910/2002

Given i Helsingfors den 7 november 2002

Statsrådets förordning om ändring av djurskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 (396/1996) 17 §, 23 § 1 mom. 5, 6 och 8 punkten och 50 § 2 mom. samt

fogas till 14 § en ny 6 a-punkt och till 23 § 1 mom. en ny 8 a-punkt som följer:

14 §
Åsamkande av onödigt lidande samt onödig smärta och plåga

Med åsamkande av onödigt lidande samt onödig smärta och plåga enligt 3 § 1 mom. djurskyddslagen (247/96) avses


6 a) att svansen på ett djur kuperas så att huden och dess underliggande vävnader skadas,


17 §
Svin

Svin får inte hållas uppbundna med bindslen.

Svin skall hållas i grupp, om inte avskiljande från gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren. Efter att orsaken undanröjts skall svinet återplaceras i gruppen. En sugga eller en gylta får dock hållas avskilt från gruppen under en tid som börjar en vecka före beräknad tidpunkt för grisning och slutar fyra veckor efter följande betäckning eller inseminering som leder till dräktighet. Dessutom får en galt hållas i en individuell box där den kan vända sig.

Måste ett svin av i 2 mom. nämnda veterinärmedicinska skäl eller skäl i anslutning till aggressivt beteende hos djuren avskiljas från gruppen skall det obehindrat kunna vända sig i sin individuella box, om inte något annat följer av veterinärmedicinska skäl.

23 §
Tillåtna åtgärder

Utan hinder av 7 § 1 och 2 mom. djurskyddslagen är följande åtgärder på djur tillåtna:


5) kastrering av grisar som är högst sju dagar gamla genom en öppen kirurgisk metod, utan att vävnader slits sönder, när åtgärden vidtas av en kompetent person, kastrering av får som är yngre än sex veckor gamla med Burdizzotång när åtgärden vidtas av en kompetent person, kastrering av renar med Burdizzotång när åtgärden vidtas av en kompetent person samt kastrering av getter, hästar, nötkreatur, över sju dagar gamla grisar och över sex veckor gamla får när åtgärden vidtas av en veterinär och ingreppet sker under behövlig bedövning och med smärtlindring,

6) kastrering eller sterilisering av katter, hundar och andra sällskaps- eller hobbydjur när åtgärden vidtas av en veterinär och ingreppet sker under behövlig bedövning och med smärtlindring,


8) om skador på suggornas spenar förekommer i förvaringsutrymmet, klippning eller slipning av vassa hörntandsspetsar hos grisar som är högst sju dagar gamla med hjälp av en ändamålsenlig tång eller slipapparat när åtgärden vidtas av en kompetent person på ett sätt som lämnar en oskadad och jämn tandyta; klippning eller slipning av hörntänder får inte ske rutinmässigt; innan ingreppet utförs skall man försöka hindra uppkomsten av spenskador genom förbättrad skötsel och genom att se över djurhållningsmetoderna i fråga om grisarna.

8 a) reducering av betarna på galtar när åtgärden vidtas av en kompetent person, om det behövs för att förhindra skador på andra djur eller av säkerhetsskäl,


50 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom. tillämpas förordningens 18 § 1 mom. från den 1 januari 1998 och 18 § 3 mom. från den 1 juli 2006.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

På svinhus som är verksamma när denna förordning träder i kraft tillämpas kravet om hållande av svin i grupp i 17 § 2 mom. beträffande suggor och gyltor från den 1 januari 2013. Kravet tillämpas dock på ett svinhus eller en avdelning av ett svinhus som renoveras grundligt före denna tidpunkt och på ett nytt förvaringsutrymme för svin som byggs före denna tidpunkt.

På svinhus som är verksamma när denna förordning träder i kraft tillämpas bestämmelsen i 17 § 3 mom. från den 1 januari 2013. Bestämmelsen tillämpas dock på ett svinhus eller en avdelning av ett svinhus som renoveras grundligt före denna tidpunkt och på ett nytt förvaringsutrymme för svin som byggs före denna tidpunkt.

Helsingfors den 7 november 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärråd
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.