927/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av lagen om faderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 september 1975 om faderskap (700/1975) 20―22 §, 34 § 3 mom. samt 45 och 46 §,

av dessa lagrum 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 351/1980 och 367/1983, 22 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 351/1980 och 34 § 3 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

20 §
Erkännandets ikraftträdande

När en man har erkänt sitt faderskap skall den barnatillsyningsman på vilken faderskapsutredningen enligt 6 § 2 mom. ankommer ofördröjligen sända handlingarna angående erkännandet och det protokoll som uppsatts om faderskapsutredningen för godkännande till magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhetsområde.

Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten. Erkännandet skall godkännas

1) om erkännandet skett på det sätt som föreskrivs i 15―19 §,

2) om det inte finns orsak att anta att den man som erkänt faderskapet inte är far till barnet.

Faderskapet är fastställt genom erkännande, när mannen på det sätt som föreskrivs i 15 § 1 eller 3 mom. erkänt faderskapet och magistraten godkänt erkännandet.

21 §
Rättande av bristfälligheter

Har erkännandet inte skett på det sätt som föreskrivs i 15―19 § eller är utredningarna angående ärendet bristfälliga, skall magistraten vid behov uppmana barnatillsyningsmannen att se till att felen eller bristfälligheterna rättas, att protokollet över faderskapsutredningen kompletteras eller att tilläggsutredningar anskaffas.

22 §
Talerätt

Barnet har rätt att föra talan om fastställande av faderskap.

Mannen har rätt att föra talan om fastställande av faderskap, om magistraten av ovan i 20 § 2 mom. 2 punkten nämnd orsak inte godkänt erkännandet. Talan skall väckas inom ett år från den dag då mannen fick del av magistratens beslut. Mannen har dock inte rätt att föra talan, om erkännandet gäller ett barn som avses i 2 §.

34 §
Grunderna för upphävande av faderskap

Den äkta mannens faderskap är upphävt när någon annan än den äkta mannen har erkänt sitt faderskap på det sätt som föreskrivs i 15 § 1 mom. och magistraten har godkänt erkännandet.

45 §
Begränsningar i ändringssökandet

I magistratens beslut i ett ärende som gäller godkännande av erkännande får ändring inte sökas.

46 §
Handläggningens brådskande natur

Mål om fastställande eller upphävande av faderskap skall i samtliga rättsinstanser handläggas i brådskande ordning. Detsamma gäller en magistrats handläggning av ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 79/2002
LaUB 17/2002
RSv 126/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.