Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1053/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnandet av undersökning och behandling som syftar till könsbyte samt om den medicinska utredningen för fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/1970), och 6 § lagen den 28 juni 2002 om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ordnandet av undersökning och behandling som syftar till könsbyte samt den medicinska utredning som avses i 1 § lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002).

2 §
Ordnandet av undersökning och behandling som syftar till könsbyte

Undersökning och behandling som syftar till könsbyte koncentreras till Helsingfors universitetscentralsjukhus och Tammerfors universitetssjukhus. När en person söker behandling på grund av transsexualism eller då personens könsidentitet i övrigt kräver utredning skall personen remitteras till fortsatta undersökningar vid ett av ovan nämnda sjukhus.

Könskorrigerande kirurgi, med undantag för borttagningen av livmodern och ovarierna, koncentreras till Helsingfors universitetscentralsjukhus.

3 §
Multiprofessionell arbetsgrupp som är förtrogen med undersökning och behandling av transsexualism

För undersökning, behandling och uppföljning av en persons transsexualism finns vid Helsingfors universitetscentralsjukhus som vid Tammerfors universitetssjukhus en multiprofessionell arbetsgrupp som är förtrogen med undersökning och behandling av transsexualism.

Arbetsgruppernas sammansättning skall vara sådan att arbetsgrupperna på behörigt sätt kan sköta diagnostisering, behandling och uppföljning av transsexualism. En specialist i psykiatri ansvarar för verksamheten inom respektive arbetsgrupp. Arbetsgrupperna skall ha tillgång till specialister i gynekologi och inre medicin som är förtrogna med endokrinologi. Arbetsgruppen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus skall dessutom ha tillgång till en specialist i plastikkirurgi som är förtrogen med könskorrigerande kirurgi.

4 §
Behandlingsplan

När transsexualismen har fastställts skall en arbetsgrupp som avses i 3 § tillsammans med patienten göra upp en skriftlig behandlingsplan över behandlingen och dess genomförande. I behandlingsplanen skall redogöras för de centrala omständigheter som man vill påverka samt med vilka medel och inom vilken tid det är meningen att målen skall uppnås.

5 §
Ordnandet av undersökning och behandling

Den specialist i psykiatri som ingår i en arbetsgrupp som avses i 3 § remitterar patienten till en specialist i gynekologi eller inre medicin som är verksam vid samma sjukhus och som är förtrogen med endokrinologi, för bedömning och inledning av en eventuell hormonbehandling, om det genom tillräcklig psykiatrisk undersökning har konstaterats att förutsättningarna för hormonbehandling föreligger.

Remiss till alla könskorrigerande kirurgiska behandlingar som syftar till fastställande av könstillhörighet, inklusive sterilisering, förutsätter en skriftlig rekommendation som baserar sig på personlig undersökning och som ges av den specialist i psykiatri som ingår i en arbetsgrupp som avses i 3 §. Till rekommendationen skall fogas ett förordande utlåtande av den specialist i psykiatri som ingår i den andra arbetsgruppen som avses i 3 §.

För planering och genomförande av könskorrigerande kirurgisk behandling ansvarar en specialist i plastikkirurgi vid Helsingfors universitetscentralsjukhus.

Genomförandet av prövotiden kan följas upp och hormonbehandlingen fortsättas vid Helsingfors universitetscentralsjukhus och Tammerfors universitetssjukhus och dessutom vid andra enheter inom specialiserad sjukvård eller primärvård. När behandlingarna slutförts kan uppföljningen av patienten i stället för vid ovan nämnda sjukhus ordnas också vid andra enheter inom specialiserad sjukvård eller primärvård.

6 §
Medicinsk utredning för fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

Den i 1 § lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet avsedda utredningen för fastställande av att en person tillhör ett annat kön än det som antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet skall innefatta ett motiverat utlåtande om att:

1) personen upplever sig varaktigt tillhöra det motsatta könet,

2) personen lever i en könsroll som motsvarar detta kön, och

3) personen har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga.

Den medicinska utredningen ges av den specialist i psykiatri som ingår i en arbetsgrupp som avses i 3 §. Dessutom skall den specialist i psykiatri som ingår i den andra arbetsgruppen som avses i 3 § träffa patienten personligen för att utreda att de medicinska förutsättningarna för fastställande av könstillhörighet föreligger. Av vardera spesialistens utredningar skall det entydigt framgå huruvida alla ovan nämnda medicinska förutsättningar för fastställande av könstillhörighet föreligger.

Magistraten fastställer, på samma grunder som för dem som fått behandling i Finland, könstillhörigheten för personer som fått behandling på grund av transsexualism någon annanstans än i Finland. Den specialist i psykiatri som ingår i en arbetsgrupp som avses i 3 § skall ge en medicinsk utredning om att en person utomlands har genomgått undersökningar enligt denna förordning och att den som givit utredningen på basis av en personlig undersökning har konstaterat att de medicinska förutsättningarna för fastställande av könstillhörighet föreligger.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 3 december 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Överläkare
Terhi Hermanson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.