898/2002

Given i Helsingfors den 31 oktober 2002

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/1979) 7 a §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 12 § 3 mom., 13 § 3 mom., 18 § 2 mom. och 24 § 1 mom., av dessa lagrum 7 a §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 12 § 3 mom., 18 § 2 mom. och 24 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1411/1993 samt 13 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1498/2001, som följer:

7 a §

Om en enskild näringsidkare är en fysisk person som avses i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), skall till grundanmälan fogas en utredning av det av registermyndigheten beviljade tillståndet att idka näring.

8 §

Om registermyndigheten har gett ett sådant tillstånd att idka näring som bolagsman i ett öppet bolag som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

9 §

Om registermyndigheten har gett ett sådant tillstånd att idka näring som ansvarig bolagsman i ett sådant kommanditbolag som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

12 §

Om registermyndigheten har gett sådant tillstånd som nämns i 2 kap. 1 § 2 mom. eller 8 kap. 4 § 1 mom. aktiebolagslagen, skall till anmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

13 §

Om registermyndigheten har gett sådant tillstånd som nämns i 5 kap. 5 § 1 mom. lagen om andelslag, skall till anmälan fogas en utredning över att tillstånd givits.

18 §

Om den utländska näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som nämns i 1 § 2 mom. lagen angående rättighet att idka näring, skall till grundanmälan fogas en utredning över att denna har fått tillstånd av registermyndigheten att idka näring.

24 §

I anmälan om prokura skall nämnas prokuristens personuppgifter samt huruvida prokuristen tecknar firman ensam eller tillsammans med någon annan. Till anmälan skall fogas en utredning över att prokura har meddelats.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 31 oktober 2002

Minister
Jari Vilén

Äldre regeringssekreterare
Tuomo Knuuti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.