864/2002

Given i Helsingfors den 23 oktober 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/1993) 18―20 § och 36 § 3 mom., av dem 18 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 908/1997, samt

ändras 5 §, 11 § 3 mom. 2 punkten, 13 § 1 mom., 36 § 1 mom. samt 37 och 38 § som följer:

5 §

Trafikförsäkringscentralens organ är allmänna mötet, styrelsen och verkställande direktören.

11 §

Vid höstmötet skall


2) beslutas om arvoden åt ordföranden och medlemmarna i styrelsen och om revisorernas arvoden,


13 §

Styrelsen skall företräda trafikförsäkringscentralen och sköta de frågor som inte enligt lag eller denna förordning skall skötas av allmänna mötet eller verkställande direktören.


36 §

Vid allmänna mötet och styrelsemötena skall föras protokoll, i vilket antecknas framlagda förslag och fattade beslut samt förrättade omröstningar, och i fråga om allmänna mötet de närvarande medlemsbolagen och deras företrädare samt i fråga om styrelsen de närvarande medlemmarna.


37 §

En kopia av de protokoll som förs vid allmänna mötet och styrelsemötena skall utan dröjsmål sändas till medlemsbolagen.

Beslut som fattats vid allmänna mötet skall följas, om inte annat bestäms i beslutet eller om inte annat följer av dessa stadgar, räknat från den dag då det kommit till medlemsbolagens kännedom. Ett beslut anses ha kommit till ett medlemsbolags kännedom den sjunde dagen efter den dag då det från trafikförsäkringscentralen avsänts under den adress som medlemsbolaget uppgett.

Vad som i 2 mom. bestäms om allmänna mötets beslut, skall också tillämpas på styrelsens beslut. Har styrelsens beslut underställts allmänna mötet för avgörande, uppskjuts verkställigheten av beslutet, om inte allmänna mötet bestämmer annorlunda.

38 §

Principbeslut som fattats av allmänna mötet och styrelsen skall, skilt för båda av dessa organ, sammanföras till en särskild beslutssamling som förses med ordningsnummer och datum.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 23 oktober 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.