940/2002

Given i Helsingfors den 15 november 2002

Lag om ändring av 6 och 10 § lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) 6 § 4 mom. och 10 §, sådana de lyder, 6 § 4 mom. i lag 579/1994 och 10 § i lag 1023/2000, som följer:

6 §
Tilläggskrav med hänsyn till utbildningens och uppgifternas innehåll

Anpassningstid eller lämplighetsprov kan inte krävas, om sökandens arbets- eller yrkeserfarenhet eller någon annan utbildning som sökanden har än den utbildning som framgår av ett examensbevis eller av ett dokument som fastställts såsom likvärdigt därmed täcker den skillnad som avses i 1 mom. eller om det av sökanden krävs sådan arbets- eller yrkeserfarenhet som anges i 5 §.

10 §
Arkitektexamina

Om arkitekt- eller byggnadsarkitektexamen är behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift, medför de examina som enligt gemenskapens lagstiftning om erkännande av arkitektexamina skall erkännas utan tilläggskrav denna behörighet. Beslut om den behörighet som någon annan arkitektexamen som omfattas av gemenskapens lagstiftning medför fattas av utbildningsstyrelsen. För att den sökande skall få behörighet kan tilläggskrav som avses i 5 eller 6 § ställas. Beslut med anledning av en ansökan skall meddelas inom tre månader räknat från den dag då ansökan jämte kompletterande utredning tillställdes utbildningsstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

RP 111/2002
KuUB 9/2002
RSv 141/2002
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG; EGT nr L 206, 31.7.2001, s. 1

Helsingfors den 15 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.