965/2002

Given i Helsingfors den 21 november 2002

Statsrådets förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 30 d § 4 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådant detta lagrum lyder i lagen 723/2002:

1 §

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när denne har förhinder, på kallelse av viceordföranden. Nämnden är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst tre andra medlemmar eller dessas suppleanter är närvarande. Nämnden är dock inte beslutför om inte minst en medlem som företräder arbetsgivarna och en medlem som företräder arbetstagarna eller tjänstemännen eller deras suppleanter är närvarande.

Nämnden är likaså beslutför då ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande, ifall samtliga medlemmar före mötet skriftligen har förenat sig om försäkringsanstaltens beslutsförslag och även de närvarande medlemmarna intar samma ståndpunkt.

Ärendena avgörs med enkel majoritet. Ordföranden och medlemmarna har en röst var. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst. Om ett ärende där utlåtande begärs i väsentlig grad gäller bedömningen av en medicinsk fråga skall nämndens medicinskt sakkunniga höras innan utlåtandet ges.

Nämnden har rätt att anlita också andra sakkunniga. Nämnden fastställer sin arbetsordning.

2 §

Nämndens utlåtande ges skriftligen. Utlåtandet undertecknas av nämndens sekreterare.

3 §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund antar de sekreterare och annan personal som behövs för fullgörandet av nämndens uppgifter. Förbundet fastställer och utbetalar nämndens medlemmars och de sakkunnigas arvoden.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 30 december 1996 om stadgar för ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1313/1996), sådan den lyder delvis upphävd genom lag 723/2002.

Helsingfors den 21 november 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.