1008/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) en ny 4 a § som följer:

4 a §
Fiskefartygsregister

I fiskefartygsregistret får införas endast ett sådant fartyg som bedriver fiske av fiskarter vars kvoter fastställts av Europeiska gemenskapen och för vilket fisket har en tillräcklig ekonomisk anknytning till finsk fiskerinäring. Det fiske som ett fartyg bedriver har en tillräcklig ekonomisk anknytning till finsk fiskerinäring, om

1) minst hälften av den totala fångsten under ett år, enligt fångstens totala värde, landas i finsk hamn,

2) minst hälften av fartygets årliga fiskefärder utgår från finsk hamn, eller

3) minst hälften av fartygets besättning är finska medborgare eller medborgare i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och är fast bosatta i Finland.

Registermyndigheten kan även beakta andra omständigheter som framförs av ägaren till ett fartyg som skall registreras eller som är registrerat vilka visar att det fiske som fartyget bedriver har en tillräcklig ekonomisk anknytning till finsk fiskerinäring.

Ett fartyg som inte uppfyller de villkor som nämns i 1 mom. eller vars fiske inte på något annat sätt kan visas ha en tillräcklig ekonomisk anknytning till finsk fiskerinäring kan strykas ur fiskefartygsregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 156/2002
JsUB 10/2002
RSv 157/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.