971/2002

Given i Helsingfors den 25 november 2002

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 68 a § och mellanrubriken före den, sådana de lyder i lag 585/1997, samt

fogas till lagen ett nytt 12 a kap., en ny 163 § i stället för den 163 § som upphävts genom lag 915/2001 samt till 165 §, sådan den lyder i lag 1486/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

I AVDELNINGEN

Radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster och teletjänster

68 a §

Bestämmelserna i 68 § tillämpas också på radio- och televisionsutsändningar, elektroniska tjänster och teletjänster.

En i 1 mom. avsedd tjänst har dock sålts i Finland även när

1) det fasta driftställe från vilket tjänsten överlåts eller, om den inte överlåts från ett fast driftställe, säljarens hemort finns utanför gemenskapen,

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten överlåts till köparens permanenta driftställe i Finland eller, om tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, när köparens hemort finns i Finland.

Med elektroniska tjänster avses följande tjänster som utförs på elektronisk väg:

1) överlåtelse och härbärgering av webbplatser (hosting) samt distansunderhåll av program och utrustning,

2) överlåtelse av programvara och uppdatering av denna,

3) överlåtelse av bilder, texter och uppgifter samt av databasåtkomst,

4) tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt av politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade utsändningar eller tilldragelser,

5) tillhandahållande av distansundervisning,

6) tjänster liknande dem som nämns i 1―5 punkten.

En tjänst anses inte utgöra en elektronisk tjänst enbart av den orsaken att säljaren och köparen kommunicerar med varandra via e-post.

Med teletjänst avses en tjänst som avser förmedling, sändning och mottagning av signaler, text- eller bildmeddelanden, ljudmeddelanden eller data via ledningar, radiovågor, optiskt eller med övriga elektromagnetiska metoder samt beviljande eller överföring av rätten att använda en dylik förmedlings-, sändnings- eller mottagningskapacitet.

12 a kap.

En särskild ordning för elektroniska tjänster

133 d §

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen har rätt att använda den i detta kapitel avsedda särskilda ordningen, om den skattskyldige säljer elektroniska tjänster till någon annan än en näringsidkare och överlåter tjänsten till köparens permanenta driftställe inom gemenskapen eller i det fall att tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, om köparens hemort finns inom gemenskapen.

Med skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen avses en näringsidkare som inte har hemort eller fast driftställe inom gemenskapen och som inte enligt artikel 22 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter ― Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (sjätte mervärdesskattedirektivet), sådan denna artikel finns i artikel 28 h, är skyldig att på annat sätt än för denna särskilda ordning registrera sig som skattskyldig inom gemenskapen.

Den särskilda ordningen tillämpas på all i 1 mom. avsedd försäljning när säljaren är en skattskyldig som använder ordningen.

Bestämmelsen i 9 § 1 mom. tillämpas inte på ovan i 1 mom. avsedd försäljning till juridiska personer som inte är näringsidkare när säljaren är en skattskyldig som tillämpar den särskilda ordningen.

133 e §

Med registreringsmedlemsstat avses den medlemsstat som en skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen kontaktar för att anmäla när verksamhet enligt 133 d § inleds i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

Med konsumtionsmedlemsstat avses den medlemsstat där elektroniska tjänster utförs enligt det sjätte mervärdesskattedirektivets artikel 9.2 punkt f.

133 f §

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och som väljer Finland som registreringsmedlemsstat skall på elektronisk väg till det skatteverk som avses i 133 o § göra anmälan om att i 133 d § avsedd verksamhet inleds.

Skatteverket skall på elektronisk väg underrättas om ändringar av de uppgifter som lämnats i inledningsanmälan samt om att verksamheten upphör eller ändras så att den skattskyldige inte längre är berättigad att använda den särskilda ordningen.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas i anmälan om att verksamheten inleds samt om sättet för att lämna de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och som väljer en annan medlemsstat än Finland som registreringsmedlemsstat samt som är skyldig att betala skatt till Finland, skall iaktta motsvarande bestämmelser som tillämpas i registreringsmedlemsstaten.

133 g §

En i 133 f § 1 mom. avsedd skattskyldig införs i ett identifieringsregister och tilldelas ett individuellt identifieringsnummer. Skatteverket meddelar på elektronisk väg den skattskyldige identifieringsnumret.

En i 1 mom. avsedd skattskyldig avregistreras, om

1) den skattskyldige meddelar att han inte längre utför elektroniska tjänster,

2) det på annat sätt kan antas att den skattepliktiga verksamheten har upphört,

3) han inte längre uppfyller kraven för att få använda den särskilda ordningen, eller

4) han ständigt bryter mot reglerna i den särskilda ordningen.

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och har valt en annan medlemsstat än Finland som registreringsmedlemsstat samt som av denna anledning införts i denna medlemsstats identifieringsregister skall också införas i det register som avses i 1 mom.

Skatteverket underrättar på elektronisk väg i 1 mom. avsedd skattskyldig om registrering som avses i denna paragraf, om avregistering och om att vederbörande, med avvikelse från anmälan, inte införts i registret eller inte avregistrerats.

133 h §

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och vars registreringsmedlemsstat är Finland skall på elektronisk väg avge skattedeklaration för varje skatteperiod oberoende av om elektroniska tjänster har sålts under skatteperioden eller inte. Deklarationen skall avges till det skatteverk som nämns i 133 o §.

I skattedeklarationen skall uppges

1) den skattskyldiges identifieringsnummer,

2) specificerat för varje konsumtionsmedlemsstat där skatt skall betalas, det totala värdet, utan skatt, på de elektroniska tjänsterna under skatteperioden, motsvarande totala skattebelopp och den skattesats som skall tillämpas,

3) det sammanlagda beloppet av de i 2 punkten avsedda skatter som skall betalas.

Skatteperioden för en i 1 mom. avsedd skattskyldig är ett kalenderkvartal. Skattedeklaration skall avges senast den 20 dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden.

Skattedeklaration skall avges i euro. Om försäljningen har skett i annan valuta, skall i deklarationen användas växelkursen för skatteperiodens sista dag. Omräkningen skall göras enligt de växelkurser som Europeiska centralbanken offentliggör för den dagen eller, om inget offentliggörande sker den dagen, enligt växelkurserna nästa dag då de offentliggörs.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om sättet för att avge de elektroniska deklarationer som avses i 1 mom.

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är en annan stat än Finland skall i fråga om skatt som skall betalas till Finland iaktta motsvarande bestämmelser som tillämpas i registreringsmedlemsstaten.

133 i §

En skattskyldig som avses i 133 h § 1 mom. skall betala det i 133 h § 2 mom. 3 punkten avsedda sammanlagda beloppet av den skatt som skall redovisas för en skatteperiod senast den 20 dagen i den kalendermånad som följer efter skatteperioden. Skatten skall betalas till ett bankkonto i euro som Skattestyrelsen bestämmer.

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är en annan stat än Finland skall i fråga om den skatt som skall betalas till Finland iaktta motsvarande bestämmelser som tillämpas i registreringsmedlemsstaten.

133 j §

Skattskyldiga som använder den särskilda ordningen får inte göra i 10 kap. avsedda avdrag. Däremot har sådana skattskyldiga, utan hinder av 122 § 1 mom., rätt att få den återbäring som avses i 122 §.

Rätten till återbäring gäller endast sådan skatt som enligt bestämmelserna i 10 kap. kunde ha dragits av, om den skattskyldige hade varit skattepliktig för sin verksamhet enligt lagens allmänna bestämmelser.

133 k §

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen skall ha tillräckligt detaljerad bokföring över den affärsverksamhet som omfattas av ordningen för att konsumtionsmedlemsstaten skall kunna fastställa riktigheten av den skattedeklaration som avses i 133 h §.

På begäran skall i 1 mom. avsedda uppgifter på elektronisk väg ställas till Skattestyrelsens, skatteverkets eller skatteombudets förfogande, om Finland är registreringsmedlemsstat eller konsumtionsmedlemsstat. Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om sättet att avge dessa elektroniska uppgifter.

Uppgifterna skall förvaras tio år från utgången av det kalenderår då affärstransaktionen genomfördes.

133 l §

Om inte annat bestäms i detta kapitel, iakttas bestämmelserna om skattskyldiga i 13―22 kap. i tillämpliga delar i fråga om en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är Finland. Detsamma gäller en skattskyldig vars registreringsmedlemsstat är en annan stat än Finland till den del det är fråga om skatt som skall betalas till Finland.

133 m §

Bestämmelserna i 13 kap. om periodisering tillämpas inte på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är Finland till den del det är fråga om skatt som skall redovisas till en annan medlemsstat.

133 n §

Bestämmelserna i 147 § 1 mom. om betalning av skatt tillämpas inte på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen.

133 o §

Det skatteverk som Skattestyrelsen bestämmer handlägger ärenden angående skattskyldiga som använder den särskilda ordningen.

133 p §

Bestämmelserna i 161 och 162 § samt i 164 § 1 mom. om deklarationsskyldighet och skatteperiod tillämpas inte på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen.

133 q §

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen införs inte i det i 172 § avsedda registret över mervärdesskattskyldiga.

Bestämmelserna i 175 § 1 mom. om underrättelse till skattskyldiga om registreringsåtgärder tillämpas inte på skattskyldiga som använder den särskilda ordningen.

133 r §

Bestämmelserna i 19 kap. om påförande av skatt tillämpas inte på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är Finland, till den del det är fråga om skatt som skall betalas till en annan medlemsstat.

Bestämmelserna i 182 § om skatteförhöjning kan dock tillämpas på en skattskyldig som avses i 1 mom.

133 s §

Skatt som skall betalas till Finland på basis av skattedeklaration av en skattskyldig som använder den särskilda ordningen skall påföras inom ett år från utgången av det kalenderår till vilket den skatteperiod hör för vilken deklarationen avgetts, om deklarationen avgetts inom den i 133 h § 3 mom. föreskrivna tiden. Efter ovan nämnda tid kan efterbeskattning verkställas under de förutsättningar som anges i 179 § inom tre år från utgången av det kalenderår till vilket den skatteperiod för vilken skatten borde ha betalts hänför sig.

Om en skattskyldig som använder den särskilda ordningen betalar den skatt som skall redovisas till Finland för en skatteperiod utan debitering efter den tid som föreskrivs i 133 h § 3 mom. eller om skatten inte har betalts inom nämnda tid, skall skattetillägg betalas eller påföras enligt 183 §.

133 t §

Bestämmelserna i 20 kap. om handledning och förhandsavgörande tillämpas inte på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är Finland, till den del det är fråga om skatt som skall betalas till en annan medlemsstat.

133 u §

Har en skattskyldig som använder den särskilda ordningen uppgett den skatt som för en skatteperiod skall redovisas till Finland till för högt belopp, får han rätta felet genom att dra av den till för högt belopp uppgivna skatten från den skatt som skall redovisas till Finland för de följande skatteperioderna under kalenderåret.

Överbetald skatt som skall redovisas till Finland återbärs efter kalenderårets slut på ansökan eller på basis av annan utredning till en skattskyldig som inte har gjort en rättelse enligt 1 mom. Skatten kan återbäras inom tre år från utgången av det kalenderår för vilket den skattskyldige har uppgivit skatten till för högt belopp eller också senare på yrkande som den skattskyldige framställt inom nämnda tid.

Vid tillämpningen av 187, 192, 193 och 204 § utgör det kalenderår till vilket ifrågavarande skatteperiod hänför sig räkenskapsperiod för en skattskyldig som använder den särskilda ordningen.

133 v §

Bestämmelserna i 209 a § om skyldighet att ge verifikation tillämpas inte på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är Finland, till den del det är fråga om skatt som skall redovisas till en annan medlemsstat.

133 x §

Bestämmelserna i 218 § om mervärdesskatteförseelse tillämpas på en skattskyldig som använder den särskilda ordningen, om han trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra sina skyldigheter enligt 133 f, 133 h eller 133 k §.

II AVDELNINGEN

163 §

Ovan i 149 § 4 mom. avsedd ansökan om förskottsåterbäring, i 161 § avsedd etablerings-, ändrings- eller nedläggningsanmälan, i 162 § avsedd skattedeklaration och i 162 b § avsedd sammandragsdeklaration kan lämnas också på elektronisk väg.

Skattestyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om hur elektroniska uppgifter skall lämnas.

165 §

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på deklarationer som på elektronisk väg avges till skattemyndigheterna.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Denna lag tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 125/2002
FiUB 16/2002
RSv 147/2002
Rådets direktiv 2002/38/EG; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 41
Rådets förordning (EG) nr 792/2002; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 1

Helsingfors den 25 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.