928/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 juli 1947 om gåvoutfästelser (625/1947) 6 §, sådan den lyder i lag 766/1991, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

6 §

Ger någon lös egendom till sin make, till en släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller dennes make eller till någon som står honom särskilt nära och med vilken han bor i gemensamt hushåll, skall skriftlig anmälan om gåvan göras hos magistraten för att gåvotagaren skall kunna få skydd mot återvinningsanspråk från givarens borgenärer vid konkurs eller utsökning. Av anmälan skall framgå gåvogivaren och gåvotagaren samt föremålet och tidpunkten för gåvan. Detta gäller likväl inte sedvanliga gåvor som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska ställning.

Magistraten skall utan dröjsmål sända gåvoanmälningarna till rättsregistercentralen, som registrerar de uppgifter som enligt 1 mom. särskilt skall anges i anmälan samt uppgift om vilken dag anmälan togs emot och vilken magistrat det är fråga om.

När en gåva registrerats, publicerar rättsregistercentralen en kungörelse om gåvan. Närmare bestämmelser om det förfarande som skall iakttas vid kungörelsen meddelas genom förordning av statsrådet.

6 a §

Avsikten med registerföringen enligt 6 § är att göra uppgifter om gåvor mellan närstående personer offentliga.

En statlig eller kommunal myndighet, en sammanslutning eller en näringsidkare som i sin verksamhet fortgående behöver uppgifter ur registret för godtagbara ändamål kan av rättsregistercentralen få tillstånd att ta del av uppgifterna via en teknisk anslutning. Vid behandlingen av uppgifterna skall bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 79/2002
LaUB 17/2002
RSv 126/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.