1009/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 59 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1268/1993,

ändras 26 §, 59 § 4 mom., 62 § 2 och 4 mom., 65 § 2 mom., 66 §, 70 § 2 mom. och den finska språkdräkten i 70 § 4 mom., av dessa 70 § 4 mom. sådant det lyder i lag 608/2002, samt

fogas till lagen en ny 59 a § som följer:

26 §
Beviljande av jaktlicens för hjortdjur

I 10 § nämnd jaktlicens för hjortdjur beviljas av jaktvårdsdistriktet. När jaktlicenser beviljas skall man se till att bestånden av hjortdjur inte äventyras på grund av jakten och att de skador som hjortdjur orsakar hålls på skälig nivå. För att trafiksäkerhetsaspekterna skall bli beaktade skall jaktvårdsdistriktet årligen höra de regionala trafiksäkerhetsmyndigheterna. När jaktlicenser beviljas för områden som avses i 8 § skall dessutom uppmärksamhet fästas vid en jämlik fördelning av möjligheterna till jakt.

59 §
Centralorganisationens styrelse och verksamhetsledare

Styrelsen är beslutför när förutom ordföranden eller vice ordföranden minst fem andra styrelsemedlemmar är närvarande vid mötet.


59 a §
Val av medlemmar till centralorganisationens styrelse

För valet av medlemmar till centralorganisationens styrelse delas landet in i tre valområden som följer:

1) Norra Finlands valområde omfattar Lapplands, Kajanalands och Uleåborgs jaktvårdsdistrikts verksamhetsområden,

2) Östra Finlands valområde omfattar Södra Savolax, Mellersta Finlands, Kymmene, Norra Savolax och Norra Karelens jaktvårdsdistrikts verksamhetsområden, och

3) Västra Finlands valområde omfattar Södra Tavastlands, Österbottens, Norra Tavastlands, Svenska Österbottens, Satakunda, Nylands och Egentliga Finlands jaktvårdsdistrikts verksamhetsområden.

Centralorganisationens representantmöte väljer först ordförande för styrelsen och en personlig suppleant för honom eller henne och därefter sex andra styrelsemedlemmar och personliga suppleanter för dem bland de kandidater som uppställts av jaktvårdsdistrikten. Valet skall ske så att från Norra Finlands och Östra Finlands valområden från vartdera väljs två personer och för dem personliga suppleanter, samt från Västra Finlands valområde tre personer och för dem personliga suppleanter. Dessutom väljer representantmötet till styrelsen en medlem jämte personlig suppleant vilka företräder någon organiserad bransch som är av vikt med tanke på jakten och viltvården. Till styrelsen hör dessutom en medlem som jord- och skogsbruksministeriet förordnar och som har en av ministeriet förordnad personlig suppleant.

Styrelsen väljer vice ordförande bland de styrelsemedlemmar som har valts bland de kandidater som jaktvårdsdistrikten ställt upp.

62 §
Jaktvårdsdistriktets styrelse och jaktchef

Jaktvårdsdistriktets möte väljer till styrelsen minst fyra och högst sju medlemmar och personliga suppleanter för dem bland de kandidater som jaktvårdsföreningarna ställt upp. Dessutom väljer jaktvårdsdistriktets möte till styrelsen en medlem jämte personlig suppleant vilka företräder markägarna. Jaktvårdsdistriktets möte väljer först ordförande för styrelsen och en suppleant för honom eller henne bland de kandidater som jaktvårdsföreningarna ställt upp. Därefter väljs de övriga styrelsemedlemmarna och personliga suppleanter för dem. Styrelsen väljer vice ordförande bland de styrelsemedlemmar som har valts bland de kandidater som jaktvårdsföreningarna ställt upp.


Jaktvårdsdistriktets styrelsemöte är beslutfört när förutom ordföranden eller vice ordföranden minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.


65 §
Jaktvårdsföreningens möte

Jaktvårdsföreningens extra möte hålls när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondedel av medlemmarna i föreningen för ett särskilt angivet ärende skriftligen anhåller om det hos styrelsen.

66 §
Jaktvårdsföreningens styrelse och verksamhetsledare

En jaktvårdsförenings styrelse skall bereda och verkställa föreningsmötets beslut samt sköta föreningens praktiska frågor. Styrelsen för föreningens talan vid domstol och andra myndigheter samt företräder även i övrigt föreningen.

Jaktvårdsföreningens möte väljer bland jaktvårdsföreningens medlemmar minst fem och högst åtta medlemmar till styrelsen samt för varje medlem en personlig suppleant. Jaktvårdsföreningens möte väljer först ordförande för styrelsen och en suppleant för honom eller henne och därefter övriga styrelsemedlemmar och suppleanter. Inom områden som avses i 8 § hör till styrelsen dessutom en medlem som Forststyrelsen förordnar och som har en av Forststyrelsen förordnad personlig suppleant. Styrelsen väljer vice ordförande bland de styrelsemedlemmar som har valts bland de kandidater som jaktvårdsföreningens medlemmar ställt upp.

Styrelsens mandattid är tre år. Om en styrelsemedlem eller en styrelsemedlems personliga suppleant avgår eller är varaktigt förhindrad att sköta sin uppgift, väljs i hans eller hennes ställe en ny medlem eller personlig suppleant för den återstående mandattiden.

Styrelsen är beslutför när förutom ordföranden eller vice ordföranden minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande vid mötet.

En jaktvårdsförening har en verksamhetsledare som anställs och entledigas av jaktvårdsföreningens styrelse.

70 §
Rättshandlingsförmåga, namntecknare, delgivning till sammanslutning och tjänsteansvar

Centralorganisationens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någondera av dessa tillsammans med en styrelsemedlem eller verksamhetsledaren. Ett jaktvårdsdistrikts namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någondera av dessa tillsammans med en styrelsemedlem eller jaktchefen. En jaktvårdsförenings namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någondera av dem tillsammans med en styrelsemedlem eller verksamhetsledaren. I reglementet kan bestämmas att rätten till namnteckning i ärenden som nämnts i reglementet dessutom tillkommer verksamhetsledaren eller jaktchefen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Om det inte har valts en styrelse enligt denna lag för Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna innan denna lag träder i kraft, fortsätter mandattiden för Jägarnas centralorganisations och jaktvårdsdistriktens nuvarande styrelser och jaktvårdsföreningarnas nuvarande direktioner till utgången av den månad då ny styrelse enligt denna lag har valts. De nuvarande styrelsernas och direktionernas mandattid utlöper dock senast vid utgången av 2003.

RP 68/2002
JsUB 11/2002
RSv 159/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.