941/2002

Given i Helsingfors den 15 november 2002

Lag om ändring av 20 § lagen om fornminnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 juni 1963 om fornminnen (295/1963) 20 § 1 mom. samt

fogas till 20 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

20 §

Sådana i havet eller i vattendrag påträffade vrak av fartyg eller andra farkoster som kan antas ha sjunkit för minst hundra år sedan eller delar av sådana vrak är fredade. Om vrak och delar av vrak gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om fasta fornlämningar.

Om det utifrån de yttre omständigheterna är uppenbart att ägaren har övergett ett sådant vrak som avses i 1 mom. eller en del av ett sådant tillhör vraket eller vrakdelen staten.Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

Lagen tillämpas även på vrak av fartyg eller andra farkoster och på delar av sådana, om de har fredats såsom fornminnen före denna lags ikraftträdande och om det utifrån de yttre omständigheterna är uppenbart att ägaren har övergett vraket eller vrakdelen.

RP 80/2002
KuUB 8/2002
RSv 140/2002

Helsingfors den 15 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.