887/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 2 kap. 1 § 2 mom. samt 8 kap. 4 § och 12 § 2 mom., av dessa lagrum 2 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 92/1993 och 8 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 92/1993, som följer:

2 kap.

Aktiebolags bildande

1 §

Minst en av stiftarna skall vara bosatt eller, om det är fråga om juridiska personer, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten medger undantag.


8 kap.

Bolagets ledning

4 §

Minst en av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten beviljar bolaget undantag.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs får inte vara styrelsemedlem eller verkställande direktör.

12 §

I bolagsordningen kan bestämmas att en styrelsemedlem eller verkställande direktören har rätt att teckna firman eller att styrelsen kan ge någon av sina medlemmar, verkställande direktören eller någon annan person sådan rätt. Det som i 4 § 2 mom. och 10 § bestäms om verkställande direktör gäller i fråga om en sådan firmatecknare som inte är styrelsemedlem eller verkställande direktör.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till registermyndigheten.

RP 58/2002
EkUB 16/2002
RSv 115/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.