1022/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 juni 2000 om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond (657/2000) 1 § 2 punkten, 3 § och 4 § 1 mom., av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 173/2002, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Av Statens bostadsfonds medel kan inom ramen för de bevillningsfullmakter som fastställts i statsbudgeten understöd beviljas på det sätt som bestäms i denna lag


2) för hyreshus och bostadsrättshus med ekonomiska svårigheter (understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus), och


3 §
Syftet med understöden

Understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa kan beviljas för täckande av det egna kapitalet i nya hyreshus, om byggandet av hyreshuset finansieras med aravalån enligt aravalagen (1189/1993) eller räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och om låntagarna förbinder sig att anvisa bostadslösa och flyktingar hyresbostäder som låntagarna äger. Understöd kan även beviljas när anskaffningen av ett hus eller en bostad finansieras med lån för anskaffning av hyreshus eller hyresbostad enligt aravalagen eller enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och när huset eller en del av de bostäder som är inrymda i huset eller bostaden anvisas till hyresbostäder för bostadslösa och flyktingar.

Understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus kan beviljas för sanering av ekonomin i följande slag av hyreshus och bostadsrättshus med betydande ekonomiska svårigheter:

1) hyreshus som avses i 2 § aravabegränsningslagen (1190/1993) och som är underkastade användnings- och överlåtelsebegränsningar men som inte är underkastade den förlängda begränsningstiden på tio år enligt 3 §, eller

2) bostadsrättshus som avses i 1 § 1 mom. lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) och för vars uppförande beviljats sådant lån som avses i 6 § 1 mom. 8 punkten lagen om bostadsproduktion (247/1966) eller som har finansierats med lån i enlighet med 21 § aravalagen, 3 § lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993) eller 20 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

Understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande kan beviljas för täckande av det egna kapitalet i hyreshus avsedda att användas som bostäder för studerande, om uppförandet, ombyggnaden eller renoveringen av huset finansieras med lån enligt aravalagen eller lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och om hyreshuset inte tidigare har beviljats understöd för andelen eget kapital.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas närmare om syftet med understöden, om deras maximibelopp och om villkoren för beviljandet av understöd.

4 §
Understödsgivaren

Statens bostadsfond beviljar på ansökan understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa samt understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande. Statskontoret beviljar på ansökan understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2002
MiUB 13/2002
RSv 143/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.