905/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 318/2001, samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §
Ledningen och utövandet av beslutanderätt

Skattestyrelsen leds av generaldirektören. Generaldirektören beslutar om utfärdandet av rättsnormer som faller under skattestyrelsens behörighet och fastställer arbetsordningen. Generaldirektören avgör också de ärenden som skattestyrelsen beslutar om, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid skattestyrelsen skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

Ett skatteverk leds av chefen för skatteverket. De ärenden som ankommer på skatteverket avgörs av chefen för skatteverket eller av någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av chefen för skatteverket.

3 a §
Närmare bestämmelser om förvaltningen

Genom förordning av statsrådet bestäms om skatteförvaltningens personal, om besättandet av tjänster samt om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören. Genom förordning av statsrådet kan närmare föreskrifter utfärdas om skattestyrelsens och skatteverkens förvaltning samt om de uppgifter som generaldirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning.

I arbetsordningarna för skattestyrelsen och skatteverken bestäms om andra vikariat, om den interna ledningen samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 83/2002
FiUB 11/2002
RSv 128/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.