888/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om ändring av 53 och 59 § lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/1991) 53 § och 59 § 3 mom., av dessa lagrum 53 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 93/1993, som följer:

53 §
Behörighetsvillkor för styrelsemedlemmarna och disponenten

Minst en av styrelsemedlemmarna samt disponenten skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten beviljar bolaget undantag.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara styrelsemedlem eller disponent.

59 §
Företrädande av bolaget och tecknande av firman

I bolagsordningen kan bestämmas att en styrelsemedlem eller disponenten har rätt att teckna bolagets firma eller att styrelsen får bemyndiga någon av sina medlemmar, disponenten eller någon annan person att göra det. Vad som bestäms i 53 § 2 mom. och 58 § gäller även en sådan person. Rätten att teckna bolagets firma kan begränsas så att två eller flera personer endast gemensamt har rätt att teckna firman. Andra begränsningar får inte antecknas i handelsregistret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till registermyndigheten.

RP 58/2002
EkUB 16/2002
RSv 115/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.