1032/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 2 § 4 mom., 3 § 2 mom. och 8 §,

av dessa lagrum 2 § 4 mom. sådant det lyder i lag 71/2002 och 8 § sådan den lyder i lag 688/2002, som följer:

2 §

Om en person har lämnat sin folkpension vilande på det sätt som avses i 22 § 5 mom. folkpensionslagen, betalas till honom eller henne alltid handikappbidrag till det belopp som anges i 1 mom. 1 punkten för den tid pensionen är vilande, dock för en tid av högst 24 månader. Personen kan inte för samma tid få handikappbidrag på någon annan grund. Till honom eller henne kan dock betalas handikappbidrag enligt 3 mom.

3 §

Handikappbidraget dras in eller dess belopp ändras, då det i bidragstagarens förhållanden eller funktionsförmåga har skett en förändring som inverkar på rätten till handikappbidrag eller på dess belopp. När förändringen bedöms kan den medicinska utvecklingen och behandlingsmetodernas utveckling i fråga om behandlingen av sjukdomen eller handikappet beaktas.


8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35―39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b―46 d, 46 f, 46 i och 46 j §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―82, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001), i fråga om sistnämnda lag dock inte det belopp som nämns i 2 § 3 mom. i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 224/2002
ShUB 31/2002
RSv 162/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.