961/2002

Given i Helsingfors den 21 november 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 158 och 163 §, 206 § 1 mom. och 229 § 3 mom.

av dem 158 § sådan den delvis lyder i förordning 880/2000, 163 § sådan den lyder i förordningarna 894/1987, 491/1989 och 880/2000 samt 229 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 647/1971, som följer:

158 §

Av det lagfarna ecklesiastikrådet i kyrkostyrelsen krävs juris kandidatexamen.

Det lagfarna ecklesiastikrådet utnämns av kyrkostyrelsen sedan tjänsten varit utlyst under trettio dagar.

163 §

Vid kyrkostyrelsen finns även tjänster som museichef, ärkebiskopens sekreterare och forskare.

Behörighetsvillkor för tjänsten som museichef är högre högskoleexamen, i vilken ingår vitsordet laudatur eller fördjupade studier i konsthistoria, kulturhistoria eller historia, tillräckig erfarenhet av museibranschen, kännedom om det ortodoxa liturgiska och historiska arvet och förtrogenhet med administrativt arbete.

Ärkebiskopens sekreterare skall ha prästutbildning.

Behörighetsvillkor för forskartjänsten är högre högskoleexamen, i vilken ingår vitsordet laudatur eller fördjupade studier i konsthistoria, kulturhistoria eller historia.

Museichefen, ärkebiskopens sekreterare och forskaren utnämns av kyrkostyrelsen i samma ordning som den utnämner det lagfarna ecklesiastikrådet.

206 §

Ombudens fullmakter granskas före mötets början av kyrkostyrelsens lagfarna ecklesiastikråd.


229 §

Det lagfarna ecklesiastikrådet i kyrkostyrelsen skall förstå svenska.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

Helsingfors den 21 november 2002

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Äldre regeringssekreterare
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.