895/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om ändring av lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 25 §, sådan den lyder i lag 1172/1994,

ändras 9 § 1 och 2 mom. samt 10 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. och 10 § 3 mom. i lag 349/1987 och 9 § 2 mom. i nämnda lag 1172/1994, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 349/1987 och i lag 178/1996, ett nytt 4 mom. som följer:

9 §

Stiftelsen skall ha en styrelse som består av en ordförande och minst två andra medlemmar. En stiftelses styrelse kan även bestå av styrelsemedlemmarna i en i stadgarna nämnd annan stiftelse, sammanslutning eller anstalt. Också en myndighet kan utgöra styrelse för en stiftelse eller vara medlem av styrelsen. I stadgarna kan bestämmas att suppleanter för styrelsemedlemmarna skall väljas. Det som i denna lag bestäms om styrelsemedlemmar gäller också suppleanter.

Minst en av medlemmarna i en stiftelses styrelse samt en styrelsemedlem eller funktionär som avses i 10 a § skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar undantag. Detsamma gäller för sådan stiftelse, sammanslutning eller anstalt vars styrelsemedlemmar är medlemmar av en stiftelses styrelse samt en myndighet som utgör styrelse för en stiftelse eller är medlem av en stiftelses styrelse. Om en juridisk person eller en anstalt eller en av dess styrelsemedlemmar är medlem i en stiftelses styrelse, tillämpas kravet på den juridiska personens eller anstaltens hemort.


10 §

Stämning och annan delgivning anses ha kommit till stiftelsens kännedom då den har delgivits en styrelsemedlem eller någon annan som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn. Om stiftelsen inte har en i stiftelseregistret antecknad styrelsemedlem eller annan person med rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn, skall vid delgivning med stiftelsen i tillämpliga delar iakttas 11 kap. 7 § rättegångsbalken.

Om medlemmarna i en stiftelses styrelse och namntecknarna är bosatta i något annat land än Finland, skall stiftelsen ha en företrädare som är bosatt i Finland och har rätt att på stiftelsens vägnar ta emot stämningar och andra delgivningar. Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara företrädare. Företrädarens fullständiga namn, personbeteckning och adress skall anmälas för anteckning i stiftelseregistret. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag anses stämning och annan delgivning ha kommit till stiftelsens kännedom när den har delgetts företrädaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till Patent- och registerstyrelsen.

RP 58/2002
EkUB 16/2002
RSv 115/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.