890/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om ändring av 5 kap. 5 och 15 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 5 kap. 5 § och 15 § 2 mom. som följer:

5 kap.

Andelslagets ledning

5 §
Behörighetsvillkor för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Minst en av styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten beviljar andelslaget undantag.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

15 §
Allmän rätt att företräda andelslaget och särskild firmateckningsrätt

I stadgarna kan bestämmas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att teckna firman eller att styrelsen eller förvaltningsrådet kan ge en ledamot, verkställande direktören eller någon annan person sådan rätt. Det som i 5 § 2 mom. samt 10 och 11 § bestäms om verkställande direktör gäller i fråga om en sådan firmatecknare som inte är styrelseledamot eller verkställande direktör.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till registermyndigheten.

RP 58/2002
EkUB 16/2002
RSv 115/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.