878/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Handelskammarlag

I enlighet med riksdagen beslut föreskrivs:

1 §
Handelskamrarna och Centralhandelskammaren

En handelskammare är en medlemssammanslutning i Centralhandelskammaren, och dess verksamhetsområde är det distrikt som Centralhandelskammaren har fastställt för den. Handelskammaren skall utveckla verksamhetsförutsättningarna för näringslivet inom sitt verksamhetsområde samt sköta de offentliga uppgifter som har föreskrivits för den eller ålagts den.

Centralhandelskammaren är en sammanslutning som består av handelskamrarna och som verkar som handelskamrarnas gemensamma organ och stöder handelskamrarna vid skötseln av de uppgifter som ankommer på dem. Centralhandelskammaren utvecklar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i hela landet, beviljar förtjänsttecken som Finlands näringslivs erkänsla och sköter de offentliga uppgifter som ålagts den.

Om inte annat bestäms i denna lag, tillämpas föreningslagen (503/1989) på handelskamrarna och Centralhandelskammaren.

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

En handelskammare har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som den har ålagts i revisionslagen (936/1994) samt

2) bestyrka handlingar i utrikeshandeln då en sådan uppgift har ålagts den i eller med stöd av någon annan lag.

Centralhandelskammaren har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som den har ålagts i revisionslagen,

2) välja skiljemännen i de situationer om vilka särskilt bestäms i lagen om aktiebolag (734/1978), samt

3) sköta de uppgifter som den har ålagts i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

3 §
Tillstånd att grunda en handelskammare

Tillstånd att grunda en handelskammare beviljas av handels- och industriministeriet på framställning av Centralhandelskammaren. Tillstånd kan beviljas en sammanslutning som har ekonomiska och funktionella förutsättningar att sköta de offentliga uppgifter som en handelskammare har ålagts.

Till Centralhandelskammarens framställning skall fogas sammanslutningens stadgar och den fastställelse av verksamhetsområdet som avses i 1 § 1 mom. samt en utredning om att sammanslutningen uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 1 mom.

Handels- och industriministeriet kan återkalla det tillstånd som avses i 1 mom., om de väsentliga förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls.

4 §
Centralhandelskammarens delegation

Vid Centralhandelskammaren utövas den beslutanderätt som tillkommer föreningsmöten av en delegation bestående av representanter som har valts av handelskamrarna.

Centralhandelskammarens stadgar innehåller bestämmelser om hur antalet representanter som en handelskammare väljer till Centralhandelskammarens delegation bestäms i proportion till antalet medlemmar i handelskammaren samt om hur delegationen fattar beslut om handelskamrarnas och Centralhandelskammarens inbördes betalningsandelar och om ändring av dem.

5 §
Val av skiljemän som avses i lagen om aktiebolag

Centralhandelskammarens delegation tillsätter för tre år i sänder en nämnd som har till uppgift att välja de skiljemän som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten.

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt minst fem men högst sju andra medlemmar, som skall åtnjuta allmänt förtroende och ha kännedom om näringslivet. Ordföranden, vice ordföranden samt två av de övriga medlemmarna skall ha avlagt juris kandidatexamen, och två av dem skall ha behörighet för domartjänst.

Nämnden är beslutför när utom ordföranden eller vice ordföranden minst tre andra medlemmar är närvarande. Om både ordföranden och vice ordföranden är förhindrade eller jäviga, är nämnden beslutför när närvarande är minst fyra andra medlemmar, som bland sig utser en medlem med juris kandidatexamen till ordförande. Beslut vid nämndens sammanträden fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

6 §
Förfarandet vid val av skiljemän samt kostnaderna

På medlemmarna och de anställda i den nämnd som avses i 5 § tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar då de sköter uppgifter i anslutning till val av skiljemän. På behandlingen av ärenden i nämnden tillämpas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och språklagen (148/1922).

Centralhandelskammaren svarar för nämndens kostnader och fastställer grunderna för arvodena till nämndens ordförande och övriga medlemmar. Centralhandelskammaren har rätt att hos sökanden ta ut en avgift för kostnaderna för valet av skiljemän.

7 §
Registeranmälningar

När tillståndet att grunda en handelskammare har beviljats skall handelskammaren utan dröjsmål anmälas för registrering i föreningsregistret. I registret görs då en särskild anteckning om att föreningen är verksam som handelskammare.

För registrering skall också anmälas namnen på ordförandena, de övriga medlemmarna och suppleanterna i de organ som en handelskammare eller Centralhandelskammaren har tillsatt för att sköta de offentliga uppgifter som avses i 2 §. För registrering skall också ges in kopior av handelskamrarnas och Centralhandelskammarens bokslut och revisionsberättelser. Bokslutet skall ges in för registrering inom två månader efter att det har godkänts.

Om handels- och industriministeriet återkallar tillståndet att grunda en handelskammare, gör ministeriet en anmälan om detta till Patent- och registerstyrelsen, som ur föreningsregistret skall stryka anteckningen om att föreningen är verksam som handelskammare. Föreningen skall inom tre månader från det att anteckningen ströks ur registret göra en anmälan om ändring av stadgar och namn till Patent- och registerstyrelsen, som skall behandla ändringsanmälan skyndsamt.

8 §
Bokföring och revision

Handelskamrarna och Centralhandelskammaren är bokföringsskyldiga. I fråga om deras bokföring tillämpas bestämmelserna i bokföringslagen (1336/1997).

Av en handelskammares och av Centralhandelskammarens bokslut skall framgå beloppet av de avgifter som har tagits ut för skötseln av de uppgifter som anges i revisionslagen och beloppet av utgifterna för skötseln av uppgifterna. Dessutom skall det av Centralhandelskammarens bokslut framgå att bestämmelsen om avgifter i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler har iakttagits.

En handelskammare och Centralhandelskammaren skall ha minst två revisorer och två revisorssuppleanter, som skall vara revisorer godkända av Centralhandelskammaren eller av en handelskammare. I fråga om revisionen tillämpas i övrigt bestämmelserna i revisionslagen.

9 §
Rätt att använda benämningen handelskammare

Endast en förening om vilken i föreningsregistret har antecknats att den är verksam som handelskammare får använda benämningen "handelskammare" eller en motsvarande benämning på främmande språk samt endast ett gemensamt organ för handelskamrarna benämningen "Centralhandelskammare" eller motsvarande benämning på främmande språk.

10 §
Ändringssökande

I ett beslut som handels- och industriministeriet har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av förvaltningsprocesslagen (586/1996).

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs handelskammarförordningen (337/1988) av den 15 april 1988 jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

12 §
Övergångsbestämmelse

Centralhandelskammaren kan fortsätta med sin verksamhet som en sammanslutning som avses i 1 § genom att registrera sig inom tre månader från denna lags ikraftträdande med iakttagande av vad som i 7 § bestäms om registrering av en handelskammare i föreningsregistret.

En handelskammare som vid denna lags ikraftträdande har giltigt tillstånd för sin verksamhet kan fortsätta med sin verksamhet som en sammanslutning som avses i 1 § genom att inom tre månader från det att denna lag har trätt i kraft registrera sig med iakttagande av vad som i 7 § bestäms om registreringen av handelskammare.

RP 106/2002
EkUB 19/2002
RSv 121/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.