kan förhindras eller minskas,

4) föräldraträd till en familj: för fröproduktion avsedda träd som pollinerats kontrollerat eller fritt så, att honblommorna hos en känd trädindivid har pollinerats med hjälp av pollen från en annan individ (helsyskon) eller från flera kända eller okända individer (halvsyskon),

5) klon: ett antal individer som producerats från en och samma ursprungsindivid genom vegetativ förökning, samt med

6) klonblandning: en blandning av identifierade kloner i bestämda proportioner.

3 §
Kategorier av frökällor och skogsodlingsmaterial

Frökällor som används till produktion av skogsodlingsmaterial delas in i följande kategorier:

1) känd härkomst: en frökälla som utgör ett frötäktsområde eller ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde,

2) beståndsutvalt: en frökälla som utgör ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde, och som valts ut efter fenotypiska kriterier,

3) individutvalt: frökällor som utgör sådana fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars komponenter valts ut efter fenotypiska kriterier på individnivå,

4) testat: frökällor som utgör sådana frötäktsbestånd, fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars överlägsna egenskaper har påvisats genom jämförande tester eller en bedömning som grundar sig på en genetisk utvärdering av frökällans olika beståndsdelar.

Skogsodlingsmaterialet hör till samma kategori som dess frökälla.

4 §
Maximimängder för produktionen av skogsodlingsmaterial

Av en sådan frökälla av typen föräldraträd till en familj som avses i 2 § 4 punkten får utgående från en familj produceras högst en mängd skogsodlingsmaterial motsvarande fyra miljoner plantor av kategorin individutvalt. Mängden av skogsodlingsmaterial i kategorin testat som producerats utgående från en frökälla av typen föräldraträd till en familj begränsas inte.

Vid vegetativ förökning får utgående från en ursprungsindivid produceras högst en miljon plantor av kategorin individutvalt, för masurbjörk dock högst två miljoner plantor. Antalet vegetativt förökade plantor av kategorin testat begränsas inte.

5 §
Krav som gäller registrering av frökällor avsedda för vegetativ förökning

Kloner och klonblandningar kan införas i registret över frökällor enligt 9 § 2 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial som följer:

1) i kategorin testat kan en enskild klon införas för alla trädarter samt för gran, glasbjörk och vårtbjörk också en klonblandning bestående av minst fyra kloner, och

2) i kategorin individtestat kan för gran, glasbjörk och vårtbjörk införas en klonblandning bestående av minst elva kloner; för masurbjörk och andra trädarter kan endast enskilda kloner registreras i denna kategori.

6 §
Krav som gäller vegetativt förökade plantpartier

Vegetativt förökade plantpartier som produceras och marknadsförs i Finland skall utöver kraven i 7 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial uppfylla följande krav:

1) i ett plantparti som marknadsförs får i kategorin testat skillnaden mellan andelarna enskilda kloner av plantor som förökats från klonblandningar utgöra högst 10 procentenheter,

2) i ett parti plantor i kategorin individutvalt som förökats från en klonblandning skall ingå minst 90 procent av klonerna i blandningen. I ett plantparti får skillnaden mellan andelarna enskilda kloner utgöra högst 5 procentenheter.

Av frömaterial; kategorierna beståndsutvalt, individutvalt och testat får plantor produceras vegetativt.

7 §
Kvalitetskrav som gäller frön

Artrenheten hos ett fröparti som marknadsförs skall vara minst 99 procent. Med artrenhet avses andelen frön av den art som marknadsförs av vikten för rena frön.

8 §
Kvalitetskrav som gäller plantor

Plantor som marknadsförs skall vara sunda och livskraftiga samt även i övrigt lämpade för skogsodling. En planta uppfyller inte dessa krav, om

1) det på plantan förekommer skadegörare eller av dessa förorsakade skador som försvagar plantans livskraft,

2) plantans rotsystem eller skott är starkt böjt, rotsystemet är förvridet på ett menligt sätt eller bristfälligt utvecklat eller rötterna hos en täckrotsplanta inte binder samman rotklumpen tillräckligt,

3) plantans toppskott inte är normalt eller plantan är starkt förgrenad, eller

4) plantan uppvisar menliga barkfel eller bristningar eller har skadats av frost eller torka.

I ett plantparti får det förekomma enskilda plantor som inte uppfyller kvalitetskraven enligt 1 mom. De får dock utgöra högst 5 procent av det sammanlagda antalet plantor.

9 §
Uppgifter som skall antecknas i registret över frökällor

I registret över godkända frökällor skall utöver de uppgifter som avses i 21 § 3 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial antecknas följande:

1) frökällans registerbeteckning,

2) trädartens botaniska namn samt namnet på finska eller svenska, kategori, frökällans ändamål och typ,

3) i fråga om frökällor av kategorin känd härkomst härkomstområdet samt dess longitud- och latitudintervall, i fråga om frökällor av kategorin beståndsutvalt härkomstområdet samt det geografiska läget definierat enligt dess longitud och latitud och i fråga om frökällor av kategorierna individutvalt och testat det exakta geografiska läget,

4) altitud eller altitudintervall för den plats där frökällan är belägen,

5) frötäktsområdets, frötäktsbeståndets och fröplantagens areal,

6) uppgift om huruvida frökällan är autokton, icke-autokton eller av okänt ursprung, samt huruvida frökällan är ortsegen eller icke-ortsegen; i fråga om en frökälla som är icke- autokton eller icke-ortsegen anges ursprunget, om det är känt,

7) i fråga om frökällor av typerna fröplantage och föräldraträd till en familj frökällans sammansättning och grunderna för den,

8) användningsområdet för skogsodlingsmaterial som produceras utgående från en frökälla av kategorin individutvalt eller testat,

9) i fråga om testat material uppgift om huruvida materialet är genetiskt modifierat, samt

10) mängden skogsodlingsmaterial som producerats utgående från frökällor av typerna föräldraträd till en familj, klon och klonblandning.

Beträffande kloner och klonblandningar skall dessutom följande uppgifter antecknas i registret över frökällor:

1) klonens eller klonblandningens beteckning,

2) klonens ursprung och härstamning,

3) klonblandningens sammansättning och grunderna för den, samt

4) urvals- och testningsuppgifter.

10 §
Anmälningar till registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial

I en anmälan om påbörjande av verksamhet skall, utöver de uppgifter om leverantören av skogsodlingsmaterial som avses i 21 § 3 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial, lämnas följande uppgifter:

1) metoderna för anskaffning av frö och anskaffningens omfattning, metoderna för klängning och lagring och verksamhetens omfattning samt de anordningar och metoder som används vid behandlingen och analyseringen av frö samt fröförpackningsverksamhetens omfattning,

2) arealerna för de växthus och frilandsodlingsområden som används för plantuppdragning, lagringsmetoderna och lagringens omfattning, uppgifter om beskaffenheten hos och omfattningen av produktionen av växtdelar eller vegetativt förökade plantor samt uppgift om huruvida fröna används också vid produktion av prydnadsväxter, samt

3) uppgift om huruvida leverantören av skogsodlingsmaterial ämnar bedriva import.

Av en anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten skall framgå på vilket sätt verksamheten har förändrats och vilka verksamhetsenheter förändringarna gäller.

Av en anmälan om upphörande med verksamhet skall för varje verksamhetsenhet framgå när skogsodlingsmaterial från den har marknadsförts senast.

11 §
Importanmälan

Av en anmälan om import av skogsodlingsmaterial skall framgå importörens namn, införseldatum och införselort samt mängden material som importeras. Om skogsodlingsmaterial importeras i syfte att användas till tester, forskningsverksamhet, skogsförädling eller genetiskt bevarande, skall av importanmälan dessutom framgå ändamålet och skogsodlingsmaterialets slutanvändare.

12 §
Stambrev

Stambrev som utfärdas för skogsodlingsmaterial som erhållits från godkända frökällor skall överensstämma med bilaga 1, 2 eller 3, beroende på typen av frökälla.

13 §
Identifiering, separat förvaring och blandning av partier av skogsodlingsmaterial

Ett parti skogsodlingsmaterial skall identifieras så, att följande uppgifter framgår av produktionshandlingarna:

1) stambrevets kod och nummer,

2) trädartens botaniska namn och det finska eller svenska namnet på material som producerats i Finland,

3) skogsodlingsmaterialets kategori,

4) skogsodlingsmaterialets användningsändamål,

5) typen av frökälla,

6) frökällans registerhänvisning eller härkomstområdets identitetsbeteckning,

7) de uppgifter som anges i 9 § 1 mom. 3, 6, 8 och 9 punkten,

8) mognadsåret för fröenheter, samt

9) plantornas ålder och typ.

Partierna av skogsodlingsmaterial skall i alla produktionsled hållas åtskilda på grundval av uppgifterna i 1 mom. så, att partierna från olika godkända enheter inte kan blandas.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. får fröpartier från samma fröplantage blandas. Ett sammanslaget parti skall ha ett stambrev av vilket numren på de sammanslagna fröpartiernas stambrev framgår.

14 §
Uppgifter som skall lämnas om skogsodlingsmaterialet

Till ett parti skogsodlingsmaterial som är avsett att marknadsföras skall fogas en etikett eller något annat dokument från leverantören. Etiketten eller dokumentet skall utöver uppgifterna i 9 § 3, 6 och 9 punkten samt 13 § 1―6 och 8―9 punkten innehålla följande uppgifter:

1) leverantörens namn eller firma,

2) mängden skogsodlingsmaterial, samt

3) vid behov en anteckning om vegetativ förökning.

Av ett dokument från leverantören eller av en etikett vilka hänför sig till ett fröparti som skall marknadsföras skall utöver uppgifterna i 1 mom. framgå följande uppgifter, vid vilkas bedömning internationellt vedertagna metoder har iakttagits så noggrant som möjligt:

1) andelen rent frö, andra frön och orenheter i massprocent; procentandelen andra frön och orenheter behöver inte uppges, om andelen andra frön understiger 0,05 procent av fröpartiets vikt,

2) grobarhetsprocenten hos rent frö eller, om grobarheten inte kan bedömas eller endast med svårighet kan bedömas, andelen livsdugliga frön i procent, uppskattad med hjälp av en angiven metod,

3) tusenkornsvikten för rent frö, samt

4) antalet grobara frön per kilogram frö eller, om antalet grobara frön inte kan eller endast med svårighet kan bedömas, antalet livsdugliga frön per kilogram.

De uppgifter som krävs i 2 mom. 1 och 3 punkten behöver dock inte uppges i fråga om frön av asp, björk och al. Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall på leverantörens etikett eller dokument vid marknadsföring av sättstänger av Populus spp. finnas en anteckning om klassificering enligt punkt 2 b i del C i bilaga VII till skogsodlingsmaterialdirektivet.

I leverantörens etikett eller dokument enligt 1 mom. skall tydligt anges huruvida det är fråga om sådant genetiskt modifierat material som avses i 8 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial. När det är fråga om material som avses i lagens 14 § skall i leverantörens etikett eller dokument antecknas att det är fråga om material som uppfyller mindre stränga krav.

Beträffande skogsodlingsmaterial som producerats och marknadsförs i Finland skall köparen utöver de uppgifter som föreskrivs i 1―4 mom. få följande uppgifter:

1) användningsområdet för material av kategorierna individutvalt och testat,

2) plantpartiets medelhöjd och minimihöjden för enskilda plantor i plantpartiet samt uppdrivningstätheten för täckrotsplantor,

3) tidpunkten för när lagringen av plantor som kyl- eller fryslagrats upphör,

4) avsändningsdatum och, för plantor i förpackningar som skall förslutas, förpackningsdatum samt

5) datum för grobarhetstestning och avsändning i fråga om frön.

Beträffande importerat material lämnas i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 1 mom.

15 §
Ansökan om dispens

En ansökan om dispens enligt 14 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial skall innehålla följande uppgifter:

1) sökandens kontaktinformation,

2) identifieringsuppgifter som gäller materialet, dess beskaffenhet (frön, plantor eller annat material) och mängd samt det planerade användningsområdet,

3) vilka krav enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial ansökan om dispens gäller, samt

4) tidpunkten för införsel av partier som skall importeras.

16 §
Produktionsbokföring

Den bokföring över produktionen av skogsodlingsmaterial som avses i 6 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial skall i fråga om produktionen av frö och plantpartier innehålla de uppgifter som anges i 13 § samt i fråga om köp, marknadsföring och import de uppgifter som anges i 14 §. Därtill skall av produktionsbokföringen framgå till vem skogsodlingsmaterialpartiet har marknadsförts.

17 §
Anlitande av skogscentralerna vid tillsynen

Skogscentralerna kan anlitas vid tillsynen över fröinsamlingar som är mera omfattande än sedvanligt.

18 §
Omständigheter som skall uppges i anmälan om insamling

I en anmälan om påbörjande av fröinsamling som avses i 5 § 2 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial skall följande uppgifter lämnas:

1) det kommunspecifika insamlingsområdet vid anskaffning av material i kategorin känd härkomst,

2) insamlingsplatsens exakta geografiska läge vid anskaffning av material tillhörande andra kategorier, och

3) den för insamlingen ansvariges namn och kontaktinformation.

Anmälan om påbörjande av insamling skall göras till Kontrollcentralen för växtproduktion senast två veckor innan insamlingen påbörjas.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2002.

Helsingfors den 10 december 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Mikko Peltonen

Bilagorna 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.